Sa oled siin

Avalik-õigusliku isiku muuseumide, munitsipaalmuuseumide ja eramuuseumide tegevustoetus

Tegevustoetuse eesmärk on tagada muuseumivaldkonna mitmekesisus, muuseumiteenuste piirkondlik kättesaadavus ning Tartu Ülikooli muuseumide puhul seadusest tuleneva ülesande täitmine rahvusliku kultuuripärandi säilitamisel ja kättesaadavaks tegemisel.

 

Taotlusvoor avatakse 6. oktoobril 2023 ja taotluste esitamise tähtaeg on 27. oktoober 2023.

2024. aasta taotlusvooru eelarve on u 880 000 eurot.

Toetuse taotlemine

Kes võib toetust taotleda?

Taotlejaks võib olla avalik-õigusliku isiku muuseum, munitsipaalmuuseum ja eramuuseum, mis vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud mõistele:

Muuseum on juriidiline isik või asutus:

 • kellel on muuseumikogu, mille museaalidest vähemalt poolte omanik on muuseum või vähemalt poolte kohta on sõlmitud vähemalt 50-aastane kasutusleping või riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise tähtajatu leping;
 • kes kogub eesmärgipäraselt vaimset või materiaalset kultuuri- või looduspärandit;
 • kes peab museaalide üle arvestust, lähtudes muuseumide rahvusvahelistest dokumenteerimispõhimõtetest;
 • kes tagab muuseumikogu pikaajalise säilimise;
 • kelle muuseumikogu on huvilistele kättesaadav;
 • kes teeb muuseumikoguga seotud uurimis- või teadustööd ja esitab regulaarselt selle tulemusi avalikkusele näituste, haridustegevuste või -sündmuste ja teaduslike või populaarteaduslike publikatsioonide vahendusel;
 • kes ei jaota kasumit.

Millistele nõuetele peab taotleja vastama?

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

 • taotleja on muuseum muuseumiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses;
 • taotleja on tegutsenud muuseumina ja olnud taotluse esitamise tähtpäevaks külastajatele avatud vähemalt kolm aastat;
 • muuseumis töötab taotluse esitamise tähtpäeva seisuga töölepingu alusel vähemalt üks kõrgharidusega kultuuritöötaja või töötaja, kellel on kultuuritöötaja 6. või kõrgema taseme kutse kutseseaduse tähenduses, või on muuseumil eelnimetatud nõuetele vastav juhatuse liige. Kui muuseumis ei ole tähtajatu töölepingu alusel töötavaid isikuid, peab olema vähemalt üks üheaastase koostöölepingu alusel tegutsev kõrgharidusega vabatahtlik;
 • taotleja on teinud avalikult kättesaadavaks muuseumi ja pakutavate põhiteenuste ligipääsetavuse kirjelduse;
 • taotlejal on arengukava ja selle elluviimise finantsplaan ning mõlemad kehtivad vähemalt taotluse esitamise aastale järgneval kalendriaastal;
 • kolme aasta toetuse taotlejal on arengukava ja selle elluviimise finantsplaan ning mõlemad kehtivad vähemalt kolm taotluse esitamise aastale järgnevat kalendriaastat. Kui dokumendid kehtivad nõutust vähem, peab taotleja lisama kinnituse, et esitab uuendatud arengukava ja finantsplaani järgnevate aastate kohta kas toetuse kasutamise teise või kolmanda aasta 1. jaanuariks;
 • taotleja on teinud avalikult kättesaadavaks muuseumi kogumispõhimõtted;
 • taotlejal ei ole riiklike maksude, maksete või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul, kui võla tasumine on ajatatud ja tasutud ajakava kohaselt;
 • taotlejal ei ole taotluse esitamise tähtpäeva seisuga majandusaasta aruande esitamise võlga;
 • taotlejal ei ole taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tähtajaks täitmata kohustusi toetuse andja ees;
 • taotleja ja tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Millised on toetuse saamise tingimused?

Toetus määratakse kolmeks järjestikuseks kalendriaastaks (edaspidi kolme aasta toetus) ning see jaguneb aastate vahel võrdselt, arvestades sealjuures määruse § 13 lõikes 8 sätestatut.

Muuseumi tegevustoetuse mitteabikõlblikud kulud on:

 • toetuse andmise eesmärgiga mitteseotud, tegevuste elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
 • käibemaks, välja arvatud juhul, kui taotleja ei saa seda käibemaksuseaduse alusel tagasi;
 • kulud, mis on hüvitatud riigieelarve või muu avaliku sektori toetusest või välistoetusest;
 • ülikoolide üldkulu eraldis kesksete halduskulude katteks;
 • ehituslikud ja muud investeeringud.

Kuidas toetust taotleda?

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt tegevustoetuse vormil toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlusvormil küsitakse mh järgmisi andmeid:

 • muuseumikogu suurus ehk museaalide koguarv (taotluse esitamise päeva seisuga);
 • museaalide arv, mille omanik on muuseum (taotluse esitamise päeva seisuga);
 • museaalide arv, mille omanik ei ole muuseum, kuid mille kohta on sõlmitud vähemalt 50-aastane kasutusleping (taotluse esitamise päeva seisuga);
 • linki muuseumi kogumispõhimõtete dokumendile;
 • linki muuseumikogu kasutamise korrale;
 • muuseumi omandis või lepingu alusel kasutuses olevad kultuurimälestiste arv;
 • muuseumi omandis või lepingu alusel kasutuses olevad mõisa- või talukomplekside, kirikute või suured tööstuspärandi objektide, mis ei ole kultuurimälestised arv;
 • muuseumi omandis või lepingu alusel kasutuses olevad välialade (vabaõhumuuseumid ja muud väliekspositsioonid, linnusehoovide, parkide ja muude muuseumi põhitegevusega otseselt seotud territooriumide (v.a parklad ja haldusotstarbelised alad) arv;
 • muuseumi filiaalide ja külastuskohtade (v.a ajutised) arv;
 • linki muuseumi ja pakutavate põhiteenuste ligipääsetavuse kirjeldusele.

Taotlusega koos tuleb esitada järgmised lisad:

 • Lisa 1. 2024–2026 tegevuskava (ülevaade kavandatavatest tegevustest, eesmärkidest ja oodatavatest tulemustest aastate lõikes).
 • Lisa 2. Arengukava, mis kehtib vähemalt 2024–2026 (kui kehtib nõutust vähem, siis märkida ülal vastav kinnitus).
 • Lisa 3. Arengukava finantsplaan, mis kehtib vähemalt 2024–2026 (kui kehtib nõutust vähem, siis märkida ülal vastav kinnitus).
 • Lisa 4. Tööleping, juhatuse liikme leping või koostöölepingvõi selle väljavõte, millest nähtub määruse § 9 lõike 1 punktis 3 toodud tingimuse täitmine: Muuseumis töötab taotluse esitamise tähtpäeva seisuga töölepingu alusel vähemalt üks kõrgharidusega kultuuritöötaja või töötaja, kellel on kultuuritöötaja 6. või kõrgema taseme kutse kutseseaduse tähenduses, või on muuseumil eelnimetatud nõuetele vastav juhatuse liige. Kui muuseumis ei ole tähtajatu töölepingu alusel töötavaid isikuid, peab olema vähemalt üks üheaastase koostöölepingu alusel tegutsev kõrgharidusega vabatahtlik.
 • Lisa 5. Lisas 4 nimetatud isiku kvalifikatsiooninõuet tõendav dokument või selle väljavõte, millest nähtub määruse § 9 lõike 1 punktis 3 toodud tingimuse täitmine: Muuseumis töötab taotluse esitamise tähtpäeva seisuga töölepingu alusel vähemalt üks kõrgharidusega kultuuritöötaja või töötaja, kellel on kultuuritöötaja 6. või kõrgema taseme kutse kutseseaduse tähenduses, või on muuseumil eelnimetatud nõuetele vastav juhatuse liige. Kui muuseumis ei ole tähtajatu töölepingu alusel töötavaid isikuid, peab olema vähemalt üks üheaastase koostöölepingu alusel tegutsev kõrgharidusega vabatahtlik.
 • Lisa 6. Muuseumikogu vähemalt 50-aastast kasutusõigust tõendav dokument või selle väljavõte, kui vähemalt pooled muuseumikogumuseaalidest ei kuulu taotlejale.
 • Lisa 7. Muuseumikogu korralduse põhimõtted (muu hulgas info dokumenteerimismeetodite, arvestusdokumentatsiooni vormistamise ja hoidmise, säilitusprotseduuride ning muuseumikogu kasutamise kohta, millest nähtub muuseumiseaduse § 2 lõike 1 punktides 3–6toodud nõuete täitmine), kui need ei ole osa kogumispõhimõtete dokumendist.
 • Lisa 8. Statistikaametile 2022. aasta kohta esitatud aruanne „Muuseum“, kui taotleja ei ole Statistikaametile aruannet esitades andnud nõusolekut andmete edastamiseks Kultuuriministeeriumile.
 • Lisa 9. Lühiülevaade muuseumi näitusetegevusest, teaduslikest või populaarteaduslikest publikatsioonidest ning haridustegevustest ja -üritustest 2021–2023, kui Statistikaametile 2022. aasta kohta esitatud aruandest „Muuseum“ ei nähtu muuseumiseaduse § 2 lõike 1 punktis 6 toodud nõude täitmine.

Millal toetust taotleda?

Taotlusvoor avatakse 6. oktoobril 2023 ja taotluste esitamise tähtaeg on 27. oktoober 2023.

Kuidas taotlusi hinnatakse?

Taotlusi hinnatakse hindamismetoodika (PDF) alusel.

Taotlusi hindab hindamiskomisjon koosseisus:

 • Muinsuskaitseameti muuseumide ja kunstipärandi osakonna juhataja - esimees
 • Eesti Rahva Muuseumi arendusdirektor Laura Kipper
 • SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid raudtee-, side- ja kultuuriloomuuseumi juhataja Talis Vare
 • MTÜ Eesti Muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop
 • SA Eesti Meremuuseumi sisuvaldkonna juht Sander Jürisson
 

 

Lisainfo:
Kadri Schmidt
toetuste spetsialist
kadri.schmidt@muinsuskaitseamet.ee
58864595