Sillamäe muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

Hа русском языке

 

Kenast põhjaranniku suvituskohast kujunes peale II maailmasõda suletud linn, kuhu rajati uraani rikastamise tehas, mis rangelt salastatuna töötas aastani 1990. Salajase tööstusharuga kaasnevalt ehitati 1940.-1950. üles uus ja suursugune linnaruum. Toona rajatud detailiderikas hoonestus, stiili järgivad pargid ja puiesteed on säilinud tänaseni. Kavandatava muinsuskaitseala näol on tegu kõige suuremahulisema algupäraselt säilinud linnalise neoklassitsistliku arhitektuuriansambliga lähiregioonis.

 

Arvestades, et Sillamäe kaitsekorra kehtestamise tähtaeg seadusest ei tulene ning võttes arvesse ameti ressursside piiratust, otsustasime peatada Sillamäe kaitsekorra koostamise.Teavitame teid, kui me Sillamäe linnakeskuse kaitsekorralduse menetluse jätkamiseks uuesti avame.

Kaardikihtidega tutvumiseks klõpsa pildil. Hoonele klikates näed kaitsekategooriat ja selle selgitust

 

Muinsuskaitseseaduse § 91 lg-st 1 lähtuvalt on ametil kohustus koostada kõigile enne kehtiva seaduse jõustumist (1.05.2019) kehtestatud  muinsuskaitsealade uued kaitsekorrad.

Viidatud sätte kohaselt tuleb  kaitsekorrad koostada ja kehtestada nelja aasta jooksul seaduse jõustumisest. Seega on ametil hetkel koostamisel 12 kaitsekorda, mille kehtestamise üldine tähtaeg on 30. aprill 2023.

Arvestades, et Sillamäe kaitsekorra kehtestamise tähtaeg seadusest ei tulene ning võttes arvesse ameti  ressursside piiratust, otsustasime peatada Sillamäe kaitsekorra koostamise. Teavitame teid, kui me Sillamäe linnakeskuse kaitsekorralduse menetluse jätkamiseks uuesti avame.

 

 

Avalik väljapanek

Muinsuskaitseamet algatas Sillamäe muinsuskaitsealaks tunnistamise menetluse ja kaitsekorra eelnõu avatud menetluse. Eelnõu oli avalikul väljapanekul 19. maist - 31. juulini 2022.

Lisaks käesolevale kodulehele olid kaitsekorra eelnõu, selle seletuskiri ja eelnõu lisad kättesaadavad Sillamäe linnavalituses (Kesk 27, Sillamäe) ja Muinsuskaitseameti Jõhvi kontoris (Keskväljak 1, Jõhvi).

Eelnõu avaliku väljapaneku jooksul, kuni 31. juulini 2022 oli kõigil võimalik esitada selle kohta arvamusi ja vastuväiteid kirjalikult Muinsuskaitseameti e-postile info@muinsuskaitseamet.ee või postiaadressil Pikk 2, 10123, Tallinn. 

 

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile senisele 12 muinsuskaitsealale. Protsessi käigus lisandub meie muinsuskaitsealadele ka kolmeteistkümnes - Sillamäe muinsuskaitseala. Selle protsessi läbiviimiseks on Muinsuskaitseamet koostanud lähteülesande (PDF).

Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös. 

Sillamäe kaitsekorra koostamise eesmärk on:

 • Muinsuskaitsealaks tunnistamiseks vajaliku õigusakti loomine;
 • Muinsuskaitseala eripära selge defineerimine. Enne kaitsekorra koostamist töötatakse läbi senitehtud alusuuringud (muinsuskaitseala hoonete inventuur ja ajalooliste krundipiiride analüüs), millest lähtuvalt koondatakse teavet seni dokumenteeritud ja sõnastatud väärtuste kohta. Kaitse eesmärk ning kaitstavad väärtused täpsustatakse koostöös kavandataval muinsuskaitsealal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike, elanike, pärandikogukonna linnavalitsuse ja riigiasutustega (põhiliselt Keskkonnaametiga), arvestades võimalusel osapoolte huve ja soove.
 • Reeglite määramine muinsuskaitseala hoonete ehitamiseks, korrastamiseks, restaureerimiseks ja kasutamiseks, sõltuvalt hoonetüübist. Selleks jagatakse ehitised väärtusklassidesse, mis võimaldab edaspidi selgitada seatavaid nõudeid ja kitsendusi ning teha sõltuvalt väärtusklassist leevendusi (näiteks muinsuskaitseala seisukohast vähem oluliste hoonete puhul vähem piiranguid, sh kooskõlastamise vajaduse, tööde lubade andmine).
 • Vajadusel arheoloogiliselt tundlike alade määratlemine, kus tuleb enne ulatuslikke kaevetöid teha eeluuringud.
 • Muinsuskaitseala elanike ja pärandikogukonna kaasamine kaitsekorra koostamisse: leppida kokku kultuuripärandi säilimiseks vajalikes muinsuskaitselistes nõuetes ja leevendustes muinsuskaitsealal paikneva korrastamisel, hoidmisel ja hooldamisel.
 • Riigipoolsete huvide ja eesmärkide väljaselgitamine kultuuriväärtuste hoidmiseks muinsuskaitsealal.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

 

Kaitsekorra koostamine

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet on kokku kutsunud töögrupi, kuhu kuuluvad:

 • Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg
 • Sillamäe linnaarhitekt-planeerija Anatoli Špakovs
 • Narva linna muinsuskaitse vaneminspektor Madis Tuuder
 • Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik Anita Staub
 • Muinsuskaitseameti kaitsekorralduse spetsialist Kersti Siim
 • Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik Kalle Merilai

 

Meediakajastused

 

 

 

 

Lisainfo

Anita Staub
Ehituspärandi nõunik
53410266
Anita.Staub@muinsuskaitseamet.ee

Kersti Siim
Kaitsekordade peaspetsialist
53851303
Kersti.Siim@muinsuskaitseamet.ee
 
Kalle Merilai
Ida-Virumaa nõunik
53478582
Kalle.Merilai@muinsuskaitseamet.ee