Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

 

31. augustil 2023 on eelnõu arutusel Vabariigi Valitsuse istungil. 

Istungil kinnitati valitsuse korraldusega Tartu muinsuskaitseala kaitsekord.

 

Tartu hoonete kaitsekategooriad ja mälestised. Veebikaardi nägemiseks klõpsa pildil.

 

 

Valitsuses kinnitatud dokumendid

 

31. augustil 2023 on eelnõu arutusel Vabariigi Valitsuse istungil. Istungil kinnitati valitsuse korraldusega Tartu muinsuskaitseala kaitsekord.

 

 Kultuuriministeeriumile esitatud ettepanek

 

Muinsuskaitseamet esitas 20. septembril 2021 Kultuuriministeeriumile edasiseks menetlemiseks Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra dokumendid.

Mälestiste osas, mille kohta kaitsekorra eelnõu tegi ettepaneku kultuurimälestiseks olemine lõpetada ja anda hoonele B-kaitsekategooria, viis Muinsuskaitseamet läbi eraldiseisvad menetlused.

Kaitsekorra eelnõu oli arutlusel Muinsuskaitse Nõukogu 29. oktoobri ja 17. novembri 2021 koosolekutel.

 

Avalik arutelu

 

Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik arutelu toimus 17. juunil 2021 algusega kell 16.00 Tartu Ülikooli muuseumi (Lossi 25) valges saalis.

Arutelul tutvustas Muinsuskaitseamet eelnõule laekunud arvamusi ja vastuväiteid ning ameti seisukohti.

 

 

 

Avalik väljapanek

 

Tartu muinsuskaitseala uue kaitsekorra eelnõu oli avalikul väljapanekul 29. märtsist - 29. aprillini 2021.

Lisaks käesolevale kodulehele olid kaitsekorra eelnõu, selle seletuskiri ja eelnõu lisad kättesaadavad Tartu infokeskuses, raekoja I korrusel (Raekoja plats 1a). Etteteatamisel (tel 6403050) ka Muinsuskaitseameti Tartu (Rüütli 21) ja Tallinna kontorites (Pikk 2).

Eelnõu avaliku väljapaneku jooksul, kuni 29. aprillini oli kõigil võimalik esitada selle kohta arvamusi ja vastuväiteid kirjalikult Muinsuskaitseametile e-postile info@muinsuskaitseamet.ee või postiaadressil Pikk 2, 10123, Tallinn. 

Samal ajal oli avatud kaitsekorda tutvustav välinäitus Tartu Kaarsillal.

 
 

Kaitsekorra koostamine

2019. aastal kehtima hakanud muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõikidele muinsuskaitsealadele. Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös.

Uue kaitsekorra koostamiseks Tartu vanalinna muinsuskaitsealale on Muinsuskaitseamet koostanud lähteülesande (PDF) ja kaasamiskava (XLSX).

Praegu reguleerib ehitustegevust muinsuskaitsealadel eraldi iga ala kohta koostatud põhimäärus. Tartu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus kehtib 2006. aastast.  

Tartu muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise eesmärk on:

 • Muinsuskaitseala väärtuste parem esile toomine ja hoidmine ning iga ala eripära senisest selgem ja täpsem defineerimine. Enne kaitsekorra koostamist tehakse või uuendatakse alusuuringuid, millest lähtuvalt vaadatakse üle seni sõnastatud väärtused, nõuded ja leevendused, neid täiendades või parandades. Kaitse eesmärk ning kaitstavad väärtused selgitatakse välja koostöös muinsuskaitsealal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike, elanike, pärandikogukonna, linnavalitsuse ja riigiasutustega (põhiliselt Keskkonnaametiga), arvestades võimalusel osapoolte huve ja soove.
 • Reeglite määramine muinsuskaitseala hoonete ehitamiseks, korrastamiseks ja restaureerimiseks, sõltuvalt hoonetüübist. Selleks jagatakse ehitised väärtusklassidesse, mis võimaldab edaspidi selgitada seatavaid nõudeid ja kitsendusi ning teha sõltuvalt väärtusklassist leevendusi (näiteks muinsuskaitseala seisukohast vähem oluliste hoonete puhul vähem piiranguid, sh kooskõlastusvajadusest ja tööde loast loobumine).
 • Arheoloogiliselt tundlike alade määratlemine, kus tuleb planeerimise, projekteerimise või tööde käigus teha arheoloogilised uuringud või olla tähelepanelik võimalike arheoloogiliste leidude ilmnemisel. Määratletakse ka alad, kus võib leiduda keskaegseid või varauusaegseid kiviehitiste jäänuseid, mille säilitamisega tuleb projekteerimisel arvestada.
 • Muinsuskaitseala elanike ja pärandikogukonna kaasamine kaitsekorra koostamisse: leppida kokku kultuuripärandi säilimiseks vajalikes muinsuskaitselistes nõuetes ja leevendustes muinsuskaitsealal paikneva korrastamisel, hoidmisel ja arendamisel.
 • Riigi huvide ja eesmärkide välja selgitamine: muinsus- ja looduskaitse all olevate alade puhul selguse loomine ning Keskkonnaametiga kokkulepete tegemine reeglite ja juhiste seadmiseks muinsus- ja looduskaitsealuste parkide kaitsekorralduses.

Sündmused

 

 

Alusandmed

Uue kaitsekorra koostamiseks tehtud uuringud:

Varem Tartu muinsuskaitseala kohta koostatud materjalid:

Töörühma koosseis

Kaitsekorra koostamiseks kutsus Muinsuskaitseamet kokku töörühma, kuhu kuulusid:

 • Anni Martin, Muinsuskaitseamet, ehituspärandi valdkonna juht, töörühma juht

 • Indrek Ranniku, Tartu Linnavalitsus, üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja

 • Tõnis Arjus, Tartu Linnavalitsus, linnaarhitekt

 • Egle Tamm, Tartu Linnavalitsus, muinsuskaitse peaspetsialist

 • Leele Välja, arhitektuuriajaloolane

 • Mart Hiob, linnaplaneerija

 • Ave Elken, Muinsuskaitseamet, kaitsekorralduse spetsialist, töörühma assistent

 

 

Tartu muinsuskaitsealast 

Tartu, vanalinna dp. Tartu XVII sajandi lõpul. Foto: R. Kivi, 1977. Säilik Muinsuskaitseameti arhiivist.

Tartu vanalinna muinsuskaitseala hõlmab juba muinasajal asustatud ja keskajal linnaks kujunenud ajaloolise keskuse koos seda ümbritsevate uusaegsete muldkindlustuste ala ja hiljem tekkinud linnakvartalitega. Tartu keskaegse pärandi märgilisemad esindajad Jaani kirik ning Toomkiriku varemed on olulised laiemaltki kui ainult Eesti kontekstis. Tartu vanalinna hoonestuses on valdav 19. sajandi I poole klassitsistlik arhitektuur, mille tuntuimaks näiteks on kahtlemata Tartu Ülikooli peahoone.

 

Meediakajastused

 

 

Lisainfo

Kais Matteus
Ehituspärandi osakonna juhataja
53437741
kais.matteus@muinsuskaitseamet.ee
 
Egle Tamm
Tartu linna kultuuriväärtuste vanemspetsialist
5800 3749
egle.tamm@raad.tartu.ee