Võru muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

 

Ootame Teid Võru muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise teisele kaasamiskoosolekule, mis toimub neljapäeval, 9. märtsil kell 17.30-19.30 kultuurimaja Kannel II korruse saalis.

Osalemiseks palume hiljemalt 8. märtsiks registreeruda siin.

 

Võru linna plaan 1912. LVVA-6828-4-534

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile 12 olemasolevale muinsuskaitsealale. Lisaks saab protsessi käigus kaitsekorra ka loodav Sillamäe muinsuskaitseala.

Praegu reguleerib Võrus ehitustegevust Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus, mis kehtib 2006. aastast.  

Kaitsekord valmib kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. 

Võru muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise eesmärk on:

  • Muinsuskaitseala eripära senisest selgem ja täpsem defineerimine.
  • Muinsuskaitseala kaitse eesmärk lähtub alusuuringuga kaardistatud väärtustest. Kaitsekorra koostamise käigus analüüsitakse ajaloolisi krundipiire ning varasemaid alusuuringuid, mille põhjal vaadatakse üle muinsuskaitseala seni sõnastatud väärtused, nõuded ja leevendused, neid täiendades või parandades. Kaitse eesmärk ning kaitstavad väärtused selgitatakse välja koostöös muinsuskaitsealal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike, elanike, kogukonna, linnavalitsuse ja riigiasutustega (põhiliselt Keskkonnaametiga), arvestades osapoolte huve ja soove.
  • Reeglite määramine muinsuskaitseala hoonete ehitamiseks, korrastamiseks ja restaureerimiseks sõltuvalt hoonetüübist. Selleks jagatakse ehitised väärtusklassidesse, mis võimaldab edaspidi selgitada seatavaid nõudeid ja kitsendusi ning teha sõltuvalt väärtusklassist leevendusi (näiteks muinsuskaitseala seisukohast vähem oluliste hoonete puhul vähem piiranguid, sh kooskõlastamise vajaduse, tööde lubade andmine).
  • Avaliku linnaruumi ilmet kujundavate elementide säilitamise ja rajamise tingimuste välja selgitamine ja määramine. Näiteks teekatendite, piirdeaia tüüpide, haljastuse põhimõtete, reklaamide jm.
  • Vajadusel arheoloogiliselt tundlike alade määratlemine, kus tuleb kaevetööde planeerimise, projekteerimise või tegemise käigus tagada arheoloogilised uuringud.
  • Muinsuskaitseala elanike ja laiema avalikkuse kaasamine kaitsekorra koostamisse:
    • leppida kokku kultuuripärandi säilimiseks vajalikes muinsuskaitselistes nõuetes ja leevendustes muinsuskaitsealal paikneva korrastamisel, hoidmisel ja hooldamisel;
    • muinsuskaitsealane selgitustöö ja teadlikkuse kasv.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

 

Alusandmed

Kaitsekorra koostamisele eelneb alusmaterjali kogumine, millega selgitatakse välja ala väärtus muinsuskaitse vaatepunktist.

Töörühm

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet on kokku kutsunud töögrupi, kuhu kuuluvad:

Raul Tohv

Võru Linnavalitsus, abilinnapea

Diana Vene

Võru Linnavalitsus, peaarhitekt

Mirja Ots

Vana-Võromaa kultuurikoda, peavarahoidja

Epp Needo

AS Kurmik, muinsuskaitse- ja restaureerimispetsialist

Tiina Pettai

Muinsuskaitseameti Võrumaa nõunik, töörühma juht

Anu Lepp

Muinsuskaitseameti Põlvamaa nõunik

 

 

Meediakajastused 

 

 

 
Tiina Pettai
Võrumaa nõunik
53068625
tiina.pettai@muinsuskaitseamet.ee
 
Anu Lepp
Põlvamaa nõunik
58669436
anu.lepp@muinsuskaitseamet.ee