Sa oled siin

Arheoloogilise uuringu luba

Konkreetse mälestise või muu muistise arheoloogiliseks uuringuks tuleb koostada uuringu tegevuskava ja selle alusel taotleda Muinsuskaitseametilt uuringuluba.

Uuringu tegevuskavas esitatakse uuringu eesmärk ja tegemise meetodid, loetletakse kavandatavad uuringud, lisatakse uuringu ulatuse põhjendus, joonised uuringu teostamise kohtade ning ulatuse kohta, lammutatud või kahjustunud tarindite taastamise võimalikkus ja tööde ajakava.

Allveearheoloogilise uuringu tegevuskavas antakse hinnang varasemate uuringute või tööde kohta, esitatakse uuringu eesmärk, tegemise meetodid, ajakava, töörühma koosseis ja haridust tõendavad dokumendid, välitöödele järgnevate analüüside ning tegevuste kavad, artefaktide konserveerimise kava ja uuringukoha edasise säilitamise kava.

 

Arheoloogilise uuringu loataotlus

Loataotlus koos uuringu tegevuskavaga tuleb saata kas Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektorile või ameti üldaadressile. NB! Tallinna linnas annab uuringulube välja Tallinna Linnaplaneermise Ameti muinsuskaitseosakond.

Loataotlusele märgitakse:

 • Mälestise või muistise nimi, aadress
 • Loa taotleja (ettevõtja, vastutav spetsialist) andmed
 • Tööde tellija andmed
  •   Probleemuuringu puhul tuleb loataotlusele lisada maaomaniku nõusolek uuringu läbi viimiseks
 • Uuringu tegevuskava pealkiri ja kooskõlastuse number
  •   päästeuuringu puhul lisaks sellele ka uuringute aluseks oleva Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektdokumentatsiooni pealkiri ja kooskõlastuse number
 • Kavandatud välitööde aeg, uuringuaruande eeldatav valmimise aeg
 • Ettepanek võimalike arheoloogiliste leidude säilitava asutuse määramiseks

Uuringuteatis (20.51 KB, DOCX)

Loataotluse blankett (16.28 KB, DOCX)

Loataotluse blankett (8.16 KB, ODT)

Kontakt:

 

  

Arheoloogilise uuringu aruanne

Uuringuaruande üks eksemplar antakse Muinsuskaitseametile eestikeelsena ja A4 formaadis paberil köidetuna või pdf (Portable Document Format) vormingus digitaalallkirjastatult.

Uuringu aruandele tuleb tiitellehe järele lisada arheoloogilise uuringu aruande vorm (34.5 KB, DOC), kus esitatakse kokkuvõtvad andmed uuritud objekti ja uuringutulemuste kohta, märgitakse ära uuringutega seotud loodusteaduslike proovide olemasolu, arheoloogilisi leide säilitav asutus, leidude peanumber kogus jms. 

Arheoloogiliste uuringute aruandes esitatakse

 • uuringuala üldiseloomustus
 • eelnevate uuringute tulemuste kokkuvõte
 • kaevamis- ja muude uuringute käik
 • uuritud kihtide kirjeldused, dateeringud ja muud teaduslikud järeldused ja uurimistulemused
 • ettepanekud leidude ja tarindite säilitamise tingimuste kohta
 • uuritud ala asendi- ja kaevandiplaanid, leiuplaanid
 • kihtide ja profiilide joonised
 • fotod
 • proovide ja leidude nimekiri viidetega hoidlatele, kus neid säilitatakse.