Sa oled siin

Arheoloogilise uuringu teatis

Konkreetse mälestise või muu muistise arheoloogiliseks uuringuks tuleb koostada ja Muinsuskaitseametile esitada uuringukava. Pärast uuringukava heakskiitmist tuleb ametile esitada uuringuteatis. 

Uuringukavas esitatakse uuringu eesmärk ja tegemise meetodid, loetletakse kavandatavad uuringud, lisatakse uuringu ulatuse põhjendus, joonised uuringu teostamise kohtade ning ulatuse kohta ja tööde ajakava.

Uuringukava ja uuringut võib teha muinsuskaitseseaduse mõistes pädev isik.

 

Arheoloogilise uuringu teatises

Teatis koos uuringu kavaga tuleb saata aadressile arheoloogia@muinsuskaitseamet.ee NB! Tallinna linnas tuleb uuringuteatis saataTallinna Linnaplaneermise Ameti muinsuskaitseosakonnale.

Uuringuteatisesse märgitakse:

 • Uuringu tegija andmed.
 • Uuringu tellija andmed.
  •   Probleemuuringu puhul tuleb uuringuteatisesse lisada maaomaniku nõusolek uuringu läbiviimiseks.
 • Uuringukava pealkiri ja heakskiidu number.
 • Kavandatud välitööde aeg.
 • Ettepanek võimalike arheoloogiliste leidude säilitava asutuse määramiseks.

Uuringuteatise vorm (DOCX)

Kontakt:

 

  

Arheoloogilise uuringu aruanne

Kolm kuud pärast arheoloogilise väliuuringu lõppu tuleb Muinsuskaitseametile esitada uuringuaruanne või uuringu vahearuanne.

Aruande alusel toimub uuringu tellijale kulu hüvitamine.

Täpsem info on leitav kultuuriministri määrusest.

Uuringuaruande üks eksemplar antakse Muinsuskaitseametile eestikeelsena ja A4 formaadis paberil köidetuna või pdf (Portable Document Format) vormingus digitaalallkirjastatult.

Uuringu aruandele tuleb tiitellehe järele lisada arheoloogilise uuringu aruande vorm (34.5 KB, DOC), kus esitatakse kokkuvõtvad andmed uuritud objekti ja uuringutulemuste kohta, märgitakse ära uuringutega seotud loodusteaduslike proovide olemasolu, arheoloogilisi leide säilitav asutus, leidude peanumber kogus jms. 

 

Arheoloogiliste uuringute aruandes esitatakse:

 • uuringuala üldiseloomustus;
 • eelnevate uuringute tulemuste kokkuvõte;
 • kaevamis- ja muude uuringute käik;
 • uuringutel ja mõõdistamisel kasutatud metoodika kirjeldus;
 • uuritud kihtide ja konstruktsioonidekirjeldused, dateeringud ja muud teaduslikud järeldused ja uurimistulemused;
 • ettepanekud leidude ja tarindite säilitamise tingimuste kohta;
 • uuritud ala asendi- ja kaevandiplaanid, leiuplaanid;
 • kihtide ja profiilide joonised;
 • fotod;
 • proovide ja leidude nimekiri viidetega hoidlatele, kus neid säilitatakse.