Haapsalu kaitsekorra koostamine

Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal tuumiku moodustab piiskopilinnuse ümber kujunenud keskaegne asula. Linnuse alalt väljaspool asuv hoonestus pärineb küll hilisematest sajanditest. 18. sajandi väikestele linnamajadele pakuvad vaheldust esinduslikud ametihooned ja  eestiaegsed äri- ja elumajad. Eriti tugev ja kõnekas on nn kuurorti kihistus, pakkudes hulgaliselt suvitus- ja sanatooriumiarhitektuuri näiteid 19. ja 20. sajandist.

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile 12 olemasolevale muinsuskaitsealale. Lisaks saab protsessi käigus kaitsekorra ka loodav Sillamäe muinsuskaitseala.

Praegu reguleerib Haapsalus ehitustegevust Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus, mis kehtib 2005. aastast.  

: Haapsalu muinsuskaitsealale uue kaitsekorra koostamiseks valmistab Muinsuskaitseamet ette lähteülesande.

Kaitsekord valmib kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. Haapsalus algas vanalinna inventeerimine alusandmete kogumiseks 2021. aasta sügisel, töörühm koguneb 2022. aasta alguses.

Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise eesmärk on:

 • Kaitseeesmärgi sõnastamine.
 • Muinsuskaitseala kaitse eesmärk lähtub alusuuringuga kaardistatud väärtustest. Kaitsekorra koostamise käigus analüüsitakse ajaloolisi krundipiire ning varasemaid alusuuringuid, mille põhjal vaadatakse üle muinsuskaitseala seni sõnastatud väärtused, nõuded ja leevendused, neid täiendades või parandades. Kaitse eesmärk ning kaitstavad väärtused selgitatakse välja koostöös muinsuskaitsealal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike, elanike, kogukonna, linnavalitsuse ja riigiasutustega (põhiliselt Keskkonnaametiga), arvestades osapoolte huve ja soove.
 • Reeglite määramine muinsuskaitseala hoonete ehitamiseks, korrastamiseks ja restaureerimiseks sõltuvalt hoonetüübist. Selleks jagatakse ehitised väärtusklassidesse, mis võimaldab edaspidi paremini selgitada kehtivaid nõudeid ning teha sõltuvalt väärtusklassist leevendusi (näiteks muinsuskaitseala seisukohast vähem oluliste hoonete puhul vähem piiranguid, sh kooskõlastamise ja lubade vajadus).
 • Avaliku linnaruumi ilmet kujundavate oluliste elementide (nt teekatendid, piirdeaiad, haljastus, reklaamtahvlid jm) säilitamise ja rajamise tingimuste põhimõtete välja töötamine.
 • Vajadusel määratleda arheoloogiliselt tundlikud alad, kus tuleb kaevetööde planeerimise, projekteerimise või tegemise käigus tagada arheoloogilised uuringud.
 • Muinsuskaitseala elanike ja laiema avalikkuse kaasamine kaitsekorra koostamisse:
  • leppida kokku kultuuripärandi säilimiseks vajalikes muinsuskaitselistes nõuetes ja leevendustes muinsuskaitsealal paikneva korrastamisel, hoidmisel ja hooldamisel;
  • muinsuskaitsealane selgitustöö ja teadlikkuse kasv.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

Sündmused

 • /.../

Protokollid

 • /.../
 

Alusandmed

Kaitsekorra koostamisele eelneb alusmaterjali kogumine, millega selgitatakse välja ala väärtus muinsuskaitse vaatepunktist.

Haapsalus algas hoonete inventeerimine alusandmete kogumiseks 2021. aasta sügisel.

Lisainfo inveteerimise kohta:

Anu Joost,  inventeerija, 529 8117, anu.joost@gmail.com
Ülla Paras, inventeerija, 5346 2673 Ulla.Paras@haapsalulv.ee
Kalli Pets, Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik, 508 4363, kalli.pets@muinsuskaitseamet.ee
 

Haapsalu muinsuskaitseala kohta koostatud materjalid

Töörühm

Kaitsekorra koostamiseks kutsub Muinsuskaitseamet kokku töörühma. Töörühma koosseis selgub 2022. aasta alguses.

Meediakajastused 

 

 

 
Carolin Pihlap
Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja
5089223
carolin.pihlap@muinsuskaitseamet.ee
 
Kalli Pets
Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik
5084363
kalli.pets@muinsuskaitseamet.ee