Sa oled siin

Tehnikamälestised

Tehnikamälestiseks võivad olla teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad masinad, seadmed või tooted ning nende asjade kogumid, millel on ajalooline, esteetiline, tehniline, kultuurilooline või muu väärtus.

Tehnikamälestisena on kaitse all erinevad relvad, nt revolvrid, vintpüssid, kuulipildujad, kahurid, aga ka sõiduautod, raudteerajatised ning vedurid ja vagunid. Kokku on tehnikamälestisena kaitse all 35 objekti - tegu on kõige väikesearvulisema mälestiste liigiga.


 

Millistel tingimustel tunnistatakse objekt tehnikamälestiseks?
 

Igaühel on õigus esitada ametile põhjendatud ettepanek asja riikliku kaitse alla võtmiseks. Mälestiseks tunnistamise menetlust viib läbi Muinsuskaitseamet. Mälestiseks tunnistamise otsustab kultuuriminister käskkirjaga, kuulates eelnevalt ära Muinsuskaitse Nõukogu seisukoha.
 

Mälestisena kaitse alla võtmise ehk riikliku kaitse eeldus on, et kultuuriväärtusega asi või maa-ala esindab Eesti ainelise kultuuripärandi väärtuslikumat osa. Selle hindamiseks on määrusega „Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised kriteeriumid ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid“ on kehtestatud riikliku kaitse üldised kriteeriumid ja eraldi kriteeriumid iga mälestise liigi kohta.

Mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ning muutmise protsess on täpsemalt lahti kirjutatud Muinsuskaitseseaduses.

Kontakt: