Muuseumid Eestis

Muinsuskaitseameti eesmärk muuseumide osas on muuseumipoliitika rakendajana arendada muuseumivaldkonda Eestis, olla muuseumide nõustaja ja populariseerija, muuseumiüleste arenduste eestvedaja ning toetada oma tegevusega muuseumide koostööd.

 

Muinsuskaitseamet

 • valmistab ette ja viib ellu muuseumideüleseid arendusprojekte;
 • analüüsib muuseumimaastiku olukorda ja arengusuundi ja tellib vajadusel alusuuringuid;
 • koordineerib riiklikku kogumispoliitikat;
 • nõustab muuseumitöö küsimustes nii muuseume kui muuseumide omanikke;
 • koordineerib muuseumide ühishoidla projekti;
 • korraldab koolitusi ja seminare valdkonna arendamiseks;
 • koostab metoodilisi materjale ja juhendeid, eelkõige muuseumikogudega seonduvaid;
 • menetleb rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise tagamise taotlusi ning hüvitistaotlusi;
 • teeb koostööd mäluasutustega, kohaliku omavalitsuse üksustega, riigiasutustega ning eramuuseumidega valdkonna arendamisel;
 • teeb koostööd museoloogiaharidust andvate institutsioonidega.

 

Parim püsinäitus ja Suure Muuseumiroti 2022 võitja on Tartu Ülikooli muuseumi näitus „Toomkiriku saladuste kamber”. Foto: Mana Kaasik

 

Muuseumimaastikust

 

 • Eesti muuseumides säilitatakse 6,9 miljonit museaali.
 • 2020. aastal külastati muuseume 1,7 miljonit korda. 
 • Muuseumides töötab üle 1500 inimest.
 • 2020. aastal eksponeeriti muuseumides 981 näitust.

 

 • Eestis on kokku 175 muuseumi, millest 32 on riigi haldusalas, 9 avalik-õiguslikku muuseumi, 62 kohaliku omavalitsuse halduses ja 72 eramuuseumi.
 • Kultuuriministeeriumi haldusalasse kuulub 7 riigimuuseumi ja 13 sihtasutust.
 • Riigimuuseumide, riigi asutatud sihtasutuse muuseumide ja muuseumide, kes kasutavad halduslepingu alusel riigi muuseumikogu loetelud asuvad siin.
 • Vaata Kultuuriministeeriumi haldusala muuseumite külastatavusstatistikat 2018-2019 (PDF) ja üldtabelit 2009-2020 statistika (XLSX) (XLSX)kohta.

 

 

Muuseumiseadus

 

Muuseumide tegevust reguleerib muuseumiseadus. Muuseumiseadus kohaldub eelkõige riigi asutatud muuseumidele.

Muuseumiseadus defineerib:

 • muuseumi ülesanded;
 • ligipääsetavuse tingimused;
 • muuseumi tegevuse;
 • muuseumikogu korralduse alused;
 • muuseumikogu täiendamise põhimõtted.

Muuseumiseaduse kohta loe lähemalt Kultuuriministeeriumi kodulehelt ja muude valdkonda reguleerivate õigusaktidega saad tutvuda siin.

 

 

 

Tähtsamad partnerid valdkonna arendamisel

 

MTÜ Eesti Muuseumiühing on muuseumitöötajate ühing, kuhu kuulub üle 300 liikme. Et liikmeskonna erialast pädevust suurendada, korraldab ühing koolitusi ja erinevaid üritusi. Lisaks antakse välja ajakirja Muuseum. 

Muuseumiühing korraldab Muuseumiööd ja Eesti muuseumide festivali Narvas ning haldab muuseum.ee veebilehte, mis koondab muuseumivaldkonda puudutavat infot.

Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu ICOM (International Council of Museums) on suurim ülemaailmne kogu muuseumide valdkonda ühendav organisatsioon. ICOM Eesti Rahvuskomitee roll on esindada oma liikmeid ICOMis ning seeläbi toetada nende rahvusvahelist tegevust ja suhtlust. ICOM Eesti Rahvuskomitee ühendab üle 200 liikme.

ICOM Eesti Rahvuskomitee korraldab iga-aastaselt muuseumipäeva seminari, juhib muuseumiterminoloogia alast tööd ning populariseerib ICOM eetikakoodeksit.

Muuseuminõukogu on kultuuriministri nõuandev kogu, kuhu kuuluvad muuseumide ja nende asutajate esindajad ning muud muuseumide valdkonna asjatundjad. Muuseuminõukogu teeb ettepanekuid ja avaldab arvamusi muuseumiseadust puudutavate küsimuste kohta, näiteks vaatab üle muuseumide kogumispõhimõtteid.

 

 

Mirjam Rääbis
Muuseumivaldkonna juht
Mirjam.Raabis@muinsuskaitseamet.ee
5090096