Korduma kippuvad küsimused muuseumide teemal

Alates 1. maist 2019 kureerib Muinsuskaitseamet lisaks muinsuskaitsele ka muuseumide valdkonda. Siit leiate vastused muuseumivaldkonnas korduma kippuvatele küsimustele.

 

Kust saab kõige paremini muuseumialast infot?

Muuseumialast infot leiab kahelt veebileheküljelt – Muinsuskaitseameti kodulehelt ja Eesti Muuseumiühingu kodulehelt, muuseum.ee. Infot muuseumide kohta üldiselt ning muuseumitöötajate abimaterjale koondab Muinsuskaitseameti koduleht. Muuseum.ee puudutab Eesti Muuseumiühingu tegevust ning annab infot nende pakutavate koolituste ja sündmuste kohta.

Muuseumitöötajad ja muuseumidega soetud isikud saavad infot jagada muuseumilisti kaudu, millega saab ühineda siin. Sinna saadetakse infot ka eesootavate koolituste ja avanevate taotlusvoorude kohta.

 

Soovin teada, kui palju on Eestis muuseume ja kust leiaksin muud muuseumidega seotud statistikat?

Muuseumide statistikat kogub Statistikaamet ning andmetega on võimalik tutvuda Statistikaameti kodulehel.

 

Soovin infot muuseumivaldkonna koolituste ja juhendmaterjalide kohta.

Muinsuskaitseamet koondab oma kodulehele muuseumitöötajale vajaminevaid juhendmaterjale.

Jooksvalt saadab Muinsuskaitseamet eesootavate koolitus- ja täiendõppe võimaluste kohta infot muuseumilisti, millega saab ühineda siin.

Koolitusi korraldavad ka näiteks Eesti Muuseumiühing, Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut ja Eesti Konservaatorite Ühing, kes samuti jagavad enamasti infot muuseumilisti kaudu.

 

Mida reguleerib muuseumiseadus?

Muuseumiseadus katab järgmisi teemasid:

  • muuseumi mõiste;
  • muuseumikogu haldamine;
  • muuseumi tegevuse alused;
  • rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise tingimused.

Oluline on teada, et muuseumiseadus kehtib riigimuuseumidele ja riigi asutatud sihtasutustele ning osaliselt avalik-õiguslikele, eramuuseumidele, munitsipaalmuuseumidele ja muuseumidele, kes on liitunud muuseumide infosüsteemiga MuIS.

Seoses 1. maist 2019 jõustunud uue muinsuskaitseseadusega muudeti ka muuseumiseadust ning enamik ülesandeid, mis seni olid Kultuuriministeeriumi täita, muutusid Muinsuskaitseameti ülesandeks. Kultuuriministeeriumi ülesandeks jäi strateegiline planeerimine, õigusloome, muuseumide rahastamine ning kultuuriministrit jääb nõustama valdkonna ekspertidest koosnev muuseuminõukogu.

 

Kuidas saan liituda muuseumide infosüsteemiga (MuIS)?

Muuseumide infosüsteemiga saab liituda iga muuseum, kelle tegevus vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud ülesandele. MuISiga liitumine on tasuta, kuid muuseum võtab sellega endale kohustuse järgida kultuuriministri määrusi „Muuseumikogu täiendamise, kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise ning museaali ja muuseumisse hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord" ja Muuseumide andmekogu põhimäärus ning osaliselt muuseumiseadust.

MuISiga liitumise kohta saad alati nõu küsida MuISi peaspetsialisti Madli Pärnalt, madli.parn[at]muinsuskaitseamet.ee, 5308 3278 käest. MuISI kohta leiad lisainfot siit.

 

Kust saab infot muuseumide infosüsteemi (MuIS) kohta ja kelle käest nõu küsida selle kasutamise osas?

MuISi omanik on Muinsuskaitseamet.

Kui Sul on sisulisi küsimusi MuISi kasutamise kohta muuseumitöötajana või avaliku portaali kasutajana, pöördu MuISi peaspetsialisti Madli Pärna, madli.parn[at]muinsuskaitseamet.ee, 53083278 poole.

Kui Sul on küsimusi või probleeme mõne konkreetse liigutuse tegemisel MuISis, pöördu MuISi tehnilise kasutajatoe poole, mida haldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus, telefonil on 6636556 ja e-posti aadress muis[at]rik.ee. Küsimused võivad olla näiteks teemadel nagu probleemid infosüsteemi sisselogimisega, veateated või infosüsteemi kinnijooksmine vms.

Kui Sul on küsimusi MuIS 2.0 arenduste või MuISi ja teiste infosüsteemide/andmebaaside koostoime osas, pöördumuuseumivaldkonna peaspetsialisti Marju Niinemaa, marju.niinemaa[at]muinsuskaitseamet.ee poole.

Kui sul on küsimus seoses konkreetse museaaliga, pöördu otse muuseumi poole, kelle kogusse museaal kuulub.

 

Soovin taotleda rahvusvahelisele näitusele kahjuhüvitise tagamist või rohkem teada riiklikust kahjuhüvitiste süsteemist – kelle poole pöörduda?

Näituse kahjuhüvitise tagamist võivad taotleda riigimuuseum ja riigile kuuluvat muuseumikogu kasutav muuseum. Taotlus tuleb esitada Muinsuskaitseametile info[@]muinsuskaitseamet.ee. Taotlus peab sisaldama lisaks näituse üldandmetele näituse olulist kunsti- või ajalooväärtust ning rahaliselt hinnatavat väärtust kajastavat eksperdihinnangut; välisriigi samaväärse õiguse kohaselt näitusele antavat garantiid kajastavad andmeid; dokumendid, mis tõendavad, et näituse vedaja ja eksponeerija töökorraldus ning eksponeerimisruum või -hoone tagavad näituse säilimise ning vastavad näituse eksponeerimise eesmärgil kasutamiseks andja esitatud tingimustele; selgitus korra kohta, kuidas fikseeritakse näituse koosseisu kuuluvate asjade seisund enne näituse üleandmist vedajale ja pärast vedajalt vastuvõtmist.

Küsimuste korral võta ühendust muuseumivaldkonna juhi Mirjam Rääbisega, mirjam.raabis[at]muinsuskaitseamet.ee, 509 0096.

 

Kes teeb järelevalvet muuseumikogu korralduse üle?

Riiklikku ja haldusjärelevalvet muuseumide andmekoguga liitunud muuseumikogu korralduse üle teostab Muinsuskaitseamet.

 

Soovin pikendada riigile kuuluvad muuseumikogu inventuuride tähtaega – kelle poole pöörduda?

Taotlus tuleb esitada Muinsuskaitseametile, kes võib muuseumi põhjendatud taotluse korral inventuuride tähtaega käskkirjaga pikendada. Nõu küsimiseks pöördu muuseumide peaspetsilisti Marju Niinemaa, marju.niinemaa[at]muinsuskaitseamet.ee, 53436954, poole.

 

Soovin muuseumikogust museaale välja arvata – kelle poole pean pöörduma?

Museaali väljaarvamine muuseumikogust kinnitatakse muuseumi asutaja otsusega. Kultuuriministeeriumi haldusala muuseumid peavad väljaarvamise taotluse tegema Muinsuskaitseametile, kes taotlust menetleb ning saadab kultuuriministrile kinnitamiseks. Nõu küsimiseks pöördu muuseumide peaspetsialisti Marju Niinemaa, marju.niinemaa[at]muinsuskaitseamet.ee, 53436954, poole.

Loe ka museaalide väljaarvamise kohta juhendist „Nõuandeid museaalide muuseumikogust väljaarvamise korraldamisel“ (PDF). (PDF)

 

Olen muuseumitöötaja ja mul on küsimus autoriõiguste ja/või andmekaitse küsimustes – kelle poole pöörduda?

Autoriõiguste ja andmekaitse küsimustes nõustab muuseume Muinsuskaitseameti jurist-andmekaitsespetsialist Aivi Lintnermann, aivi.lintnermann[at]muinsuskaitseamet.ee, 59129037.

 

Tahan esitada taotlust Eesti muuseumide aastaauhinna konkursile – kelle poole pöörduda?

Eesti muuseumide aastaauhindu aitab Kultuuriministeeriumi muuseuminõukogul ja Eesti Muuseumiühingul korraldada Muinsuskaitseamet.

Konkursi ja taotlemise kohta leiate info siit. Lisainfot annab konkursi koordinaator Marju Niinemaa, marju.niinemaa[at]muinsuskaitseamet.ee, 53436954.

 

Mul on muuseumitöötajana küsimus kogude haldamise kohta – kelle poole pöörduda?

Kõige puhul, mis puudutab kogude haldamist, nt laenutamine, säilitamine, kirjeldamine, vastuvõtmine jms ning MuISiga liitunud muuseumidel kogumispõhimõtete uuendamist, võib pöörduda muuseumide peaspetsialisti Marju Niinemaa, marju.niinemaa[at]muinsuskaitseamet.ee, 53436954., poole.

Oma tööks vajalikku infot muuseumi kogude korralduse ning põhimõtete kohta leiab muuseumitöötaja siit.

 

Kas Eestis peab muuseumi asutamisel registreerima?

Muuseumi asutamiseks ei pea kellegi käest luba küsima, küll aga võiks sellest Muinsuskaitseametile teada anda, et me saaksime muuseumimaastikul toimuvaga kursis olla.

Muuseumide tegevuse osas (nt kogumine, kogude haldamine) võib alati nõu küsida muuseumivaldkonna juhi Mirjam Rääbise käest, mirjam.raabis[at]muinsuskaitseamet.ee, 509 0096.

 

Mis on saanud muuseumide ühishoidlate ideest?

Kultuuriministeerium on esitanud Rahandusministeeriumile taotluse Eesti muuseumide pärandihoidlate ehitamiseks ning seda arutatakse riigieelarve läbirääkimistel. Museaalide seisukord ajaga ei parane ning Kultuuriministeerium koostöös Muinsuskaitseametiga pingutavad selle nimel, et pärandihoidlate projekt saaks teoks.

Kui on täiendavaid küsimusi, võta ühendust muuseumivaldkonna juhi Mirjam Rääbisega, mirjam.raabis[at]muinsuskaitseamet.ee, 509 0096. Pärandihoidlate kohta saad täpsemalt lugeda siit.

 

Mul on küsimus muuseumivaldkonna või muuseumipoliitika kohta laiemalt, aga ma päris täpselt ei tea, kelle poole pöörduda?

Muuseumivaldkonna arengut koordineerib Muinsuskaitseamet. Kui sa täpselt ei tea, kelle poole küsimusega pöörduda, võta ühendust muuseumivaldkonna juhi Mirjam Rääbisega mirjam.raabis[at]muinsuskaitseamet.ee, 509 0096.

 

Milliste küsimuste puhul saan pöörduda Kultuuriministeeriumi muuseuminõuniku poole?

Juhul, kui sinu küsimus puudutab muuseumide investeeringuid ja tegevustoetusi, muuseumivaldkonna strateegilise planeerimist või muuseumipoliitika seoseid teiste valdkondade poliitika ja õigusloomega, pöördu. Kultuuriministeeriumis muuseuminõunik, Marju Reismaa, marju.reismaa[@]kul.ee, 628 2335, poole.

 

Soovin muuta museaalide MuISis kirjeldamise või digikujutiste lisamise tähtaega MuISi kasutuslepingus – kelle poole pean pöörduma?

MuISi kasutuslepinguga seotud küsimustes, s.h museaalide I etapi kirjeldamise ja digikujutiste lisamise tähtaegade muutmisega, pöördu muuseumide infosüsteemi peaspetsialisti Madli Pärna, madli.parn[at]muinsuskaitseamet.ee, poole.

 

Soovin pikendada museaalide MuISis kirjeldamise või digikujutiste lisamise tähtaega riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingus – kelle poole pean pöörduma?

Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepinguid haldab Kultuuriministeerium, kuid tähtaegade pikendamise küsimuses pöördu palun muuseumivaldkonna peaspetsialisti Marju Niinemaa, marju.niinemaa[at]muinsuskaitseamet.ee, 53436954, poole.

 

Kust saaksin küsida projektitoetust?

Muinsuskaitseamet toetab projektipõhiselt muuseumivaldkonna populariseerimist, strateegilist arendamist, muuseumide vahelise koostöö aktiveerimist ning muuseumitöötajate koolitusi – seda taotlusvoorust „Kultuuripärandi valdkonna arendamine“. Loe tähtaja ja tingimuste kohta siit

 

Kust saaksin küsida tegevustoetust?

Muuseumide tegevustoetuse eraldamine toimub vastavalt „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile muuseumide tegevustoetuseks eraldatud vahendite taotlemise ja määramise korrale“. Taotlused tuleb esitada Kultuuriministeeriumile toetuse kavandatavale kasutusaastale eelneva aasta 15. augustiks (või sellele järgneval esimesel tööpäeval, kui tegemist on puhkepäevaga). Loe tingimuste kohta siit.