Museaalide säilitamise kratt Sälli

Muinsuskaitseamet arendab uut säilitamise ja inventeerimise tehisintellekti kratt Sälli prototüüpi, mille eesmärk on muuta muuseumiinventuurid mugavamaks ja kiiremaks. Pilootmuuseumidena osalevad projektis Eesti Rahva Muuseum, Pärnu Muuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Tartu Ülikooli muuseum, Tallinna Tehnikaülikooli Muuseum, Tallinna Linnamuuseum, Virumaa muuseumid, Tartu Linnamuuseum ja SA Rannarahva Muuseum..

Kratt Sälli prototüübi arendustööd kestavad 12 kuud vahemikus 15. september 2020 - 14. september 2021. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. 

 

Miks on kratt Sälli muuseumidele vajalik?

Vastavalt Muuseumiseadusele peab muuseum igal aastal läbi viima inventuure, mille eesmärk on kontrollida museaalide allesolekut ja seisundit. Inventuure tuleb läbi viia arvestusega, et kõik museaalid oleksid üle kontrollitud vähemalt üks kord iga viie aasta järel. Kratt Sälli eduka prognoosimisvõime tulemusena oleks edaspidi võimalik loobuda ajamahukatest inventuuridest ning asendada need vajaduspõhise kontrolliga, mida lihtsustab ka uus museaalide märgistamise süsteem. Lisaks aitab Sälli efektiivsemalt planeerida korrastus- ja konserveerimistöid.

Kratt Sälli toetub museaalide vananemist ennustades Muuseumide Infosüsteemi (MuIS) kantud museaali andmeväljadele, võttes arvesse eseme olemust, vanust, materjali, seisundikirjeldust, hoidla keskkonnatingimusi jpm.

Loomulikult ei asenda Sälli muuseumides töötavaid spetsialiste, vaid selle eesmärk on kiirendada teatud tööprotsesse.

 

Eesmärgid

Projekti eesmärk on anda sisend kratt Sälli produktsioonikõlbliku lahenduse välja töötamiseks, mis võimaldaks tänasega võrreldes efektiivsemalt läbi viia museaalide inventeerimist ja aitaks ennustada museaalide säilimist. Esmase analüüsi käigus kaardistatakse prototüübi arendamiseks vajalikud MuIS andmed ja analüüsitakse museaalide märgistamise võimalusi. Seejärel asutakse prototüüpi mudeldama, testima ja arendama koostöös pilootmuuseumidega. Kratt Sälli pikem eesmärk on hoida kokku 50% inventeerimisele kuluvast ajast, kuid antud projekti käigus selgub, kui palju on tegelikult võimalik inventeerimise tööprotsessi ajakulu kokku hoida.

Tehtud ja tegemisel

2019

27. septembril esitati Riigi Infosüsteemi Ametile (RIA) eeltaotlus kratt Sälli projekti rahastamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorusule „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine - 18.05.2015-31.07.2023“
12. novembril saadi kratt Sälli projekti eeltaotlusele Riigi Infosüsteemi Ametilt positiivne vastus.

2020

28. aprillil avaldati riigihange „Tehisintellekt Sälli otsustusmudeli loomine“. Hanke tulemusena selgub projekti tööde teostaja.
09. juulil sai kratt Sälli pilootprojekt RIAlt positiivse rahastamisotsuse. Eraldatud toetuse suuruseks 75 928,80 €.
14. septembril allkirjastati leping STACC OÜga tehisintellekti kratt Sälli prototüübi loomiseks. Tööd teostatakse ajavahemikul 15. september 2020 - 14. september 2021 neljas etapis: eelanalüüs, mudeldamine, prototüübi tarkvara loomine ja valideerimine ning järelanalüüs.

I etapi alustamine. Septembris alustati projekti esimese etapiga, mille eeldatav valmimisaeg on 15. detsember 2020. Esimeses etapis hinnatakse projekti teostatavust, selgitatakse välja inventeerimise protsessi kiirendamiseks erinevad variandid ja analüüsitakse krati mudeli loomiseks vajalikke andmeid. Andmete kogumisel tehakse koostööd pilootmuuseumidega.

Projekti I etapi töörühma moodustavad Meri Liis Treimann, Kurmo Konsa ja Kristiina Piirisild. Juhtrühma kuuluvad Mirjam Rääbis, Stina Sarapuu, Janika Turu ja Marju Niinemaa.

2021

/.../

 

 

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi struktuuritoetuste voorust „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“. „Museaalide säilitamise kratt“ nr 2014-2020.12.03.19-0634.

 

Lisainfo

Kristiina Piirisild
Projektijuht
Kristiina.Piirisild@muinsuskaitseamet.ee
512 42 56