Muuseumikogud

Siit lehelt leiab muuseumitöötaja oma tööks vajaliku info muuseumi kogude korralduse ning põhimõtete kohta.

Muuseumikogude vallas on riik seadnud eesmärgiks järgmised põhimõtted ja prioriteedid:

 • muuseumikogude analüüs toimub eesmärgiga, et eri muuseumide kogud moodustaksid üksteist täiendava kultuuriväärtusliku kogumi.
 • Kogumistegevus on mõtestatud ja järjepidev.
 • Museaale hoitakse nende pikaajalist säilimist tagavates tingimustes.

Rohkem muuseumide arengusuundadest aastani 2020 saab lugeda siit.

Muuseumide kogumistegevust, asjade hoiustamist, säilitamist ja märgistamist reguleerivate õigusaktidega saate tutvuda siin.

 

 

 

Muuseumikogu korralduse põhimõtted

 

Muuseumi juht kinnitab muuseumikogu korralduse põhimõtted, milles määratakse kindlaks muuseumisisene töökorraldus. Töökorralduse nõuded on kirjeldatud kultuuriministri 2013. aasta 8. juuli määruses nr 31, „Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord“, ja sama kuupäeva määruses nr 32, „Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus“. Muuseumide andmekoguga (edaspidi MuIS) liitunud muuseumidele on selline töökorralduse dokument kohustuslik.

 

Muuseumikogu korralduse põhimõtted määravad muu hulgas kindlaks järgmist:

 • millised on infosüsteemi kasutajate õigused ja kohustused;
 • kes hoiule võetud asjade eest vastutab või kuidas vastutajad määrata;
 • kuidas registreerida hoidlate ja näituseruumide säilitustingimuste andmed, sh temperatuuri- ja niiskusrežiim;
 • kes ja millistel tingimustel võib hoidlaid kasutada;
 • kuidas teenindada muuseumikogu kasutajaid ja vastata päringutele;
 • kuidas digiteerimistööd korraldada;
 • kuidas ja millal riskianalüüsi teha, ohuplaani koostada või hädaolukorda lahendada;
 • kuidas pidada muuseumisiseseid andmekogusid, millega museaale puudutavat teavet süstematiseeritakse.
 

Kogumispõhimõtted

 

 

Kogumispõhimõtted on muuseumikogu eesmärgipärase täiendamise aluseks olevad suunised, mis annavad muuseumikogu täiendamiseks selged valikukriteeriumid. Kogumispõhimõtteid koostades lähtutakse olemasoleva muuseumikogu ülevaatest ning juurdekasvuvõimaluste ja säilitustingimuste analüüsist, arvestades muu hulgas koostööpartneritest muuseumide tegevust.

Muuseumiseaduse järgi peab MuISiga liitunud muuseumi juht küsima enne muuseumi kogumispõhimõtete kinnitamist või olulist muutmist Muuseuminõukogu seisukohta. 

 

Muuseumikogude järelevalve

 

Järelevalve muuseumikogude korralduse üle toimub muuseumiseaduse § 22 alusel.

2020. aastal tehakse järelevalvet järgmistes muuseumides:

 • Betti Alveri muuseum
 • Tallinna Tehnikaülikooli Muuseum
 • Tallinna Kirjanduskeskus
 • Eesti Lennundusmuuseum SA
 • Eesti Mootorispordi Muuseum
 • Eesti Trükikunsti ja Paberikunstimuuseum MTÜ

Tehtud järelevalvetega saad tutvuda siin

 

Museaalide ja digikujutiste kasutustasud

 

Muuseumiseaduse kohaselt ei tohi riigimuuseumid, riigi asutatud sihtasutuse muuseumid ja muuseumid, kes kasutavad halduslepingu alusel riigi muuseumikogu, üksteiselt tasu küsida museaalide laenutamise ja nende digitaalsete kujutiste kasutamise eest.

Riigimuuseumid ja riigile kuuluvat muuseumikogu kasutavad muuseumid võivad digitaalsete kujutiste trükifailide müügi korral võtta ainult kulupõhist tasu, millele võib lisada mõistliku investeeringutulu avaliku teabe seaduse mõistes.

Riigimuuseumide, riigi asutatud sihtasutuse muuseumide ja muuseumide, kes kasutavad halduslepingu alusel riigi muuseumikogu, nimekirja leiab siit.

 
Signe Aarla
Muuseumivaldkonna peaspetsialist
signe.aarla@muinsuskaitseamet.ee
58839759