Sa oled siin

Kultuuripärandi valdkonna arendustegevuste toetus

 

Toetuse andmise eesmärk on muuseumi- ja muinsuskaitse valdkonna strateegiline arendamine, valdkondade koostöö ja populariseerimine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine.

Muuseumid ja muinsuskaitse on mõlemad valdkonnad, mis tegelevad kultuuripärandi uurimise, säilitamise ja tutvustamisega. Kummaski valdkonnas on olemas toetusmeetmed vastavalt üksikute muuseumide tegevuse ja kultuurimälestiste toetamiseks, kuid need ei taga valdkonnaülest strateegilist arengut. Nii muuseumimaastik kui ka muinsuskaitse distsipliin vajavad aja ja rahvusvaheliste arengutega kaasaskäimiseks terviklikku vaadet, mis ei lähtuks ühe asutuse või objekti eesmärkidest, kuid aitaksid kokkuvõttes kaasa ka neile. Varasema kahe eri taotlusvooru ühendamine võimaldab suunata kultuuripärandi valdkonna arengut terviklikumalt ja suurendama koostööd kahe sarnase valdkonna vahel.
 
Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri määrus „Kultuuripärandi valdkonna toetamise tingimused ja kord“. Enne taotluse esitamist loe kindlasti ka määruse seletuskirja (PDF).
 

 

 

 

 

Toetuse taotlemine

Kes saavad toetust taotleda?

TAOTLEJAKS VÕIB OLLA:

 • Eestis registreeritud juriidiline isik;
 • riigiasutus;
 • kohaliku omavalitsuse üksus;
 • äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

 

TAOTLEJA PEAB VASTAMA JÄRGMISTELE NÕUETELE:

 •  tal ei ole maksu- või maksevõlga riigi ees või see on ajatatud;
 •  ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 •  juhul kui toetuse andja on teinud talle varasema projekti raames toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
 •  tal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
 •  tal ei ole muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

Millisteks tegevusteks saab toetust küsida?

TOETATAVAD TEGEVUSED

 

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab eesmärgi saavutamisse ning mille raames

 • korraldatakse muuseumi- või muinsuskaitse valdkonda hõlmavaid või muuseumi- ja muinsuskaitse ja muude kultuuripärandi valdkondade vahelisi sündmusi;
 •  korraldatakse muuseumitöötajate koolitusi;
 • korraldatakse avalikkusele praktilisi mittetulunduslikke restaureerimiskoolitusi;
 • korraldatakse rahvusvahelisele koostööle suunatud reise;
 • digiteeritakse muuseumikogusid;
 • kaasatakse lapsi, noori ja teisi vähekaasatud gruppe kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja tutvustamisse;
 • suurendatakse kultuuripärandi kättesaadavust ja parandatakse ligipääsetavust võimalikult paljude ühiskonnagruppide jaoks;
 • korraldatakse Kultuuriministeeriumi ellu kutsutud teema-aastaga seotud sündmusi.

Digiteerimisprojektide puhul peab taotluse juures olema kinnitus digiteeritud materjali juurdepääsupiiranguteta kättesaadavuse kohta kõigile soovijatele olenemata kasutuse eesmärgist, andmed kavandatavate kasutuslitsentside ning faili vormingute ja suuruste kohta.

Kuidas ja millal tuleb taotlus esitada?

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

2021. aasta taotlusvoor avati 1. veebruaril 2021 ja taotlusi sai esitada kuni 19. veebruarini 2021.
 
Taotlusvooru eelarve oli 150 000 eurot. Toetuse minimaalne summa oli 500 eurot. 
 
Täpsed tingimused on kirjas kultuuriministri määruses „Kultuuripärandi valdkonna toetamise tingimused ja kord“.
 
 

Kuidas taotlusi hinnatakse?

TAOTLUSTE HINDAMINE

Taotlusi hinnatakse kuue kriteeriumi alusel. Loe täpsemalt hindamismetoodikast (PDF).
 
2021. aasta taotlusi hindas hindamiskomisjon koosseisus:
 • Mirjam Rääbis – muinsuskaitseameti muuseumide ja kunstipärandi osakonna nõunik, komisjoni esimees
 • Anton Pärn – SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide juhatuse liige, kultuuriministeeriumi muuseuminõukogu esimees
 • Madle Lippus – muinsuskaitseameti kommunikatsiooniosakonna juhataja
 • Mairo Rääsk – muuseumi valdkonna ekspert
 • Liina Jänes – kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik
 • Triin Talk – muinsuskaitse ekspert

Mis ajaperioodil saab toetust kasutada?

Abikõlblikkuse periood 2021. aasta taotlusvoorul oli 1. jaanuar – 31. detsember 2021. Sealjuures tuleb arvestada, et toetust ei anta projektile, mille tegevused on tehtud enne taotluse esitamist.
 
Lisainfo:
Aime Lauk
Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist
aime.lauk@muinsuskaitseamet.ee
5886 4595