Sa oled siin

Load töödega alustamiseks

 

Tööde teostamiseks mälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal on vaja taotleda Muinsuskaitseameti luba. Luba on vajalik ka mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise uuringuteks kui see toob kaasa uuritava objekti muutmise (nt viimistluskihtide uuring).

Esimese sammuna tuleks plaanitavad tööd läbi arutada maakonnanõuniku  või halduspartneriga neis omavalitsustes, kus muinsuskaitselised küsimused on üle antud kohalikule omavalitsusele. Suure osa tehtavate tööde jaoks on vaja ameti kirjalikku luba, kuid lihtsamate nö hooldus- ja remonttööde teostamine mälestisel on lubatud ka ilma muinsuskaitseameti kooskõlastuseta. 

Eraldi taotlus on kinnismälestiste suuremahuliste ja väiksemahuliste tööde jaoks. 

Loa väljastamise eelduseks on Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektdokumentatsioon. Ülevaade kooskõlastamiseks vajalikest dokumentidest ning vormistusnõuetest on kirjeldatud projektide kooskõlastamise lehel.

Tööde luba võib taotleda mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik või valdaja. Loataotlus tuleb esitada vastava maakonna nõunikule, kus mälestis asub. Loataotluse läbivaatamine toimub kümne tööpäeva jooksul.

 
 
Kinnismälestisel tööde ja tegevuste lubade väljastamise määruse § 3 alusel tööde loa alusel tehtavad tööd:
 
(1) Kinnismälestisel on tööde loata keelatud järgmised tööd ja tegevused:
 1.  konserveerimine, restaureerimine ja ehitamine;
 2.  mis tahes seda kahjustava või selle ilmet muutva objekti, sealhulgas teisaldatava objekti, näiteks kioski, müügipaviljoni või välikohviku, valgustus- ja muu seadme, tehnovõrgu ja ‑rajatise, teabekandja ning reklaami paigaldamine;
 3.  haljastus-, raie-, kaeve- ja maaparandustööd;
 4.  kinnistu, millel paikneb arheoloogiamälestis, maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
 5.  mullatööd ja maaharimine.
(2) Kinnismälestise kaitsevööndis on tööde loata keelatud ehitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine, muud mulla- ja kaevetööd, maaparandustööd ning kinnismälestise vaadeldavuse sulgemine.
 
(3) Muinsuskaitsealal on tööde loata keelatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 sätestatud tööd ja tegevused ning muinsuskaitsealal paikneva kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine.
 
(4) Konserveerimine, restaureerimine ja ehitamine võib muu hulgas hõlmata järgmisi tegevusi:
 1.  katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õue kinni- ja täisehitamine;
 2.  ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kinnistute piiride muutmine;
 3.  katusemaastiku ja ehitise fassaadi, sealhulgas uste, akende, treppide, väravate jms muutmine;
 4.  mälestise või ehitise ilme muutmine, sealhulgas värvilahenduse muutmine, samuti ehitusdetailide ümberpaigutamine;
 5.  algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine;
 6.  kinnismälestise siseruumis avatud arhitektuursete ja konstruktiivsete elementide ja detailide eemaldamine ja rikkumine ning konstruktsioonide algsest asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine;
 7.  kinnismälestisel teede, trasside ja võrkude rajamine.
 8.  Tööde luba kinnistu, millel paikneb arheoloogiamälestis, või muinsuskaitsealal paikneva kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks ei ole vaja taotleda juhul, kui Muinsuskaitseamet on kooskõlastanud sellekohase detailplaneeringu või sellekohaste projekteerimistingimuste alusel koostatud restaureerimise, konserveerimise või ehitamise projekti.
 9.  Tööde luba kinnismälestise kaitsevööndis ja ajaloo- ning arheoloogiamälestisel kavandatavateks töödeks ja tegevusteks ei ole vaja taotleda juhul, kui Muinsuskaitseamet on andnud nendeks loa kaitsekohustuse teatises esitatud leevendustes.
 10.  Tööde luba muinsuskaitsealal kavandatavateks töödeks ja tegevusteks ei ole vaja taotleda juhul, kui konkreetne töö või tegevus on lubatud muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud leevendustega.