Sa oled siin

Luba ja teatis tööde alustamiseks

 

Esimese sammuna tuleks plaanitavad tööd läbi arutada Muinsuskaitseameti maakonnanõuniku või halduspartneriga neis omavalitsustes, kus muinsuskaitselised küsimused on üle antud kohalikule omavalitsusele. 

Tööde tegemiseks mälestisel, mälestise kaitsevööndis ning muinsuskaitsealal tuleb sõltuvalt olukorrast taotleda Muinsuskaitseameti luba või teha ametile sellekohane teatis. Lihtsamate nö hooldus- ja remonttööde teostamine mälestisel on lubatud ka ilma Muinsuskaitseameti kooskõlastuseta. Samuti ei ole ameti kooskõlastust vaja juhul, kui tööde kohta on tehtud leevendus mälestiseks tunnistamise otsuses või muinsuskaitseala kaitsekorras.

Loataotlust saab esitada kultuurimälestiste registri kaudu (eelnevalt tuleb registrisse ID-kaardi või Mobiil-ID abil sisse logida, siis valida vasakult menüüst "Tööd mälestisel" ja siis valida "Tööde lubade taotlused" ja siis vajutada nupule "+Lisa"). Lisaks registrile saab loataotlust esitada ka vastava maakonna nõunikule, kus mälestis asub (www.muinsuskaitseamet.ee/et/kontakt), e-posti teel info@muinsuskaitseamet.ee või aadressil Pikk 2, 10123 Tallinn.

Otsuse anda tööde tegemise luba või selle andmisest keelduda teeb amet kuni 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest. Teatise esitamisel on õigus 10 päeva möödumisel alustada teatises kirjeldatud tegevusega, juhul kui Muinsuskaitseamet teatisele ei reageeri, st ei esita lisatingimusi ega keela tegevust. 

Juhul, kui loa väljastamise eelduseks on Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektdokumentatsioon, siis vaata ülevaadet kooskõlastamiseks vajalikest dokumentidest ning vormistusnõuetest.

Muinsuskaitseametilt on vaja taotleda luba:

 • kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ehitusprojekti või tegevuskava alusel konserveerimiseks, restaureerimiseks ja ehitamiseks ning ehitise ilme muutmiseks;
 • muinsuskaitsealal siseruumides konserveerimis-, restaureerimis- ja ehitamistööde tegemiseks juhul kui ehitis asub maailmapärandi objektil ehk Tallinna vanalinnas või/ja on ehitatud enne 1940. aastat;
 • kõrghaljastuse rajamiseks, raie-, kaeve- ja muudeks pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud töödeks arheoloogiamälestisel, ajaloolises looduslikus pühapaigas, ehitismälestisest pargis, ajaloomälestisest lahingupaigas, kirikuaias, kalmistul ja muinsuskaitsealal;
 • haljastustöödeks ehitismälestisest pargis, kirikuaias, kalmistul ja ajaloolises looduslikus pühapaigas;
 • maapinna ettevalmistamiseks metsaseaduse tähenduses arheoloogiamälestisel ja ajaloolises looduslikus pühapaigas;
 • Vallasmälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks ja mälestise ilme muutmiseks

Muinsuskaitseametile tuleb esitada teatis:

Uuringu tegemiseks mälestisel, muinsuskaitsealal ja muinsuskaitsealal asuvas ehitises
 

Järgmisteks töödeks kaitsevööndis:

 • ehitise, sealhulgas ajutise ehitise püstitamiseks (kui EHS ei nõua projekti, mille kohalik omavalitsus peab kooskõlastama Muinsuskaitseametiga);
 • olemasoleva ehitise ümberehitamiseks, laiendamiseks, välisilme muutmiseks ja lammutamiseks (kui EHS ei nõua projekti, mille kohalik omavalitsus peab kooskõlastama Muinsuskaitseametiga);
 • kõrghaljastuse rajamiseks;
 • raie-, kaeve- ja muudeks pinnasetöödeks arheoloogiamälestise, ajaloolise loodusliku pühapaiga, ajaloomälestisest kalmistu ja kirikuaia ning ehitismälestisest pargi kaitsevööndis
 • maapinna ettevalmistamiseks metsaseaduse tähenduses arheoloogiamälestise ja ajaloolise loodusliku pühapaiga kaitsevööndis
 • ankurdamiseks, traalimiseks, süvendamiseks ja kaadamiseks veealuse mälestise kaitsevööndis 
 • Vallasmälestise hoiu- ja säilitustingimuste muutmiseks