Sa oled siin

Muinsuskaitseameti toetused

 

Mälestise omanik või valdaja saab mälestise hooldamiseks (sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks) ja mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks taotleda Muinsuskaitseametilt toetust. Toetust saab taotleda elektroonselt sisenedes kodanikuna kultuurimälestiste riikliku registrisse või täites toetuse taotlusvormi paberkandjal.

Pühakodade (sakraalhooned, mis loodud jumalateenistuste läbiviimiseks – nt kirikud, palvelad/palvemajad, tsässonad, suuremad kirik-kabelid) ja nendes asuva kunstivara restaureerimiseks ja remondiks eraldadakse toetusi programmi "Pühakodade säilitamine ja areng" kaudu (teine taotlusvorm ja tingimused). 

Info kõigi Muinsuskaitseameti poolt eraldatud toetuste kohta aastate kaupa on meie kodulehel üleval tabelitena. Eraldatud toetustega saab tutvuda ka kultuurimälestiste riiklikus registris, kus otsingu teostamiseks on võimalik kasutada erinevaid kriteeriume. Toetusi puudutavad eelarve ja reservitoetuste käskkirjad on kättesaadavad Muinsuskaitseameti dokumendiregistrist.  

 

Muinsuskaitseameti 
toetused

Ehitismälestised

TOETUSTE MAHT

Toetuste maht kinnitatakse igal aastal Kultuuriministeeriumi poolt koos Muinsuskaitseameti eelarvega. 2017. aastal eraldati hoonete korrastamise toetusteks 641 197 eurot ning 65 679 eurot väärtuslike detailide uurimiseks ja konserveerimiseks.

 

TOETATAVAD TEGEVUSED

 
Ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned) ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste puhul toetatakse:
 • konserveerimist, restaureerimist, remont- ja hooldustöid;
 • uuringuid ning eritingimuste ja projektdokumentatsioonide koostamist;
 • valve- ja tulekaitsesignalisatsioonide paigaldamist.

Lisaks võib mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik või valdaja taotleda Muinsuskaitseametilt muinsuskaitse eritingimuste koostamist.

 

TAOTLUSTE ESITAMINE

 • Taotlus esitatakse e-teenusena Kultuurimälestiste riikliku registri kaudu (register.muinas.ee) või paberkandjal Muinsuskaitseametisse. 
 • Taotluste esitamise tähtaeg koos nõutud lisadega on hiljemalt 30. september.

Mälestiseks olevate ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste puhul (konserveerimise, restaureerimise ning remondi ja hoolduse; uuringute, eritingimuste ja projektide koostamine; valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamine)  tuleb toetuse taotlemisel lisada KAKS hinnapakkumist

  

TAOTLUSTE HINDAMINE

Taoltluste hindamine toimub mitmeetapiliselt. Esimeses etapis esitab iga maakonna vaneminspektor vastava maakonna taotluste alusel hindamiskomisjonile ettepanekud toetuste eraldamise kohta. Seejärel vaatab esitatud taotlused läbi komisjon ja koostab taotluste pingerea, mille alusel kinnitatakse toetuse saajad.
 
Ehitiste taotluste hindamisel lähtutakse muuhulgas:
 • mälestise seisundist ja kavandatavate tööde vastavusest mälestise säilimise tagamisele (nt ehitise avariilised konstruktsioonid, vajadus katusekatte vahetuseks, tugikonstruktsioonide tugevdamine, vihmaveesüsteemide paigaldamine jms) ja tööde edasilükkamatust  iseloomust;
 • mälestise kultuurilisest, arhitektuursest ja ajaloolisest väärtusest, avalikkusele kättesaadavusest ning funktsioonist;
 • taotluse üldisest kvaliteedist ja rahalisest põhjendatusest, (sh planeeritud tegevuste asjakohasus mälestise ja/või piirkonna üldises kontekstis, taotluse objektiks oleva mälestise kasutuspotentsiaal või selle perspektiiv), taotluse teostatavust ja jätkusuutlikkust, eelarve realistlikkust.


TAOTLEJA TEAVITAMINE

Taotlejaid teavitatakse kirjalikult või elektrooniliselt taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest peale Muinsuskaitseameti eelarve kinnitamist Kultuuriministri poolt, mis tavapäraselt toimub jaanuaris. Muinsuskaitseameti peadirektori käskkiri toetuste eraldamise kohta avalikustatakse ka Muinsuskaitseameti kodulehel.
 

  Ajaloomälestised 

  TOETATAVAD TEGEVUSED

   
  Ajaloomälestiste (va hooned) puhul toetatakse:
  • hooldamist (sh võsa ja puude eemaldamine);
  • restaureerimist, konserveerimist ja remonttöid (sh hauatähised - ja piirded, piirdemüürid ja väravad, monumendid, dekoratiivskulptuurid);
  • infostendide paigaldamist;
  • uuringute (sh inventeerimise) teostamist.
   

  Taotlusele tuleb lisada vähemalt üks kehtiv hinnapakkumine. Kui hooldustöid teeb õpilaslaager, ei ole hinnapakkumist vaja, vaid tuleb esitada kavandatud tööde kirjeldus (sh maht).


  TAOTLUSTE ESITAMINE

  • Taotlus esitatakse e-teenusena Kultuurimälestiste riikliku registri kaudu (register.muinas.ee) või paberkandjal Muinsuskaitseametisse. 
  • Restaureerimise, konserveerimise, remondi ja uuringute taotlused tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks.
  • Hooldustööde ja infotahvlite paigaldamise toetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt jooksva eelarveaasta 31. märtsiks
   

  Arheoloogiamälestised

  TOETATAVAD TEGEVUSED

   
  Arheoloogiamälestiste puhul toetatakse:
  • hooldamist (sh võsa ja puude eemaldamine);
  • infostendide paigaldamist;
  • uuringute (päästekaevamised) teostamist
   

  Taotlusele tuleb lisada vähemalt üks kehtiv hinnapakkumine. Kui hooldustöid tehakse talgutena või teeb neid omanik ise, ei ole hinnapakkumist vaja, vaid tuleb esitada kavandatud tööde kirjeldus (sh maht).

   

  TAOTLUSTE ESITAMINE

  • Taotlus esitatakse e-teenusena Kultuurimälestiste riikliku registri kaudu (register.muinas.ee) või paberkandjal Muinsuskaitseametisse. 
  • Restaureerimise, konserveerimise, remondi ja uuringute (inventeerimised) ning infotahvlite taotlused tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks.
  • Arheoloogiamälestiste uuringute (päästekaevamised) ja hooldustööde taotluste tähtajad on 2017. aastal: 31. märts, 30. juuni ja 30. september.

  Kunstimälestised

  TOETATAVAD TEGEVUSED

   
  Kunstimälestiste puhul toetatakse eseme konserveerimist ja restaureerimist. 
   
  Kui kunstimälestis paikneb pühakojas, siis tuleb esitada taotlus pühakodade programmile. Vaata lähemalt kuidas taotleda toetust pühakodade programmist. 
   

   

  TAOTLUSE ESITAMINE

  • Taotlus esitatakse e-teenusena Kultuurimälestiste riikliku registri kaudu (register.muinas.ee) või paberkandjal Muinsuskaitseametisse.
  • Taotlused tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks.

  Taotlusele tuleb lisada vähemalt üks kehtiv hinnapakkumine, eelistatult kaks. Muinsuskaitseamet jätab endale õiguse võtta täiendavaid hinnapakkumisi ning lähtuda toetuse eraldamisel kõige optimaalsemast pakkumisest.

   

   

  Vormid