Sa oled siin

Muinsuskaitse eritingimused

Kinnismälestise või muinsuskaitsealal asuvale ehitisele ehitusprojekti koostamiseks on vajalikud muinsuskaitse eritingimused. Eritingimused annab Muinsuskaitseamet ja nende koostamisse on kaasatud mälestise omanik. Ehitusprojekti või planeeringu koostamisel on eritingimustest lähtumine kohustuslik. Eritingimuste andmiseks võib olla vajalik uuringute läbiviimine.

Muinsuskaitse eritingimused määravad muinsuskaitselised väärtused projekteeritaval või planeeritaval alal ning säilitamist väärivad struktuurid ja detailid. Eritingimustes antakse hinnang kavandatavatele muudatustele ja kaalutakse nende sobivust kaitsealusel objektil. Samuti sätestatakse eritingimustega uuringud, mis tuleb täiendavalt enne ehitamist läbi viia. Eritingimused koostatakse dialoogis mälestise omanikuga, et need arvestaksid omaniku soove mälestise kasutamisel ja arendamisel. 

Muinsuskaitse eritingimuste koostamine pole vajalik juhul, kui töid tehakse tegevuskava alusel või tegemist on remonttöödega muinsuskaitseseaduse mõttes. 

Enne 1. maid 2019 kooskõlastatud muinsuskaitse eritingimused kehtivad viis aastat alates nende heakskiitmisest. Neid ei ole võimalik pikendada, vajadusel annab amet uued eritingimused.

    

 

Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise konserveerimise, restaureerimise, ehitamise või teisaldamise muinsuskaitse eritingimused väljastab Muinsuskaitseamet mälestise omaniku või valdaja taotluse põhjal. 

Muinsuskaitse eritingimustega määratakse:

  • konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise nõuded;
  • ehitise püstitamise korral kõrgusepiirang, mahud ja hoonestuslaad, arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused ning asend krundil;
  • ehitamise või muude tööde tegemise nõuded;
  • mälestisele avanevad olulised vaated;
  • nõuded ehitusprojektile, sealhulgas ehitusprojekti staadium;
  • vajalikud uuringud, mis tuleb teha enne ehitusprojekti koostamist või tööde tegemise ajal, ning nende eesmärk ja ulatus;
  • muinsuskaitselise järelevalve teostamise vajadus;
  • tööde dokumenteerimise kohustus, kui muinsuskaitselist järelevalvet ei määrata;
  • nõuded töö teostaja ja muinsuskaitselise järelevalve teostaja kvalifikatsioonile.

Eritingimuste taotlemine
 

Taotlus eritingimuste koostamiseks tuleb ametile esitada Kultuurimälestiste registri kaudu. Taotlusvorm muutub nähtavaks registrisse kodanikuna sisse logides menüüpunkti all "Tööd mälestisel". 
 

Enne taotluse esitamist pea kindlasti nõu vastava maakonna nõunikuga, kes oskab anda nõu, kas vajalikud tööd nõuavad kindlasti projekti (mille koostamise eelduseks on kehtivad muinsuskaitse eritingimused) või saab tööd teha tegevuskava alusel (mille jaoks eritingimusi vaja ei ole).


Hooldus- ja remonttöid võib mälestisel teha ilma Muinsuskaitseameti kirjaliku loata ja töö teostajal ei ole nõutav Muinsuskaitseameti pädevustunnistus.

Eritingimuste kehtivus

Amet annab muinsuskaitse eritingimused 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Kui amet otsustab menetluse korraldada avatud menetlusena, antakse eritingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Muinsuskaitse eritingimused kehtivad viis aastat alates nende andmisest. Eritingimuste kehtivust võib põhjendatud juhul pikendada ühe korra ja viie aasta võrra. Kui sama hoone või muinsuskaitsealal asuva ehitise kohta on antud uued muinsuskaitse eritingimused, muutuvad varem antud tingimused kehtetuks.

 

Üld- ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused

Üld- ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste eesmärk on läbi kaaluda, et planeeritaval maa-alal kavandatavate muudatustega oleksid tagatud muinsuskaitseala või kinnismälestise säilimise ja kaitsevööndiga seatud eesmärgid. Üld- ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused peab koostama pädev isik ning need tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Eritingimuste koostamise kulud katab tellija.

Üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimused tuleb koostada juhul, kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala või selle kaitsevöönd. Eritingimusi ei pea koostama juhul, kui kavandatav tegevus ei muuda oluliselt väljakujunenud ruumilist olukorda või muinsuskaitseala säilimist ja vaadeldavust.

Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused tuleb koostada juhul, kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd.

Kui ehitise püstitamiseks ja rajamiseks puudub detailplaneeringu koostamise kohustus st seda tehakse projekteerimistingimuste alusel, siis koostatakse muinsuskaitse eritingimused lähtudes muinsuskaitseseaduses detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kohta sätestatust.

Nõuded üld- ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamise korrale leiab kultuuriministri määrusest "Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord".

 

Uuringute määramine ja hüvitamine

Ametil on õigus määrata enne muinsuskaitse eritingimuste andmist uuringuid, kui ilma nendeta ei ole võimalik eritingimusi koostada. Uuringute läbiviimise korraldamine on omaniku ülesanne ja nendega seotud kulutuste katmiseks on võimalik ametilt taotleda hüvitist 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot. Hüvitatavad on ainult kehtiva seaduse alusel ja korras määratud uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve. Vajadusel annab amet sellesisulised uued muinsuskaitse eritingimused. Loe täpsemalt uuringute hüvitamise kohta.

 

Lisainfo:  
 

Reelika Niit 
Eritingimuste peaspetsialist
56618618
reelika.niit@muinsuskaitseamet.ee