Sa oled siin

Muinsuskaitselise järelevalve hüvitamine

 

Muinsuskaitseametilt saab taotleda muinsuskaitselisele järelevalvele tehtavate kulude osalist hüvitamist tingimustel, et muinsuskaitseline järelevalve on määratud muinsuskaitseseaduse alusel, selle on teinud pädev isik ja nõuetekohaselt ning amet on muinsuskaitselise järelevalve aruande heaks kiitnud.

Järelevalvele tehtud kulu hüvitatakse 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot. Kulu hüvitamist on võimalik taotleda ühe tööde tegemise loa alusel tehtud tööde kohta ühe korra. Hüvitamise taotlus tuleb esitada 6 kuu jooksul pärast muinsuskaitselise järelevalve aruande heakskiitmist.

Hüvitamise tingimused ja kord on kehtestatud kultuuriministri määrusega „Muinsuskaitselise järelevalve dokumenteerimise ja läbiviimisega seotud kulu hüvitamise ning kinnismälestisel ja vallasmälestisel tehtud tööde dokumenteerimise kord“ ja lahti selgitatud määruse seletuskirjas (446.99 KB, PDF).

 

Muinsuskaitselise järelevalve hüvitamine

Mis tingimustel hüvitatakse järelevalve kulu?

Muinsuskaitselise järelevalve hüvitatakse järgmistel tingimustel:
  • muinsuskaitseline järelevalve on määratud uue muinsuskaitseseaduse alusel (muinsuskaitse eritingimustega);
  • muinsuskaitselise järelevalve on teinud pädev isik ja see on tehtud nõuetekohaselt;
  • amet on muinsuskaitselise järelevalve aruande heaks kiitnud.

Muinsuskaitse järelevalve läbiviimise kulu hüvitamist on võimalik taotleda ühe tööde tegemise loa alusel tehtud tööde kohta ühe korra. Hüvitamise taotlus tuleb esitada 6 kuu jooksul pärast muinsuskaitselise järelevalve aruande heakskiitmist.

Hüvitatakse ainult 01.05.2019 kehtima hakanud muinsuskaitseseaduse alusel määratud muinsuskaitselise järelevalve kulud. Muinsuskaitselise järelevalve vajaduse määrab amet muinsuskaitse eritingimustega (MuKS § 55).

Kes ja millal saab hüvitist taotleda?

Järelevalve kulu hüvitamise taotluse saab esitada järelevalve tellija ehk see, kes on järelevalve eest maksnud (üldjuhul on see mälestise või muinsuskaitsealal asuva hoone omanik või valdaja).

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Muinsuskaitselise järelevalve läbiviimise kulu hüvitamist saab taotleda 6 kuu jooksul pärast muinsuskaitselise järelevalve aruande heakskiitmist.

Muinsuskaitseline järelevalve aruanne peab olema esitatud õigeaegselt (6 kuu jooksul pärast tööde lõppemist).

Kuidas hüvitist taotleda?

Hüvitise saamiseks tuleb Muinsuskaitseametile esitada allkirjastatud taotlus koos kulu tegemist tõendavate dokumentidega.  Hüvitise taotluse võib esitada kultuurimälestiste registri kaudu. Selleks tuleb registris ID-kaardi või Mobiil-ID abil sisse logida kodaniku keskkonda. Seejärel tuleb vasakul menüüst valida "Toetuste taotlused" ja seal valida "Kulude hüvitamise taotlus" ning seejärel vajutada nupule "Alustage uue taotluse sisestamist".
Kulude hüvitamise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) taotleja isikukood;
3) taotleja kontaktandmed;
4) mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise ja tööde tegemise loa andmed;
5) muinsuskaitselise järelevalve tegija andmed;
6) pangakonto, millele taotletav hüvitis üle kanda;
7) taotluse esitamise kuupäev;
8) taotleja allkiri.
 
Taotlusele lisatakse taotlejale osutatud teenuse maksmist tõendavad kuludokumendid.

Milline on hüvitise määr?

Muinsuskaitselise järelevalve kulu hüvitatakse 50% ulatuses muinsuskaitselise järelevalve läbiviimise kulust, kuid mitte rohkem kui 1500 (üks tuhat viissada) eurot. Piirmäär on kujundatud võttes arvesse vastava töö keskmisi turuhindu.
 
 
Muinsuskaitse järelevalve läbiviimise kulu hüvitamist on võimalik taotleda ühe tööde tegemise loa alusel tehtud tööde kohta ühe korra. See tähendab, et tööde ja vastavalt ka järelevalve mitmes osas tegemise korral loetakse see üheks kuluks objekti kohta ja järelevalve kulu hüvitatakse ühel korral. Kui aga samal objektil tehakse töid planeeritult erinevatel aastatel erinevate tööde tegemise lubade alusel, hüvitatakse järelevalve kulu iga tööde loa mahu kohta tellitud järelevalve kohta.

Kuidas toimub hüvitise maksmine?

Amet vaatab taotluse läbi 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Amet võib taotluse menetlemise tähtaega taotlusega seotud asjaolude väljaselgitamiseks pikendada, teavitades sellest taotlejat. Amet võib nõuda kulutuste põhjendatuse kontrollimiseks täiendavaid dokumente või selgitusi.
 
Kui esitatud taotluste summa ületab ametile eelarveaastaks eraldatud riigieelarvelisi vahendeid, otsustab amet hüvitamise järgmisel eelarveaastal sama taotluse alusel, teavitades sellest taotlejat.
 
Amet kannab hüvitise taotluses näidatud pangakontole 20 tööpäeva jooksul hüvitise maksmise otsuse tegemisest arvates.
 

 

Millal hüvitist ei maksta?

Hüvitise taotlus jäetakse rahuldamata, kui:

  • muinsuskaitseline järelevalve ei ole läbi viidud nõuetekohaselt;
  • muinsuskaitselist järelevalvet ei ole teinud pädev isik;
  • amet ei ole järelevalve aruannet heaks kiitnud;
  • taotleja on esitanud valeandmeid.

Samuti peavad nii hüvitiise taotlus kui ka muinsuskaitselise järelevalve aruanne olema esitatud õigeaegselt. Muinsuskaitseline järelevalve peab olema esitatud kuue kuu jooksul pärast tööde lõppu. Järelevalve hüvitise taotlus peab olema esitatud kuue kuu jooksul pärast järelevalve aruande heakskiitmist.

Hüvitatakse ainult 01.05.2019 kehtima hakanud muinsuskaitseseaduse alusel määratud muinsuskaitselise järelevalve kulud. Muinsuskaitselise järelevalve vajaduse määrab amet muinsuskaitse eritingimustega (MuKS § 55).

Millised on muinsuskaitselise järelevalve aruande nõuded?

Muinsuskaitseline järelevalve nõuetekohane aruanne tuleb esitada ametile 6 kuu jooksul pärast tööde lõppemist. Muinsuskaitselise järelevalve ja selle aruande tingimused (MuKS § 55-56 ja määrus).
 
Nõuded muinsuskaitselise järelevalve aruandele:
  • aruande koostab järelevalvet teinud pädev isik
  • Muinsuskaitselise järelevalve aruande põhiosas esitatakse tehtud tööde kokkuvõtlik kirjeldus, ülevaade kultuuriväärtusega detailide ja tarindite säilivuse kohta, ülevaade kasutatud töömeetoditest, tööde käigus avastatust koos vajalike jooniste ja fotodega ning kokkuvõtlik hinnang tehtud tööde muinsuskaitselisele kvaliteedile.
  • Muinsuskaitselise järelevalve aruande lisadena esitatakse järgmiste dokumentide koopiad:
1) muinsuskaitse seisukohalt olulised väljavõtted ehitustööde päevikust ja ehitusnõupidamiste protokollid;
2) ekspertiisiaktid ja tööde käiku mõjutanud muud dokumendid;
3) tööde käigus tehtud uuringute aruanded;
4) mälestise avatud osade mõõdistusjoonised ja/või fotod koos selgitava teksti ja asukohta fikseerivate joonistega;
5) teostusjoonised ehitusprojektist erinevalt tehtu kohta;
6) dokumendid tehtud tööde üleandmise kohta tellijale.
 
Muinsuskaitselise järelevalve aruande esitamine ja heakskiitmine
 
Järelevalve aruanne esitatakse Muinsuskaitseametile või halduslepinguga volitatud asutusele (edaspidi koos amet) digitaalsel kujul PDF-vormingus digitaalallkirjastatult kuue kuu jooksul pärast tööde lõppemist. Kui aruannet või selle lisasid ei ole võimalik digitaalselt esitada või on põhjendatud esitada paberil, võib aruande esitada A4-formaadis paberile köidetuna.
 
Amet kiidab esitatud aruande heaks 30 päeva jooksul selle esitamisest arvates. Kui esitatud aruandes on puudusi, tagastab amet aruande taotlejale puuduste kõrvaldamiseks ja annab selleks tähtaja.
 

 Lisainfo:

 
Kadri Schmidt
Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist
kadri.schmidt@muinsuskaitseamet.ee
5886 4595