Sa oled siin

MuIS 2.0

​​​​​​

 

Muinsuskaitseamet arendab uut muuseumikogude infosüsteemi, mille eesmärgiks on pakkuda paremat ja kasutajasõbralikumat juurdepääsu Eesti muuseumikogudele ning luua muuseumidele kaasaegne lahendus, mis toetab muuseumikogude säilitamist ja haldamist.

Ootame kõigilt huvilistelt ettepanekuid MuISi arendamiseks, ettepanekuid saab esitada siin.

Foto: MuIS. Ettevõtte Viru Rand töötaja arvuti taga (ERM Fk 2971:267); Eesti Rahva Muuseum

 

Muinsuskaitseamet arendab uut muuseumikogude infosüsteemi, et pakkuda edaspidi paremat juurdepääsu Eesti muuseumikogudele ja luua muuseumidele kaasaegne tehnoloogiline lahendus, mis toetab muuseumikogude säilitamist ja haldamist.

Arendustööd on kavas teostada neljas etapis aastatel 2019-2027. MuIS 2.0 arenduste tulemusena asendatakse täna kasutusel olev muuseumide infosüsteem MuIS uuega.

 

Miks on vaja uut MuISi?

 

MuIS on juba praegu maailmas ainulaadne, nii oma funktsionaalsuse poolest kui seetõttu, et on mõeldud kõigile muuseumidele, sõltumata nende omandivormist. Kuid praegune MuIS on üle 10 aasta vana ja nii tehniliselt kui moraalselt iganenud. Süsteemi on keeruline tänastele nõuetele vastavalt edasi arendada. MuIS ei vasta kasutajate vajadustele ja soovidele, süsteemis tehtavad toimingud on kohmakad ja aeganõudvad, süsteem ei ole kasutajasõbralik ning selle ülalpidamine ei ole kuluefektiivne.

 

Eesmärgid

 

Avalik keskkond pakub tulevikus kiiret ja mugavat ligipääsu muuseumikogudele. Tänu lisanduvale iseteeninduskeskkonnale tekivad uued võimalused muuseumikogude ja muuseumidega suhestumiseks:

 • kasutajal on võimalik endale huvitavaid museaale märgistada, et neid igal ajal kiiresti ja mugavalt uuesti leida, lisada museaalidele kommentaare;
 • kasutajate suhtlus muuseumidega on võimalik otse läbi veebikeskkonna, seda nii museaalide kohta info vahetamiseks kui muuseumiga dokumentide vahetamiseks;
 • kasutajatel on võimalik aktiivsemalt osaleda muuseumide tegemistes ning muuseumikogude info täiendamises;
 • lisaks museaalidele saab avalikust keskkonnast infot ka nendega seotud näituste ja muuseumitundide kohta.

Uus muuseumide töökeskkond toetab parimal moel tööd muuseumikogudega:

 • tööprotsessid on optimeeritud, osaliselt automatiseeritud - väheneb erinevatele toimingutele kuluv aeg;
 • kasutajaid abistavad andmete sisestamisel ja muutmisel erinevad süsteemsed kontrollid, mis aitavad tõsta andmete kvaliteeti ja tagavad terviklikkuse;
 • suurem osa muuseumikogusid puudutavast infovahetusest nii muuseumide vahel kui teiste osapooltega toimub veebikeskkonnas, väheneb hajutatus ja dubleerimine;
 • keskkond on kasutajasõbralik.

MuISi hooldamine ja arendamine on edaspidi mugavam ja paindlikum:

 • uus läbimõeldud tehniline lahendus võimaldab tulevikus süsteemi lihtsamalt edasi arendada;
 • süsteemsete vigade leidmine ja parandamine on kiirem.

Tehtud ja tegemisel

2027

 • Aasta esimeses pooles on plaanis alustada MuIS 2.0 arenduste neljanda etapiga, mille kestvuseks on planeeritud kuni 12 kuud (eeldatav valmimisaeg 2027 lõpp). Kolmandas etapis on plaanis arendada haridusprogrammide korraldamiseks vajalikud funktsionaalsused ning avaliku keskkonna iseteeninduskeskkond. Samuti lisatakse avalikus keskkonnas ühisloome võimalusi kogude kirjeldamisel.

2026

 

2025

 • Aasta teises pooles on plaanis alustada MuIS 2.0 arenduste kolmanda etapiga, mille kestvuseks on planeeritud kuni 18 kuud (eeldatav valmimisaeg 2026 lõpp). Kolmandas etapis on muuhulgas plaanis luua kaasaegne lahendus museaalide seisundite, konserveerimis- ja digiteerimistööde dokumenteerimiseks ning näituste korraldamist toetavad funktsionaalsused.

2024

 • Aasta keskel on plaanis alustada arendustööde teise etapiga, mille kestvuseks on planeeritud kuni 18 kuud (eeldatav valmimisaeg 2025. aasta teine pool). Teise etapi raames luuakse uus avalik portaal ja arendatakse edasi muuseumide töökeskkonda (sh toimingud nagu objektide välja andmine, muuseumisisene kasutamine, inventuurid, välja arvamine ja aruandlus).

2023

 • Arendustööde esimene etapp lõppes 28. aprillil, millega algas aasta pikkune garantiiperiood. Projekti raames valmisid muuseumide töökeskkonna esimesed moodulid (sh eelregistreerimine, hindamine, vastuvõtt, hoiulevõtt ja kirjeldamine) ja nende moodulite jaoks vajalikud tugiprotsessid.
 • MuISiga liitunud muuseumid võtsid esimesed MuIS 2.0  moodulid kasutusele 21. novembril.

2020

 • Jaanuaris alustati arendustööde esimese etapiga. Esimeses etapis oli kavas läbi viia uue süsteemi kasutatavuse analüüs ja teenuse disain ning arenda esimene osa uuest tarkvarast.

2019

29. märtsil esitati Riigi Infosüsteemi Ametile eeltaotlus MuISi arenduste I etapi rahastamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi avalike teenuste pakkumise arendamise meetme tegevuse  “Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamine” alt.
12. juunil saadi MuIS 2.0 I etapi arenduste eeltaotlusele Riigi Infosüsteemi Ametilt positiivne vastus.
5. augustil avaldati riigihange „Muuseumide infosüsteemi arendused raamlepinguga“. Hanke tulemusena selguvad nii raamlepingu partnerid kui arenduste esimese etapi tööde teostaja.
14. novembril sai arendustööde esimene etapp RIAlt rahastamisotsuse.
Detsembris allkirjastati leping Optimist Creative OÜga MuISi brändistrateegia ja uue visuaalse identiteedi loomiseks.

31. detsembril allkirjastati arendustööde esimese etapi leping ettevõttega Quretec OÜ.

   2015

   Mais alustati MuISi ärianalüüsiga. Analüüsi viis Kultuuriministeeriumi tellimusel läbi Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Töörühmades osalesid muuseumide ja Kultuuriministeeriumi esindajad, lisaks kaasati erinevaid kasutajagruppe küsitluste ja intervjuude kaudu. Tulemusena valmis 375-leheküljeline sisuliste nõuete kirjeldus, mida kasutatakse järgmistes tööetappides. Ärianalüüsi on võimalik tutvumiseks alla laadida Kultuuriministeeriumi dokumendihaldussüsteemist
    

   Anna oma panus MuISi arendamisse!

    

   Saada oma ettepanek, kuidas MuISi paremaks teha siin.

   Saadetud ettepanekuid kasutame MuISi arenduste planeerimisel ja teostamisel, s.h jagame neid vajadusel arenduspartneritega ja kasutame MuISi kommunikatsioonis. Kõiki ettepanekuid ei pruugi olla võimalik ellu viia, kuid anname endast parima, et enim soovitud muudatused teostuksid.

   MuISi arendusi koordineerib Muinsuskaitseamet koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega.

    

   MuISi arenduste I etapp on osa Kultuuriministeeriumis valminud digitaalse kultuuripärandi tegevuskavast.

   Projekti „Muuseumide infosüsteem MuIS 2.0. I etapp“ toetatakse osana Euroopa Regionaalarengu Fondi avalike teenuste pakkumise arendamise meetme tegevusest  “Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamine”, toetuse suurus on 498 576 eurot. Taotlejaks on Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

    

    
    
   Kadri Nigulas
   Telefon 53038460
   Muuseumide infosüsteemi arendusjuht
   Kadri.Nigulas@muinsuskaitseamet.ee