Sa oled siin

MuIS 2.0

Muinsuskaitseamet arendab uut muuseumikogude infosüsteemi, mille eesmärgiks on pakkuda paremat ja kasutajasõbralikumat juurdepääsu Eesti muuseumikogudele ning luua muuseumidele kaasaegne lahendus, mis toetab muuseumikogude säilitamist ja haldamist.

 

MuIS 2.0 arenduste tulemusena asendatakse tänane muuseumide infosüsteem uuega.

Eeltöö arenduste ettevalmiseks algas juba 2014. aastal. Arendustööd on kavas teostada kahes etapis 2019-2023. Esimese käigus viiakse läbi teenuse disain ja kasutatavuse analüüs ning valmib esimene osa uuest infosüsteemist, s.h avaliku portaali otsingu vaade.

12. juunil 2019 saadi MuIS 2.0 I etapi arenduste eeltaotlusele Riigi Infosüsteemi Ametilt positiivne vastus.

MuISi arenduste I etapp  on osa Kultuuriministeeriumis valminud digitaalse kultuuripärandi tegevuskavast.

 

Miks on vaja uut MuISi?

 

MuIS on juba praegu maailmas ainulaadne, nii oma funktsionaalsuse poolest kui seetõttu, et on mõeldud kõigile muuseumidele, sõltumata nende omandivormist. Kuid praegune MuIS on üle 10 aasta vana ja nii tehniliselt kui ka moraalselt vananenud. Süsteemi on keeruline tänastele nõuetele vastavalt edasi arendada. MuIS ei vasta kasutajate vajadustele ja soovidele, süsteemis tehtavad toimingud on kohmakad ja aeganõudvad, süsteem ei ole kasutajasõbralik ning selle ülalpidamine ei ole kuluefektiivne.

 

Eesmärgid

 

Avalik keskkond ei ole tulevikus ainult museaalide andmete nägemise kohaks, vaid sellest saab ka iseteeninduskeskkond:

 • kasutajal on võimalik endale huvitavaid museaale märgistada, et neid igal ajal kiiresti ja mugavalt uuesti leida, võimalik on lisada museaalidele kommentaare;
 • kasutajate suhtlus muuseumidega on võimalik otse läbi veebikeskkonna, seda nii museaalide kohta info vahetamiseks kui muuseumiga dokumentide vahetamiseks;
 • lisaks museaalidele saab avalikust keskkonnast infot ka nendega seotud näituste ja muuseumitundide kohta.

kasutajatel on võimalik aktiivsemalt osaleda muuseumide tegemistes ning muuseumikogude info täiendamises (ühisloome)

Uus muuseumide töökeskkond toetab parimal moel tööd muuseumikogudega:

 • tööprotsessid on optimeeritud, osaliselt automatiseeritud - väheneb erinevatele toimingutele kuluv aeg;
 • kasutajaid abistavad andmete sisestamisel ja muutmisel erinevad süsteemsed kontrollid, mis tagavad andmete kvaliteedi ja terviklikkuse;
 • suurem osa muuseumikogusid puudutavast infovahetusest nii muuseumide vahel kui teiste osapooltega toimub veebikeskkonnas, väheneb hajutatus ja dubleerimine;
 • keskkond on kasutajasõbralik.

MuISi hooldamine ja arendamine on edaspidi mugavam ja paindlikum

 • uus läbimõeldud tehniline lahendus võimaldab tulevikus süsteemi lihtsamalt edasi arendada;
 • süsteemsete vigade leidmine ja parandamine on kiirem.
 

Mis on tehtud?

 

Ärianalüüs (2015–2017)

Analüüsi viis Kultuuriministeeriumi tellimusel läbi Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Töörühmades osalesid muuseumide ja Kultuuriministeeriumi esindajad, lisaks kaasati erinevaid kasutajagruppe küsitluste ja intervjuude kaudu. Tulemusena valmis 375-leheküljeline sisuliste nõuete kirjeldus, mida kasutatakse järgmistes tööetappides. Ärianalüüsi on võimalik tutvumiseks alla laadida Kultuuriministeeriumi dokumendihaldussüsteemist.

Taotlus arenduste I etapi rahastamiseks (2019)

Riigi Infosüsteemi Ametile on esitatud taotlus arenduste I etapi toetamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi avalike teenuste pakkumise arendamise meetme tegevuse  “Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamine” alt.

 

Mis on järgnevad tegevused?

 

Arenduste I etapp, s.h kasutatavuse analüüs ja teenuse disain (2019–2021)

Projekti lõpuks valmib kasutatavuse analüüs (s.h UX/UI disain) kogu uuele MuISile ja esimene osa uuest tarkvarast, muuseumitöötaja ja avaliku keskkonna moodulid:

 • Museaalide vastuvõtt ja väljaarvamine;
 • museaalide muuseumisisene ja muuseumiväline kasutamine;
 • objektide hoiulevõtt;
 • inventuur;
 • museaalide kirjeldamine;
 • avaliku keskkonna kuva ning otsing.

Arenduste II etapp (2021–2022)

Teises etapis on plaanis välja arendada ülejäänud muuseumide töökeskkonna moodulid (s.h konserveerimine, näitused, digimine) ja avaliku keskkonna moodulid (s.h iseteeninduskeskkond) ning uuendada avaandmed. Selles etapis viiakse läbi ka andmete migratsioon vanast andmebaasist uude.

 

 

MuISi arendusi koordineerib Muinsuskaitseamet koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega.

 

Kontakt: