Sa oled siin

MuIS 2.0

 

Muinsuskaitseamet arendab uut muuseumikogude infosüsteemi, mille eesmärgiks on pakkuda paremat ja kasutajasõbralikumat juurdepääsu Eesti muuseumikogudele ning luua muuseumidele kaasaegne lahendus, mis toetab muuseumikogude säilitamist ja haldamist.

Ootame kõigilt huvilistelt ettepanekuid MuISi arendamiseks, ettepanekuid saab esitada siin.

Foto: MuIS. Ettevõtte Viru Rand töötaja arvuti taga (ERM Fk 2971:267); Eesti Rahva Muuseum

 

Muinsuskaitseamet arendab uut muuseumikogude infosüsteemi, et pakkuda edaspidi paremat juurdepääsu Eesti muuseumikogudele ja luua muuseumidele kaasaegne tehnoloogiline lahendus, mis toetab muuseumikogude säilitamist ja haldamist.

Arendustööd on kavas teostada kahes etapis aastatel 2019-2023. MuIS 2.0 arenduste tulemusena asendatakse täna kasutusel olev muuseumide infosüsteem MuIS uuega.

 

Miks on vaja uut MuISi?

 

MuIS on juba praegu maailmas ainulaadne, nii oma funktsionaalsuse poolest kui seetõttu, et on mõeldud kõigile muuseumidele, sõltumata nende omandivormist. Kuid praegune MuIS on üle 10 aasta vana ja nii tehniliselt kui moraalselt iganenud. Süsteemi on keeruline tänastele nõuetele vastavalt edasi arendada. MuIS ei vasta kasutajate vajadustele ja soovidele, süsteemis tehtavad toimingud on kohmakad ja aeganõudvad, süsteem ei ole kasutajasõbralik ning selle ülalpidamine ei ole kuluefektiivne.

 

Eesmärgid

 

Avalik keskkond pakub tulevikus kiiret ja mugavat ligipääsu muuseumikogudele. Tänu lisanduvale iseteeninduskeskkonnale tekivad uued võimalused muuseumikogude ja muuseumidega suhestumiseks:

 • kasutajal on võimalik endale huvitavaid museaale märgistada, et neid igal ajal kiiresti ja mugavalt uuesti leida, lisada museaalidele kommentaare;
 • kasutajate suhtlus muuseumidega on võimalik otse läbi veebikeskkonna, seda nii museaalide kohta info vahetamiseks kui muuseumiga dokumentide vahetamiseks;
 • kasutajatel on võimalik aktiivsemalt osaleda muuseumide tegemistes ning muuseumikogude info täiendamises;
 • lisaks museaalidele saab avalikust keskkonnast infot ka nendega seotud näituste ja muuseumitundide kohta.

Uus muuseumide töökeskkond toetab parimal moel tööd muuseumikogudega:

 • tööprotsessid on optimeeritud, osaliselt automatiseeritud - väheneb erinevatele toimingutele kuluv aeg;
 • kasutajaid abistavad andmete sisestamisel ja muutmisel erinevad süsteemsed kontrollid, mis aitavad tõsta andmete kvaliteeti ja tagavad terviklikkuse;
 • suurem osa muuseumikogusid puudutavast infovahetusest nii muuseumide vahel kui teiste osapooltega toimub veebikeskkonnas, väheneb hajutatus ja dubleerimine;
 • keskkond on kasutajasõbralik.

MuISi hooldamine ja arendamine on edaspidi mugavam ja paindlikum:

 • uus läbimõeldud tehniline lahendus võimaldab tulevikus süsteemi lihtsamalt edasi arendada;
 • süsteemsete vigade leidmine ja parandamine on kiirem.

Tehtud ja tegemisel

2023

Aasta alguseks on loodetavasti valminud MuIS 2.0 II etapi arendused. Viiakse lõpule üleminek vanast süsteemist uude. Uus muuseumide infosüsteem on valmis, mis tähendab, selle projekti raames planeeritud tegevused on lõpule viidud, kuid süsteemiarendused jätkuvad. 

2021

Jätkuvad esimese etapi arendustööd, mis valmivad eeldatavalt suve jooksul.

Aasta esimeses pooles on plaanis alustada MuIS 2.0 arenduste II etapiga. Teises etapis on plaanis välja arendada ülejäänud muuseumide töökeskkonna moodulid (s.h konserveerimine, näitused, digimine) ja avaliku keskkonna moodulid (s.h iseteeninduskeskkond) ning uuendada avaandmed. Selles etapis viiakse läbi ka andmete migratsioon vanast andmebaasist uude.

2020

Jaanuaris alustati arendustööde esimese etapiga, mille kestuseks on planeeritud kuni 19 kuud (eeldatav valmimisaeg suvi 2021). Esimeses etapis viiakse läbi uue süsteemi kasutatavuse analüüs ja teenuse disain ning arendatakse esimene osa uuest tarkvarast, sealhulgas järgmised moodulid:

 • Avalik keskkond:
  •  museaalide otsing ja kuva.
 • Muuseumitöötaja keskkond:
  •  museaalide vastuvõtt ja väljaarvamine;
  •  museaalide muuseumisisene ja muuseumiväline kasutamine;
  •  objektide hoiulevõtt;
  •  inventuur;
  •  museaalide kirjeldamine.
 

2019

29. märtsil esitati Riigi Infosüsteemi Ametile eeltaotlus MuISi arenduste I etapi rahastamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi avalike teenuste pakkumise arendamise meetme tegevuse  “Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamine” alt.
12. juunil saadi MuIS 2.0 I etapi arenduste eeltaotlusele Riigi Infosüsteemi Ametilt positiivne vastus.
5. augustil avaldati riigihange „Muuseumide infosüsteemi arendused raamlepinguga“. Hanke tulemusena selguvad nii raamlepingu partnerid kui arenduste esimese etapi tööde teostaja.
14. novembril sai arendustööde esimene etapp RIAlt rahastamisotsuse.
Detsembris allkirjastati leping Optimist Creative OÜga MuISi brändistrateegia ja uue visuaalse identiteedi loomiseks.

31. detsembril allkirjastati arendustööde esimese etapi leping ettevõttega Quretec OÜ.

   2015

   Mais alustati MuISi ärianalüüsiga. Analüüsi viis Kultuuriministeeriumi tellimusel läbi Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Töörühmades osalesid muuseumide ja Kultuuriministeeriumi esindajad, lisaks kaasati erinevaid kasutajagruppe küsitluste ja intervjuude kaudu. Tulemusena valmis 375-leheküljeline sisuliste nõuete kirjeldus, mida kasutatakse järgmistes tööetappides. Ärianalüüsi on võimalik tutvumiseks alla laadida Kultuuriministeeriumi dokumendihaldussüsteemist.
    

   Anna oma panus MuISi arendamisse!

    

   Saada oma ettepanek, kuidas MuISi paremaks teha siin.

   Süsteemi arendustöid saad jälgida ka RIKi MuIS 2.0 projekti lehel.

   Saadetud ettepanekuid kasutame MuISi arenduste planeerimisel ja teostamisel, s.h jagame neid vajadusel arenduspartneritega ja kasutame MuISi kommunikatsioonis. Kõiki ettepanekuid ei pruugi olla võimalik ellu viia, kuid anname endast parima, et enim soovitud muudatused teostuksid.

   MuISi arendusi koordineerib Muinsuskaitseamet koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega.

    

   MuISi arenduste I etapp on osa Kultuuriministeeriumis valminud digitaalse kultuuripärandi tegevuskavast.

   Projekti „Muuseumide infosüsteem MuIS 2.0. I etapp“ toetatakse osana Euroopa Regionaalarengu Fondi avalike teenuste pakkumise arendamise meetme tegevusest  “Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamine”, toetuse suurus on 498 576 eurot. Taotlejaks on Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

    

    
    
   Triin Aadli
   Muuseumide infosüsteemi arendusjuht
   Telefon 53774621