Sa oled siin

Muuseumide kiirendi taotlusvoor

Toetuse andmise eesmärk on pakkuda muuseumidele võimalust teha kiireid arenguhüppeid avalikkusele suunatud tegevustes ja teenustes, mis oleksid pärast käivitamist majanduslikult isetasuvad.

Muuseumid on arenemas kogukonna peegliks ja suhtlusplatvormiks. Nad on muutunud paindlikumaks, kiiresti kohanevaks, auditooriume kaasavaks kultuuri- ja hariduskeskuseks, kus loovus on ühendatud teadmisega ning kus külastaja saab ise luua uut teadmist ja jagada oma kogemusi. Riigi ülesanne on muuseume selles protsessis igati toetada ning luua eeldused avalikkusele kvaliteetse muuseumikogemuse pakkumiseks.

Taotlusvooru nimetuses on kasutatud sõna „kiirendi“ kui majandusteaduslikku terminit „aktseleraator“ – s.o nähtuse kasvu kiirendav tegur või kordaja. Nähtus, mille kasvu „kiirendada“ soovime, on suurepärane muuseumikogemus.

Käesolev taotlusvoor annabki muuseumidele seemneraha, mille abil likvideerida mõni kitsaskoht, parendada olemasolevat teenust või arendada välja täiesti uus teenus. Teenuste all mõtleme laialt kõike, mida muuseum avalikkusele pakub: näitused, sündmused, programmid jt kultuuripärandi säilimisele ja tutvustamisele kaasaaitavad tegevused. Oluline on, et toetatav projekt ei tooks tulevikus muuseumile kaasa uusi püsikulusid, mida selle projekti enda tulud ei suuda katta.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri määrus „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord“. Enne taotluse esitamist loe kindlasti ka määruse eelnõu seletuskirja  (PDF)ja määruse muutmise seletuskirja (PDF).

 

 

Toetuse taotlemine

Kes võib toetust taotleda?

Taotlejaks võib olla muuseum, mis vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud mõistele.

Millistele nõuetele peab taotleja vastama?

 • Taotlejal ei ole maksu- või maksevõlga riigi ees või see on ajatatud;
 • taotleja ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 • taotleja ei ole raskustes olev grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 tähenduses;
 • juhul kui toetuse andja on teinud taotlejale varasema projekti raames toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
 • taotleja on suutlik määruses nimetatud omafinantseeringut ja projekti mitteabikõlblikke kulusid tasuma, kui ta taotleb toetust püsinäituse loomise projektile;
 • taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
 • taotlejal ei ole muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

Milliseid tegevusi toetatakse?

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab eesmärgi saavutamisse ning mille raames

 • luuakse püsinäitusi; 
 • luuakse ajutisi näitusi;
 • tehakse teostatavus- ja tasuvusanalüüse;
 • tehakse arendus-, teadus-, haridus- ja turundusstrateegiaid;
 • tehakse turundus- ja/või arendustegevusi, mis aitavad tõsta külastajate arvu ja seega omatulu;
 • suurendatakse muuseumikeskkondade ligipääsetavust ja näituste regionaalset kättesaadavust.

Taotlusvoorust toetatakse kuni kahte püsinäituse loomise projekti maksimaalselt kokku 60% ulatuses taotlusvooru eelarvest. Püsinäituste projektid, mille maksumus on alla 50 000 euro osalevad voorus teiste projektidega võrdselt ning neid võib toetada ka rohkem.

Ühte taotlusvooru saab muuseum esitada ainult ühe projekti, erandiks on muuseumid, millel on mitu külastuskohta. Toetust ei anta projektile, mille tegevus on tehtud enne taotluse esitamist.

Ajaperiood

Abikõlblikkuse periood on teostatavus- ja tasuvusanalüüside, arendus-, teadus-, haridus- ja turundusstrateegiate ning turundus- ja/või arendustegevuste puhul 1. jaanuar 2023 – 31. detsember 2023 ning püsinäituste ja ajutiste näituste loomise projektide ning muuseumikeskkondade ligipääsetavuse ja näituste regionaalse kättesaadavuse suurendamise projektide puhul 1. jaanuar 2023 – 31. detsember 2024. Sealjuures tuleb arvestada, et toetust ei anta projektile, mille tegevused on tehtud enne taotluse esitamist.

Kuidas ja millal toetust taotleda?

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlusvoor avatakse 1. detsembril 2022 ja taotluste esitamise tähtaeg on 2. jaanuar 2023.
 
2023. aasta taotlusvooru eelarve on 907 920 eurot.
 
Toetuse minimaalne summa 5000 eurot projekti kohta, va tegevuste osas, mille raames suurendatakse muuseumikeskkondade ligipääsetavust ja näituste regionaalset kättesaadavust, kus toetuse minimaalne summa on 1000 eurot projekti kohta.
 
Püsinäituse loomise projekti toetuse maksimaalne osakaal on 80% abikõlblike kulude maksumusest. Osakaalu arvestamisel võetakse arvesse kogu avaliku sektori panust kokku. Teisi projekte toetatakse kuni 100% projekti abikõlblikest kuludest.
 
Püsinäituse loomise projekti omafinantseering peab katma abikõlblikest kuludest osa, mida toetusest ei hüvitata. Vähemalt 20% püsinäituse loomise projekti abikõlblikest kuludest peab toetuse saaja katma vahenditest, mis ei ole riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide poolt antud tagastatav või tagastamatu toetus.
 
Täpsed tingimused on kirjas kultuuriministri määruses „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord“.

Kuidas taotlusi hinnatakse?

Taotlusi hinnatakse seitsme kriteeriumi alusel. Loe täpsemalt hindamismetoodikast. 
 
Taotlusi hindab hindamiskomisjon koosseisus:
 • Marju Reismaa Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik
 • Brigit Prikk AdviseLab OÜ juhatuse liige
 • Jaanus Rohumaa Sihtasutuse Eesti Ajaloomuuseum juhatuse liige
 • Liisi Taimre Rahvusarhiivi kommunikatsiooni ja turundusjuht
 • Siim Randoja Sihtasutuse Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige
 • Viljar Vissel Sihtasutus Virumaa Muuseumide juhatuse liige.

 

 
Lisainfo:
Kadri Schmidt
Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist
kadri.schmidt@muinsuskaitseamet.ee
5886 4595