Sa oled siin

Nõukogud

Oma põhiülesannete paremaks täitmiseks on Muinsuskaitseametil mitmeid nõuandvaid kogusid. 

Muinsuskaitse nõukogu

Muinsuskaitse nõukogu on Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu, kuhu kuuluvad eksperdid ajaloo, arheoloogia, etnoloogia, arhitektuuri, restaureerimise, kunsti- ja teadusajaloo alalt ning ülikoolide, teadusasutuste, ühenduste ja liitude esindajad. Nõukogu koosneb 13 liikmest ja selle koosseisu kinnitab kultuuriminister neljaks aastaks. Käesolev koosseis kinnitati 2023. aasta sügisel. 

 

Nõukogu juhindub oma tegevuses muinsuskaitseseadusest, rahvusvahelistest lepingutest, Kultuuriministeeriumi põhimäärusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast töökorrast.

Nõukogu analüüsib muinsuskaitse valdkonda ning teeb ettepanekuid valdkonna arendamiseks ja probleemide lahendamiseks, annab seisukohti mälestiseks ja muinsuskaitsealaks tunnistamisel ning teeb ettepanekuid muinsuskaitsealaste strateegiliste dokumentide ja õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta.

 Muinsuskaitse nõukogu koosseis

Siim Raie muinsuskaitsevaldkonna ekspert
Toomas Adrikorn Eesti Arhitektide Liidu esindaja
Riin Alatalu ICOMOS Eesti ja Eesti Kunstiakadeemia esindaja
Andres Levald Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja
Ulla Kadakas Eesti Arheoloogide Liidu esindaja
Kalle Komissaarov Riigi Kinnisvara AS-i esindaja
Ants Kraut Eesti Muinsuskaitse Seltsi esindaja
Kaido-Allan Lainurm Eesti Mõisate Ühenduse esindaja
Kaja Pae Kliimaministeeriumi esindaja
Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esindaja

Helen-Sooväli Sepping

Tallinna Tehnikaülikooli esindaja

Kalle Toomet Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja
Viljar Vissel kunstimälestiste ekspert
 

Muuseuminõukogu

Muuseuminõukogu on kultuuriministri nõuandev kogu, kes teeb ettepanekuid ja annab arvamusi muuseumiseadusest tulenevates küsimustes. Muuseuminõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister neljaks aastaks. Käesolev koosseis kinnitati 2023. aasta sügisel.

Nõukogu juhindub oma tegevuses muuseumiseadusest, rahvusvahelise muuseumide nõukogu ICOM (International Council of Museums) muuseumide eetikakoodeksist ja juhistest, rahvusvahelistest lepingutest, Kultuuriministeeriumi põhimäärusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast töökorrast.

Nõukogu analüüsib muuseumivaldkonda ning teeb ettepanekuid valdkonna arendamiseks ja probleemide lahendamiseks. Osaleb muuseumivaldkonna strateegiliste dokumentide ja õigusaktide eelnõude väljatöötamises ning teeb ettepanekuid nende muutmise ja täiendamise kohta.

 Muuseuminõukogu koosseis

Karen Jagodin

Eesti Muuseumiühingu juhatuse liige

Kai Lobjakas ICOM Eesti Rahvuskomitee esimees
Aleksandra Murre ICOM Eesti Rahvuskomitee aseesimees
Kertu Saks Eesti Muuseumide Liidu esindaja
Angela Saksing Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri, hariduse ja noorsootöö nõunik
Kadri Valner Eesti Muuseumide Liidu koordinaator
Anu Viltrop Eesti Muuseumiühingu tegevjuht

 

Eksperdinõukogud

Lisaks tegutsevad Muinsuskaitseameti juures eksperdinõukogud, mille ülesanne on konsulteerida ametit keerulisemates küsimustes. Nõukogud moodustatakse valdkonna ekspertidest ning nende koosseisu kinnitab Muinsuskaitseameti peadirektor. Nende seisukohad on Muinsuskaitseametile soovituslikud.

Eksperdinõukogud

Arheoloogiapärandi eksperdinõukogu

Eksperdinõukogu annab Muinsuskaitseametile eksperdihinnanguid ja nõu arheoloogiapärandi kaitse korraldamisel. Nõukogu on moodustatud arheoloogiapärandi uurimise, säilitamise ja kaitse korraldamisega seotud spetsialistidest. 

Nõukogu ülesanded

Nõukogu annab arvamusi ja hinnanguid:

1. arheoloogiapärandi kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
2. arheoloogiapärandi elementide mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise kohta;
3. arheoloogiapärandit puudutavate muinsuskaitsealade moodustamise, piiride muutmise ja kaitsekorralduse kohta;
4. vajadusel arheoloogiliseks leiukohaks tunnistamise ja leiukoha kaitse lõpetamise kohta;
5. muudes arheoloogiapärandi kaitse alastes küsimustes;
6. mälestisele või arheoloogilisele leiukohale tekitatud kahju ulatuse kohta selle hindamisel;
7. arheoloogiapärandi teadus- ja alusuuringute, vajadusel ka päästeuuringute lähteülesannete ja uuringukavade kohta;
8. leiuautasu määramiseks arheoloogilise leiu eest;
9. arheoloogiapärandi kaitse, uurimise, konserveerimise, restaureerimise jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;
10. arheoloogiapärandit puudutavate kogude ja arhiivide kasutamise, korraldamise ja säilitamise küsimuste ja ettepanekute kohta.
 

Nõukogu koosseis:

Aivar Kriiska

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia osakonna juhataja, laboratoorse arheoloogia professor

Kristiina Johanson

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia osakond, laboratoorse arheoloogia õppetooli teadur

Mari Tõrv

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia osakond, laboratoorse arheoloogia õppetooli teadur; keemia instituut, analüütilise keemia õppetooli teadur

Heiki Valk Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia osakond, arheoloogia kabineti juhataja, arheoloogia professor
Villu Kadakas

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, vanemteadur

Lembi Lõugas

Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu juhataja, vanemteadur

Erki Russow

Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu, vanemteadur

Ülle Tamla

Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu, peavarahoidja

Tõnno Jonuks

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, juhtivteadur

Mirja Ots

Vana-Võromaa Kultuurikoda (Võrumaa Muuseum), peavarahoidja

Liisa Randmaa Eesti Meremuuseumi sisuvaldkond (näitused, kogud, teadus), teadur
Ragnar Nurk

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, arheoloog

Ulla Kadakas

Eesti Arheoloogide Liidu (EArL) esimees

Ehitismälestiste eksperdinõukogu 

Eksperdinõukogu annab Muinsuskaitseametile arhitektuuri-, arhitektuuriajaloo- ja ehitusalaseid eksperdihinnanguid. Ehitismälestiste eksperdinõukogu  moodustatakse  arhitektuuri-, ajaloo-, restaureerimise- või ehitusalase kõrghariduse ja töökogemuse ning muinsuskaitsealase kogemusega isikutest. Eksperdinõukogu esimees on Leele Välja.

Nõukogu ülesanded

Nõukogu annab muuhulgas eksperdihinnanguid:

 1. arhitektuuripärandi kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
 2. arhitektuuripärandi teadus- ja alusuuringute programmide ning lähteülesannete kohta;
 3. muinsuskaitsealade moodustamise ettepanekute ja nende põhimääruste eelnõude kohta;
 4. ehitismälestiste uurimise, konserveerimise, restaureerimise jm metoodiliste juhendmaterjalide kohta;
 5. mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettepanekutele, piirangute ja kitsenduste üle tekkinud vaidlusküsimuste kohta;
 6. mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta.

Eksperdinõukogu sekretär on Muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja.

Nõukogu koosseis:

Leele Välja
eksperdinõukogu esimees
Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia, pärandtehnoloogia lektor, rahvusliku ehituse programmijuht, arhitektuuriajaloolane
Aleksander Danil FIE, insener-konstruktor
Elo Sova OÜ Vana Tallinn, arhitekt
Epp Lankots Eesti Kunstiakadeemia, vanemteadur, arhitektuuriajaloolane
Heiki Pärdi SA Eesti Vabaõhumuuseum, vanemteadur
Jaak Huimerind Arhitektuuribüroo Studio Paralleel OÜ, arhitekt
Mart Keskküla AS-i Restor peaarhitekt
Raivo Kotov OÜ KOKO arhitektid, arhitekt
Tiina-Mall Kreem OÜ Ajaloopilt, vabakutseline kunstiteadlane
Tiit Nurklik MTÜ Arhitektuuripärandi Sõprade Selts, ehitusinsener
Triin Talk  Eesti Kunstiakadeemia, pärandispetsialist

Keskaegsete mälestiste ja varemetega tegelev töörühm

Ehitismälestiste eksperdinõukogu juurde moodustatud täiendav nõuandev kogu, kelle ülesandeks on välja töötada keskaegsete mälestiste ja varemete väärtuste hindamise, säilitamise, restaureerimise ja konserveerimise põhimõtted.

Keskaegsete mälestiste ja varemetega seotud küsimustega tegelev töörühm moodustatakse arhitektuuri-, arheoloogia-, ajaloo-, restaureerimise- või ehitusalase kõrghariduse ja töökogemuse ning muinsuskaitsealase kogemusega isikutest, selle valdkonna ekspertidest.

Nõukogu koosseis:

Anneli Randla kunstiajaloolane
Mart Keskküla arhitekt
Juhan Kilumets  kunstiajaloolane
Tõnu Sepp arheoloog
Villu Kadakas arheoloog
Maari Idnurm ehitusinsener
Dan Lukas restaureerimisnõunik (töörühma sekretär)
   

 

Maastikuarhitektuuri eksperdinõukogu

Eksperdinõukogu annab Muinsuskaitseametile maastikuarhitektuuri-, maastikuarhitektuuriajaloo- ja ehitusalaseid eksperdihinnanguid. Nõukogu moodustatakse arhitektuuri-, maastikuarhitektuuri, ajaloo- või keskkonnaalase kõrghariduse ja töökogemuse ning muinsuskaitsealase töökogemusega spetsialistidest. Eksperdinõukogu esimees on Andres Levald.

Nõukogu ülesanded

Nõukogu annab muuhulgas eksperdihinnanguid:

 1. parkide ja kalmistute ning muude maastikuga seotud mälestiste kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
 2. parkide ja kalmistute ning muude maastikuga seotud mälestiste teadus- ja alusuuringute programmide ning lähteülesannete kohta;
 3. muinsuskaitsealade moodustamise ettepanekute ja nende põhimääruste eelnõude kohta;
 4. parkide ja kalmistute ning muude maastikuga seotud mälestiste uurimise, restaureerimise, rekonstrueerimise jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;
 5. mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettepanekutele, piirangute ja kitsenduste üle tekkinud vaidlusküsimuste kohta;
 6. mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta.

Nõukogu koosseis:

Olev Abner Tallinna Botaanikaaia peadendroloog
Ülle Grišakov OÜ Kivisilla, arhitekt
Andres Levald, eksperdinõukogu esimees Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik; maastikuarhitekt
Kersti Lootus OÜ Lootusprojekt arhitekt
Silja Konsa Tallinna Botaanikaia peadirektori asetäitja, arhitektuuriajaloolane
Juhan Maiste Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi kunstiajaloo osakonna juhataja, kunstiajaloo professor
Ilme Mäesalu,  eksperdinõukogu sekretär Muinsuskaitseameti ajaloomälestiste nõunik
Sulev Nurme OÜ Artes Terrae maastikuarhitekt
Kristiina Kupper Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haljastuse osakonna juhataja-linna maastikuarhitekt
Tõnu Ploompuu Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduse Instituudi botaanika ja mükoloogia lektor; bioloog
Urve Sinijärv Tallinna Botaanikaia direktor; maastikuarhitekt
Tiina Tammet arhitektuuriajaloolane
Tiina Napp Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni looduskaitse juhtivspetsialist

 

Kunstimälestiste eksperdinõukogu

Eksperdinõukogu annab Muinsuskaitseametile kunstiajaloo- ja restaureerimisalaseid ning kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi kaitset puudutavaid eksperdihinnanguid. Kunstimälestiste eksperdinõukogu moodustatakse kunstiajaloo, ajaloo-, keemia- või restaureerimisalase kõrghariduse, töökogemuse ning muinsuskaitsealase kogemusega isikutest. Eksperdinõukogu esimees on Kersti Markus.

Nõukogu ülesanded

Nõukogu annab muuhulgas eksperdiarvamusi:

 1. kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
 2. kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi teadus- ja alusuuringute programmide ning nende lähteülesannete kohta;
 3. kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi inventeerimise, uurimise, konserveerimise, restaureerimise, jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;
 4. kunstimälestiste uurimise, konserveerimise ja restaureerimise tegevuskavade ning tööde teostamise aruannete kohta;
 5. mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettepanekute ning piirangute ja kitsenduste üle tekkinud vaidluste ja küsimuste kohta;
 6. mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta.

Nõukogu kooseis:

Kersti Markus
eksperdinõukogu esimees
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, kunstiajaloo professor
Aleksandra Murre Eesti Kunstimuuseum Kadrioru kunstimuuseum, direktor
Annely Miil Tallinna Linnamuuseum, säilitaja
Hilkka Hiiop Eesti Kunstiakadeemia, professor, Kunstikultuuri teaduskonna dekaan
Isabel Aaso-Zahradnikova Eesti Kunstimuuseum, skulptuurikonservaator
Jaan Märss Tallinna Linnamuuseum, konservaator
Linda Kaljundi Eesti Kunstiakadeemia, kultuuriajaloo professor
Mari-Liis Paaver-Potašenko Eesti Kunstimuuseum, Niguliste muuseum, hõbedakogu kuraator
Pia Ehasalu Tallinna Linnamuuseum, teadusdirektor
Viljar Vissel SA Virumaa Muuseumid juhatuse liige

Ajalooliste looduslike pühapaikade eksperdinõukogu

Eksperdinõukogu annab Muinsuskaitseametile ajalooliste looduslike pühapaikade kohta eksperdihinnanguid. Ajalooliste looduslike pühapaikade eksperdinõukogu moodustatakse arheoloogia-, ajaloo-, etnoloogia-, folkloristika- või keskkonnaalase kõrghariduse või töökogemuse ja muinsuskaitsealase töökogemusega spetsialistidest ning huvirühmade esindajatest. Eksperdinõukogu esimees on Marju Kõivupuu ja sekretär Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade nõunik.

Nõukogu ülesanded

Nõukogu annab muuhulgas eksperdihinnanguid:

 1. ajalooliste looduslike pühapaikadega seotud mälestiste kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
 2. ajalooliste looduslike pühapaikadega seotud mälestiste teadus- ja alusuuringute programmide ning nende lähteülesannete kohta;
 3. ajalooliste looduslike pühapaikadega seotud mälestiste uurimise, kasutamise jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;
 4. ajalooliste looduslike pühapaikade mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise, kaitsevööndi kehtestamise ja kitsenduste kohta;
 5. vajadusel muinsuskaitsealade moodustamise ettepanekute ja nende põhimääruste eelnõude kohta;
 6. Kultuuriministeeriumi arengukava „Eesti Loodulikud Pühapaigad. Uurimine ja hoidmine 2015-2020“ rakendamiseks, täiendamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, samuti teeb ettepanekuid ja annab soovitusi iga-aastase rakendusplaani koostamiseks ja hindab saavutatud tulemusi.

Nõukogu koosseis:

Ott Heinapuu      Maavalla Koda
Ulla Kadakas Muinsuskaitse ekspert, teadusmagister
Liis Kuresoo Eesti Keskkonnaühenduste Koda, metsaekspert
Marju Kõivupuu Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituudi Maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur
Art Leete Tartu Ülikool, Kultuuriteadusete instituudi etnoloogia professor
Elo Liiv Maavalla Koda
Kaja Lotman Keskkonnaamet, nõunik
Taavi Pae Tartu Ülikool, ökoloogia ja maateaduste instituudi inimgeograafia teadur
Mari-Ann Remmel   Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur
Ringo Ringvee Siseministeerium, Usuasjade osakonna nõunik
Hanno Zingel       Keskkonnaministeerium, Looduskaitse nõunik

Muusikariistade eksperdikomisjon

Eksperdikomisjon annab muusikainstrumentide kunstiajaloo- ja restaureerimisalaseid ning nende kaitset puudutavaid eksperdihinnanguid tulenevalt Muinsuskaitseameti ülesannetest.

Komisjoni ülesanded

Komisjon annab muuhulgas eksperdiarvamusi:
 
 1. muusikainstrumentide kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
 2. muusikainstrumentide  rahvusvahelistesse registritesse esitamise ettepanekute kohta;
 3. muusikainstrumentide inventeerimise, uurimise, konserveerimise, restaureerimise jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;
 4. muusikainstrumentide uurimise, konserveerimise ja restaureerimise tegevuskavade ning tööde teostamise aruannete kohta;
 5. kavandatavate paiksete muusikainstrumentide sobivuse kohta kinnismälestistesse;
 6. muusikainstrumentide mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettepanekute ning piirangute ja kitsenduste alal tekkinud vaidluste ja küsimuste kohta;
 7. mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta.

Komisjoni koosseis:

Kristel Aer EELK Usuteaduste Instituudi orelipedagoog; organist
Alexander Eckert OÜ Alexander Eckert juhataja
Külli Erikson EELK Kadrina koguduse organist; oreliekspert; kunstiajaloolane
Linda Lainvoo  
Toomas Mäeväli OÜ Mäeväli Orelitöökoda juhataja
Risto Lehiste Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
Tiit Salumäe EELK Konsistoorium; Lääne piirkonna piiskop