Sa oled siin

Nõukogud

Oma põhiülesannete paremaks täitmiseks on Muinsuskaitseametil mitmeid nõuandvaid kogusid. 

Muinsuskaitse nõukogu

Muinsuskaitse nõukogu on Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu, kuhu kuuluvad eksperdid ajaloo, arheoloogia, etnoloogia, arhitektuuri, restaureerimise, kunsti- ja teadusajaloo alalt ning ülikoolide, teadusasutuste, ühenduste ja liitude esindajad. Nõukogu koosneb 13 liikmest ja selle koosseisu kinnitab kultuuriminister neljaks aastaks. Muinsuskaitse Nõukogu koguneb reeglina neli korda aastas.

 

Nõukogu ülesanded

Nõukogu teeb ettepanekuid ja annab arvamusi kõigis muinsuskaitseseadusest tulenevates küsimustes, sealhulgas:
1. teeb ettepanekuid muinsuskaitsealaste õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta;
2. teeb ettepanekuid kultuuriväärtusega asja mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ning mälestise andmete muutmise kohta;
3. annab vajadusel arvamuse leiu väärtuse kindlaksmääramisel;
4. vaatab läbi Eesti kultuuripärandi rahvusvahelistesse registritesse ja nimekirjadesse võtmise ettepanekud.

Nõukogu seisukohad on Muinsuskaitseameti ja kohaliku omavalitsuse muinsuskaitsetöö kavandamise ning muinsuskaitse põhimõtete väljatöötamise soovituslikuks aluseks.Muinsuskaitse nõukogu koosseis

Riin Alatalu ICOMOS Eesti esindaja
Maris Eenmaa Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse esindaja
Katri-Liis Ennok Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja
Jaak Huimerind Eesti Arhitektide Liidu esindaja
Kaido-Allan Lainurm Eesti Mõisate Ühenduse esindaja
Mihkel Mäger Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kinnisvaraarenduse direktor
Maris Mändel Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna muinsuskaitse ja
konserveerimise osakonna esindaja
Peep Pillak Eesti Muinsuskaitse Seltsi esindaja
Anton Pärn Muuseuminõukogu esimees
Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esindaja

Erki Russow

arheoloogia valdkonna ekspert

Viljar Vissel kunstimälestiste ekspert
Mailiis Kaljula Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja
 

Muuuseuminõukogu

Muuseuminõukogu on kultuuriministri nõuandev kogu, kes teeb ettepanekuid ja annab arvamusi muuseumiseadusest tulenevates küsimustes. Muuseuminõukogu koosseis aastateks 2018-2021 ja töökord on kinnitatud kultuuriministri 25.01.2018 käskkirjaga nr 15.

 

Nõukogu ülesanded

 1. Nõukogu analüüsib muuseumivaldkonda ning teeb ettepanekuid probleemide lahendamiseks ja valdkonna arendamiseks;
 2. osaleb muuseumivaldkonna strateegiliste dokumentide ja õigusaktide eelnõude väljatöötamises;
 3. muuseumiseaduse § 5 lõike 2 alusel annab seisukohti muuseumide andmekoguga liitunud muuseumide kogumispõhimõtetele;
 4. annab välja Eesti muuseumide aastaauhindu.

 Muuseuminõukogu koosseis

Anton Pärn

Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhatuse liige, muuseuminõukogu esimees

Mariann Raisma Tartu Ülikooli muuseumi direktor, muuseuminõukogu aseesimees
Alar Karis Eesti Rahva Muuseumi direktor (ametikoha põhiselt)
Siim Raie Muinsuskaitseameti peadirektor (ametikoha põhiselt)
Sirje Helme SA Eesti Kunstimuuseum juhatuse liige (ametikoha põhiselt)
Agnes Aljas MTÜ Eesti ICOM Rahvuskomitee juhatuse liige
Hellar Lill Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseumi direktor
Inge Laurik-Teder MTÜ Eesti Muuseumiühing juhatuse liige
Mari Niitra Liivi Muuseumi juhataja
Valdo Praust

Eesti Jalgrattamuuseumi juhatuse liige

Priit Pirsko

riigiarhivaar

Janne Andresso Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
Ülli Kont SA Pärnu Muuseum peavarahoidja

 

Eksperdinõukogud

Lisaks tegutsevad Muinsuskaitseameti juures eksperdinõukogud, mille ülesanne on konsulteerida ametit keerulisemates küsimustes. Nõukogud moodustatakse valdkonna ekspertidest ning nende koosseisu kinnitab Muinsuskaitseameti peadirektor. Nende seisukohad on Muinsuskaitseametile soovituslikud.

Eksperdinõukogud

Arheoloogiamälestiste eksperdinõukogu

Eksperdinõukogu annab Muinsuskaitseametile arheoloogiaalaseid eksperdiarvamusi ja nõu arheoloogiapärandi kaitse korraldamisel. Nõukogu on moodustatud arheoloogiapärandi uurimisega seotud tunnustatud spetsialistidest, kellel on erialane töö- ning ka muinsuskaitsealane kogemus. Eksperdinõukogu esimees on akadeemik Valter Lang. 

Nõukogu ülesanded

Nõukogu annab muuhulgas eksperdihinnanguid:

 1. arheoloogiapärandi kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
 2. arheoloogiapärandi mälestiseks tunnistamise ja mälestise nimekirjast kustutamise, samuti arheoloogiapärandit puudutavate muinsuskaitsealade moodustamise, piiride muutmise või kaotamise kohta;
 3. mälestise kaitsevööndi kehtestamise, kasutamispiirangute ja kitsenduste alaste vaidlusküsimuste kohta;
 4. arheoloogiapärandi teadus- ja alusuuringute lähteülesannete ja tegevuskavade kohta;
 5. arheoloogiamälestisi puudutavate uurimistööde tegevuskavade ja tegevusloa taotluste kohta;
 6. leiuautasu määramiseks kultuuriväärtusega leiu eest;
 7. mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta;
 8. arheoloogiapärandi kaitse, uurimise, konserveerimise, restaureerimise jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;
 9. arheoloogiapärandit puudutavate kogude ja arhiivide kasutamise, korraldamise ja säilitamise küsimuste ja ettepanekute kohta.

Nõukogu koosseis:

Tõnno Jonuks Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur; filosoofiadoktor
Mauri Kiudsoo Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu numismaatikakogu hoidja; teadusmagister
Aivar Kriiska

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi laboratoorse arheoloogia professor; filosoofiadoktor

Valter Lang akadeemik; Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakonna juhataja; professor; filosoofiadoktor
Mati Mandel Eesti Ajaloomuuseumi teadur-kuraator; filosoofiadoktor
Ragnar Nurk Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arheoloog; magister
Erki Russow Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur; filosoofiadoktor
Toomas Tamla arheoloog; teadusmagister
Ülle Tamla Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu juhataja-peavarahoidja; teadusmagister
Jaan Tamm

arheoloog; filosoofiadoktor

Andres Tvauri Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabineti vanemteadur; filosoofiadoktor
Heiki Valk Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabineti juhataja; vanemteadur; filosoofiadoktor
Ulla Kadakas Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor; teadusmagister; eksperdinõukogu sekretär

 

Ehitismälestiste eksperdinõukogu 

Eksperdinõukogu annab Muinsuskaitseametile arhitektuuri-, arhitektuuriajaloo- ja ehitusalaseid eksperdihinnanguid. Ehitismälestiste eksperdinõukogu  moodustatakse  arhitektuuri-, ajaloo-, restaureerimise- või ehitusalase kõrghariduse ja töökogemuse ning muinsuskaitsealase kogemusega isikutest. Eksperdinõukogu esimees on Leele Välja.

Nõukogu ülesanded

Nõukogu annab muuhulgas eksperdihinnanguid:

 1. arhitektuuripärandi kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
 2. arhitektuuripärandi teadus- ja alusuuringute programmide ning lähteülesannete kohta;
 3. muinsuskaitsealade moodustamise ettepanekute ja nende põhimääruste eelnõude kohta;
 4. ehitismälestiste uurimise, konserveerimise, restaureerimise jm metoodiliste juhendmaterjalide kohta;
 5. mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettepanekutele, piirangute ja kitsenduste üle tekkinud vaidlusküsimuste kohta;
 6. mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta.

Nõukogu koosseis:

Leele Välja Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia, pärandtehnoloogia lektor, rahvusliku ehituse programmijuht, arhitektuuriajaloolane; eksperdinõukogu esimees.
Aleksander Danil FIE, insener-konstruktor
Elo Sova OÜ Vana Tallinn, arhitekt
Epp Lankots Eesti Kunstiakadeemia, teadusprorektor, arhitektuuriajaloolane
Heiki Pärdi SA Eesti Vabaõhumuuseum, vanemteadur
Jaak Huimerind Arhitektuuribüroo Studio Paralleel OÜ, arhitekt
Mart Keskküla AS-i Restor peaarhitekt
Raivo Kotov OÜ KOKO arhitektid, arhitekt
Tiina-Mall Kreem SA Eesti Kunstimuuseum, kuraator, kunstiajaloolane
Tiit Nurklik MTÜ Arhitektuuripärandi Sõprade Selts, ehitusinsener
Triin Talk  Eesti Kunstiakadeemia, pärandispetsialist
Anni Martin Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht; eksperdinõukogu sekretär

Maastikuarhitektuuri eksperdinõukogu

Eksperdinõukogu annab Muinsuskaitseametile maastikuarhitektuuri-, maastikuarhitektuuriajaloo- ja ehitusalaseid eksperdihinnanguid. Nõukogu moodustatakse arhitektuuri-, maastikuarhitektuuri, ajaloo- või keskkonnaalase kõrghariduse ja töökogemuse ning muinsuskaitsealase töökogemusega spetsialistidest. Eksperdinõukogu esimees on Andres Levald.

Nõukogu ülesanded

Nõukogu annab muuhulgas eksperdihinnanguid:

 1. parkide ja kalmistute ning muude maastikuga seotud mälestiste kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
 2. parkide ja kalmistute ning muude maastikuga seotud mälestiste teadus- ja alusuuringute programmide ning lähteülesannete kohta;
 3. muinsuskaitsealade moodustamise ettepanekute ja nende põhimääruste eelnõude kohta;
 4. parkide ja kalmistute ning muude maastikuga seotud mälestiste uurimise, restaureerimise, rekonstrueerimise jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;
 5. mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettepanekutele, piirangute ja kitsenduste üle tekkinud vaidlusküsimuste kohta;
 6. mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta.

Nõukogu koosseis:

Olev Abner Tallinna Botaanikaaia peadendroloog
Ülle Grišakov OÜ Kivisilla, arhitekt
Andres Levald, eksperdinõukogu esimees Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik; maastikuarhitekt
Kersti Lootus OÜ Lootusprojekt arhitekt
Silja Konsa Tallinna Botaanikaia peadirektori asetäitja, arhitektuuriajaloolane
Juhan Maiste Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi kunstiajaloo osakonna juhataja, kunstiajaloo professor
Ilme Mäesalu,  eksperdinõukogu sekretär Muinsuskaitseameti ajaloomälestiste nõunik
Sulev Nurme OÜ Artes Terrae maastikuarhitekt
Kristiina Kupper Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haljastuse osakonna juhataja-linna maastikuarhitekt
Tõnu Ploompuu Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduse Instituudi botaanika ja mükoloogia lektor; bioloog
Urve Sinijärv Tallinna Botaanikaia direktor; maastikuarhitekt
Tiina Tammet arhitektuuriajaloolane
Tiina Napp Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni looduskaitse juhtivspetsialist

 

Kunstimälestiste eksperdinõukogu

Eksperdinõukogu annab Muinsuskaitseametile kunstiajaloo- ja restaureerimisalaseid ning kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi kaitset puudutavaid eksperdihinnanguid. Kunstimälestiste eksperdinõukogu moodustatakse kunstiajaloo, ajaloo-, keemia- või restaureerimisalase kõrghariduse, töökogemuse ning muinsuskaitsealase kogemusega isikutest. Eksperdinõukogu esimees on Kersti Markus.

Nõukogu ülesanded

Nõukogu annab muuhulgas eksperdiarvamusi:

 1. kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
 2. kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi teadus- ja alusuuringute programmide ning nende lähteülesannete kohta;
 3. kunstimälestiste ja vallaskultuuripärandi inventeerimise, uurimise, konserveerimise, restaureerimise, jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;
 4. kunstimälestiste uurimise, konserveerimise ja restaureerimise tegevuskavade ning tööde teostamise aruannete kohta;
 5. mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettepanekute ning piirangute ja kitsenduste üle tekkinud vaidluste ja küsimuste kohta;
 6. mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta.

Nõukogu kooseis:

Isabel Aaso-Zahradnikova Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri konserveerimise stuudio juhataja; Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikonservaator
Pia Ehasalu Tallinna Linnamuuseumi teadusdirektor
Aleksandra Murre Eesti Kunstimuuseumi Kadrioru kunstimuuseumi direktor
Annely Miil Tallinna Linnamuuseumi kogude osakonna säilitaja
Linda Lainvoo Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor; eksperdinõukogu sekretär
Maria Silla Muinsuskaitseameti nõunik
Kersti Markus Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur
Jaan Märss Tallinna Linnamuuseumi restauraator
Mari-Liis Paaver-Potašenko Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseumi kuraator
Linda Kaljundi Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse teadur
Viljar Vissel SA Eesti Vabaõhumuuseumi maali ja polükroomsete objektide konserveerimise osakonna juhataja
Hilkka Hiiop Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisspetsialist; Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna muinsuskaitse ja konserveerimise professor

Ajalooliste looduslike pühapaikade eksperdinõukogu

Eksperdinõukogu annab Muinsuskaitseametile ajalooliste looduslike pühapaikade kohta eksperdihinnanguid. Ajalooliste looduslike pühapaikade eksperdinõukogu moodustatakse arheoloogia-, ajaloo-, etnoloogia-, folkloristika- või keskkonnaalase kõrghariduse või töökogemuse ja muinsuskaitsealase töökogemusega spetsialistidest ning huvirühmade esindajatest. Eksperdinõukogu esimees on Marju Kõivupuu.

Nõukogu ülesanded

Nõukogu annab muuhulgas eksperdihinnanguid:

 1. ajalooliste looduslike pühapaikadega seotud mälestiste kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
 2. ajalooliste looduslike pühapaikadega seotud mälestiste teadus- ja alusuuringute programmide ning nende lähteülesannete kohta;
 3. ajalooliste looduslike pühapaikadega seotud mälestiste uurimise, kasutamise jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;
 4. ajalooliste looduslike pühapaikade mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise, kaitsevööndi kehtestamise ja kitsenduste kohta;
 5. vajadusel muinsuskaitsealade moodustamise ettepanekute ja nende põhimääruste eelnõude kohta;
 6. Kultuuriministeeriumi arengukava „Eesti Loodulikud Pühapaigad. Uurimine ja hoidmine 2015-2020“ rakendamiseks, täiendamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, samuti teeb ettepanekuid ja annab soovitusi iga-aastase rakendusplaani koostamiseks ja hindab saavutatud tulemusi.

Nõukogu koosseis:

Madis Iganõmm        Maavalla Koda
Tõnno Jonuks           Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakonna vanemteadur
Ulla Kadakas Muinsuskaitseamet, arheoloogiapärandi valdkonna juht
Pikne Kama Muinsuskaitseamet, looduslike pühapaikade nõunik, eksperdinõukogu sekretär
Liis Kuresoo Eesti Keskkonnaühenduste Koda, metsaekspert
Marju Kõivupuu Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituudi Maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur
Art Leete Tartu Ülikool, Kultuuriteadusete instituudi etnoloogia professor
Elo Liiv Maavalla Koda
Kaja Lotman Keskkonnaamet, nõunik
Jüri Metssalu Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiivi projektijuht
Taavi Pae Tartu Ülikool, ökoloogia ja maateaduste instituudi inimgeograafia teadur
Mari-Ann Remmel   Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur
Ringo Ringvee Siseministeerium, Usuasjade osakonna nõunik
Hanno Zingel       Keskkonnaministeerium, Looduskaitse nõunik

Muusikariistade eksperdikomisjon

Eksperdikomisjon annab muusikainstrumentide kunstiajaloo- ja restaureerimisalaseid ning nende kaitset puudutavaid eksperdihinnanguid tulenevalt Muinsuskaitseameti ülesannetest.

Komisjoni ülesanded

Komisjon annab muuhulgas eksperdiarvamusi:
 
 1. muusikainstrumentide kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määruste ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
 2. muusikainstrumentide  rahvusvahelistesse registritesse esitamise ettepanekute kohta;
 3. muusikainstrumentide inventeerimise, uurimise, konserveerimise, restaureerimise jms metoodiliste juhendmaterjalide kohta;
 4. muusikainstrumentide uurimise, konserveerimise ja restaureerimise tegevuskavade ning tööde teostamise aruannete kohta;
 5. kavandatavate paiksete muusikainstrumentide sobivuse kohta kinnismälestistesse;
 6. muusikainstrumentide mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettepanekute ning piirangute ja kitsenduste alal tekkinud vaidluste ja küsimuste kohta;
 7. mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta.

Komisjoni koosseis:

Kristel Aer EELK Usuteaduste Instituudi orelipedagoog; organist
Alexander Eckert OÜ Alexander Eckert juhataja
Külli Erikson EELK Kadrina koguduse organist; oreliekspert; kunstiajaloolane
Linda Lainvoo Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor
Toomas Mäeväli OÜ Mäeväli Orelitöökoda juhataja
Risto Lehiste Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
Tiit Salumäe EELK Konsistoorium; Lääne piirkonna piiskop