Sa oled siin

Operatiivkaardid

 

2018. aastal jõustus siseministri määrus Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele. Selle kohaselt on omanikul, kel on kultuuriväärtuslik hoone või hoone, milles hoitakse mälestisi kohustus koostada hoone operatiivkaart, mis kooskõlastatakse Päästeametiga.  Operatiivkaardil olevat infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate andmete muutumisel või pärast hoones muudatuste tegemist ning sellest teavitatakse Päästeametit.

Hoone operatiivkaardi koostamise ja kasutamise eesmärgiks on hoone tundmine ja esmase teabe saamine  päästetöö läbiviimiseks. Muinsuskaitseamet on koostanud abimaterjali operatiivkaardi täitmiseks ning samuti on korraldanud vastavaid koolitusi mälestiste omanikele. Koos operatiivkaardiga soovitame teha ka hoone riskianalüüsi, mille käigus selguvad potentsiaalsed ohud, mida on tänu sellele võimalik vähendada või sootuks ennetada.

Alates 1.04.2018 saab objekti operatiivkaardi esitada kooskõlastamiseks Päästeametile elektroonilise keskkonna rescue.ee/et/operatiivkaart kaudu.

 

Väljavõte määrusest

 

§ 52.  Päästemeeskonna infopunkt ja operatiivkaart

(4) Operatiivkaardi koostab hoone omanik ning see kooskõlastatakse Päästeametiga. Operatiivkaardil olevat infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate andmete muutumisel või pärast hoones muudatuste tegemist ning sellest teavitatakse Päästeametit.

 (5) Operatiivkaart koostatakse:
      3) kultuuriväärtusliku hoone kohta;
      4) hoone kohta, milles hoitakse mälestisi.

 (7) Päästemeeskonna infopunktis olevale operatiivkaardile kantav minimaalne teave on sätestatud käesoleva määruse lisas 9.