Sa oled siin

Pädevustunnistus

Muinsuskaitse valdkonnas tegutsemiseks peab ettevõtjal olema leping pädeva isikuga või ta peab olema füüsilisest isikust ettevõtjana ise pädev isik.

Peale 2014. aastat väljastatud vastutava spetsialisti tegevusluba kehtis kuni 31.12.2021. Alates jaanuarist 2022 pole nende tegevuslubade pikendamine enam võimalik ning valdkonnas tegutsemiseks on vajalik taotleda uut pädevustunnistust.

Pädev isik on asjatundja, kes teeb, kontrollib või juhib tööd oma pädevusega seonduval muinsuskaitse valdkonna tegevusalal ja vastutab selle eest.

Isiku kvalifikatsiooni vastavust pädevuse nõuetele tõendab pädevustunnistus, mis annab õiguse tegutseda tunnistusel märgitud tegevusalal. 

Ettevõte peab esitama majandustegevusteate MTR-i järgmistel muinsuskaitse valdkonna tegevusaladel tegutsemiseks:

 1. mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine;
 2. mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine;
 3. uuringukava koostamine ja uuringu tegemine;
 4. planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine;
 5. mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine;
 6. muinsuskaitselise järelevalve teostamine;
 7. veealusele mälestisele sukeldumise teenuse pakkumine.

Muinsuskaitse valdkonna tegevusalade täpsem jagunemine, arvestades mälestise liiki ja materjali, on kehtestatud Kultuuriministri käskkirjaga.

Loe altpoolt pädevustunnistuse taotlemisest.

Vaata lisaks

  Tegevuslubade kehtivus

  Koos uue Muinsuskaitseseaduse jõustumisega alates 1. maist 2019 ei väljasta Muinsuskaitseamet enam tegevuslubasid. Juba väljastatud tegevuslubadele on määratud kehtivustähtaeg Muinsuskaitseseaduse rakendussätetega §101-102

  Ettevõtja tegevusluba

  • Enne käesoleva seaduse jõustumist tegevusloa alusel tegutsenud ettevõtjad muutuvad käesoleva seaduse jõustumisel teatamiskohustusega tegevusalal tegutsevateks ettevõtjateks ning nende teatamiskohustus loetakse käesoleva seaduse jõustumisel täidetuks.
  • Kui teatamiskohustuse täitmiseks tuleb esitada täiendavaid andmeid võrreldes seaduse jõustumise hetkeni kehtinud nõuetega, peab ettevõtja esitama need andmed 90 päeva jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates. Andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral ei ole teatamiskohustus täidetud.

   

  Vastutava spetsialisti tegevusluba

  • Peale 2014. aasta 1. jaanuari antud töid juhtiva vastutava spetsialisti tegevusluba kehtis kuni 2021. aasta 31. detsembrini.

  Alates jaanuarist 2022 pole nende tegevuslubade pikendamine enam võimalik ning valdkonnas tegutsemiseks on vajalik taotleda uut pädevustunnistust.

   • Pädevustunnistuse (varem vastutava spetsialisti tegevusluba) pikendamine on võimalik, kui taotleja:
    •   on tegutsenud soovitud tegevusalal pidevalt vähemalt neli viimast aastat;
    •   tehtud tööd vastavad käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
    •   ei ole tehtud tööde käigus rikkunud või hävitanud mälestise, maailmapärandi objektil asuva ehitise või nende osa;
    •  on esitanud kõik nõuetekohased aruanded; 
    •   on tasunud nõutava riigilõivu.

    

   Kuidas taotleda pädevustunnistust?

   Eeldused pädevustunnistuse taotlemiseks:
    

   • vastavalt tegevusalale riiklikult tunnustatud kõrgharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
   • pidev tegevus soovitud tegevusalal vähemalt neli viimast aastat;
   • tegutsemiseks ehitismälestisel, ajaloomälestisest kalmistul ja kirikuaias peab isik lisaks töökogemusele olema läbinud soovitud tegevusalale vastava täienduskoolituse.

   Muinsuskaitseamet võib otsustada, et kõrghariduse ja täienduskoolituse nõuet ei ole vaja täita ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevusalal tegutsemiseks, kui töö ei hõlma teiste töö juhtimist ja korraldamist.

   Ametil on õigus piirata pädevustunnistuses isiku tegutsemisõigust lähtuvalt taotleja oskustest teatud liiki ja teatud materjalist mälestistega töötamisel.

   Veealusele mälestisele sukeldumise teenuse tegevusalal pädevustunnistuse taotlemisel peab olema:

   • muinsuskaitseameti antud sukeldumisluba;
   • rahvusvaheliselt tunnustatud sukeldumisinstruktori litsents.

    


    

    

   Pädevustunnistuse taotluste menetlemine 

   Pädevustunnistus antakse välja 5 aastaks.


   Pädevustunnistuse saamiseks esitab taotleja ametile:

   1.  taotluse (DOC);
   2.  haridust tõendava dokumendi;
   3.  tehtud tööde loetelu, mis sisaldab tööde kirjeldust ja fotomaterjali;
   4.  täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi;
   5.  andmed riigilõivu tasumise kohta.

   Taotluse saab esitada: e-posti teel aadressile padevustunnistus@muinsuskaitseamet.ee või posti teel Muinsuskaitseametile aadressil Pikk 2, 10123 Tallinn.

   Taotluse läbivaatamise eest tuleb vastavalt riigilõivuseadusele (§ 143) tasuda riigilõivu 50 eurot. 

   Makse saaja:

   Rahandusministeerium
   SEB pank
   a/a EE891010220034796011
   Viitenumber: 2900082359 (riigilõivud)


   Amet lahendab pädevustunnistuse taotluse 30 päeva jooksul.

    

   Põhjused pädevustunnistuse andmisest keeldumiseks

   Amet keeldub pädevustunnistust andmast, kui taotleja:
    

   1.  ei vasta pädevustunnistuse taotlemiseks vajalikele eeldustele;
   2.  tehtud tööd ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
   3.  on pädevustunnistuse taotlemisel esitanud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad oluliselt pädevustunnistuse andmise otsustamist;
   4.  ei ole tasunud nõutavat riigilõivu.

   Amet keeldub pädevustunnistust pikendamast, kui taotleja:
    

   1.  ei ole tegutsenud soovitud tegevusalal pidevalt vähemalt neli viimast aastat;
   2.  tehtud tööd ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
   3.  on tehtud tööde käigus rikkunud või hävitanud mälestise, maailmapärandi objektil asuva ehitise või nende osa;
   4.  ei ole tasunud nõutavat riigilõivu.

   Lisaks võib amet keelduda pädevustunnistust pikendamast, kui taotleja:

   1.  ei ole esitanud nõuetekohast käesolevas seaduses sätestatud aruannet;
   2.  on pädevustunnistuse pikendamisel esitanud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad oluliselt pädevustunnistuse andmise otsustamist.
    

   Lisainfo: 
    

   Maiu Kauber
   Pädevustunnistuste spetsialist
   5397 6042
   maiu.kauber@muinsuskaitseamet.ee