Paide muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

Paide vanalinna muinsuskaitsealal asuvad ordulinnuse varemed, ning säilinud on keskaegne tänavavõrgustik koos ajaloolise turuplatsiga. Muinsuskaitseala hoonestuse vanema osa moodustavad ühekorruselised mantelkorstnaga puitelamud. Paide vanalinnale on iseloomulik piki tänavat paiknevate elamute vaheldumine ristuvate kõrvalhoonetega. Säilinud on mitmed algupärased aidahooned. Paidele on tüüpilised laudkatused, mis on paljudel hoonetel uuemate kihtide all säilinud. Puithoonete iseloomulikuks dekoorielemendiks on lillemotiivid akende piirdelaudade nurkades. Tagasihoidliku arhailise puithoonestusega vanalinna aktsendiks on erandlik lõunatorniga kirik, kreisilinna aegsed kivist kohtumaja, magasiait, algkooli hoone ning 1925. aastal valminud raekoda. Linna kõige esinduslikuma arhitektuuriga maamärgid on paigutatud vanalinna oluliste tänavate otstesse – kirik paikneb Pika tänava vaatesihil, raekoda Tallinna tänava sihil ning Rüütli tänava hoonete rea lõpetab esinduslik gümnaasiumihoone.

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile 12 olemasolevale muinsuskaitsealale. Lisaks saab protsessi käigus kaitsekorra ka loodav Sillamäe muinsuskaitseala.

Praegu reguleerib ehitustegevust Paide muinsuskaitsealal Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus, mis kehtib 2005. aastast.  

Uue kaitsekorra koostamiseks Paide muinsuskaitsealale on Muinsuskaitseamet koostanud lähteülesande (PDF).

Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. Paides algasid ettevalmistavad tööd 2019. aasta sügisel.

Paide muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise eesmärk on:

 • Muinsuskaitseala eripära senisest selgem ja täpsem defineerimine.
 • Muinsuskaitseala kaitse eesmärk lähtub alusuuringuga kaardistatud väärtustest. Kaitsekorra koostamise käigus analüüsitakse ajaloolisi krundipiire ning varasemaid alusuuringuid, mille põhjal vaadatakse üle muinsuskaitseala seni sõnastatud väärtused, nõuded ja leevendused, neid täiendades või parandades. Kaitse eesmärk ning kaitstavad väärtused selgitatakse välja koostöös muinsuskaitsealal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike, elanike, kogukonna, linnavalitsuse ja riigiasutustega (põhiliselt Keskkonnaametiga), arvestades osapoolte huve ja soove.
 • Reeglite määramine muinsuskaitseala hoonete ehitamiseks, korrastamiseks ja restaureerimiseks sõltuvalt hoonetüübist. Selleks jagatakse ehitised väärtusklassidesse, mis võimaldab edaspidi selgitada seatavaid nõudeid ja kitsendusi ning teha sõltuvalt väärtusklassist leevendusi (näiteks muinsuskaitseala seisukohast vähem oluliste hoonete puhul vähem piiranguid, sh kooskõlastamise vajaduse, tööde lubade andmine).
 • Avaliku linnaruumi ilmet kujundavate elementide säilitamise ja rajamise tingimuste välja selgitamine ja määramine. Näiteks teekatendite, piirdeaia tüüpide, haljastuse põhimõtete, reklaamide jm.
 • Vajadusel arheoloogiliselt tundlike alade määratlemine, kus tuleb kaevetööde planeerimise, projekteerimise või tegemise käigus tagada arheoloogilised uuringud.
 • Muinsuskaitseala elanike ja laiema avalikkuse kaasamine kaitsekorra koostamisse:
  • leppida kokku kultuuripärandi säilimiseks vajalikes muinsuskaitselistes nõuetes ja leevendustes muinsuskaitsealal paikneva korrastamisel, hoidmisel ja hooldamisel;
  • muinsuskaitsealane selgitustöö ja teadlikkuse kasv.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

 

Alusandmed

Kaitsekorra koostamisele eelneb alusmaterjali kogumine, millega selgitatakse välja ala väärtus muinsuskaitse vaatepunktist.

Paide muinsuskaitseala hoonestus on inventeeritud 2007.–2008. aastal, eraldi hoonete inventeerimist Paides uuesti ei tehta. Siiski on varasema inventuuri andmed vaja üle vaadata ja kaasajastada. Lisaks analüüsitakse Paides ajaloolisi krundipiire (2020. aasta kevadel), et selgitada välja krundistruktuuri kujunemine ja ajaloolise krundistruktuuri säilivus.

Varem Paide muinsuskaitseala kohta tehtud uuringud:

Töögrupp

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet on kokku kutsunud töögrupi, kuhu kuuluvad:

 • Siret Pihelgas, Paide abilinnapea

 • Elo Kiivet, Paide linnaarhitekt

 • Epi Tohvri, arhitektuuriajaloolane

 • Maarja Tomps, Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik

 • Kaarel Truu, Muinsuskaitseameti vanalinnade nõunik

 • Andry Krass - Eesti Omanike Keskliidu esindaja

Meediakajastused 

 

 

 
Kaarel Truu
Vanalinnade nõunik
5261516
kaarel.truu@muinsuskaitseamet.ee
 
Maarja Tomps
Järvamaa nõunik
53401647
maarja.tomps@muinsuskaitseamet.ee