Paide muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

 

5. oktoobril 2023 oli Paide muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu arutusel Vabariigi Valitsuse istungil. Istungil kinnitati valitsuse korraldusega Paide muinsuskaitseala kaitsekord.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaardikihtidega tutvumiseks klõpsa pildil. Hoonele klõpsates näed kaitsekategooriat ja selle selgitust.

 

 Valitsuses kinnitatud dokumendid

 

5. oktoobril 2023 oli eelnõu arutusel Vabariigi Valitsuse istungil. Istungil kinnitati valitsuse korraldusega Paide muinsuskaitseala kaitsekord.

 

Kultuuriministeeriumile esitatud ettepanek

 

Muinsuskaitseamet esitas 14. aprillil 2023 Kultuuriministeeriumile edasiseks menetlemiseks Paide muinsuskaitseala kaitsekorra dokumendid.

 

Avalik arutelu

Paide muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik arutelu toimus 13. jaanuaril 2023 Paide raekoja (Keskväljak 14) II korruse Purfeldti saalis.

Arutelul tutvustas Muinsuskaitseamet kaitsekorra eelnõule esitatud arvamusi ja ettepanekuid ning ameti seisukohti. Eelnõu avalik väljapanek toimus  4. novembrist kuni 4. detsembrini 2022.

Arutelu on võimalik järelvaadata ka Muinsuskaitseameti Facebooki lehel.

Avaliku arutelu protokolliga saab tutvuda siin (764.29 KB, PDF).

 

 

 

Avalik väljapanek

Paide muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu on avalikul väljapanekul 4. novembrist - 4. detsembrini 2022.

Lisaks käesolevale kodulehele on kaitsekorra eelnõu, selle seletuskiri ja eelnõu lisad etteteatamisel kättesaadavad Muinsuskaitseameti Paide kontoris (Rüütli 25).

Eelnõu avaliku väljapaneku jooksul, kuni 4. detsembrini 2022 on kõigil võimalik esitada selle kohta arvamusi ja vastuväiteid kirjalikult Muinsuskaitseametile e-postile info@muinsuskaitseamet.ee või postiaadressil Pikk 2, 10123, Tallinn. 

 

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aastal kehtima hakanud muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõikidele muinsuskaitsealadele. Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös.

Praegu reguleerib ehitustegevust Paide muinsuskaitsealal Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus, mis kehtib 2005. aastast.  

Uue kaitsekorra koostamiseks Paide muinsuskaitsealale on Muinsuskaitseamet koostanud lähteülesande (PDF).

Paide muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise eesmärk on:

 • Muinsuskaitseala eripära senisest selgem ja täpsem defineerimine.
 • Muinsuskaitseala kaitse eesmärk lähtub alusuuringuga kaardistatud väärtustest. Kaitsekorra koostamise käigus analüüsitakse ajaloolisi krundipiire ning varasemaid alusuuringuid, mille põhjal vaadatakse üle muinsuskaitseala seni sõnastatud väärtused, nõuded ja leevendused, neid täiendades või parandades. Kaitse eesmärk ning kaitstavad väärtused selgitatakse välja koostöös muinsuskaitsealal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike, elanike, kogukonna, linnavalitsuse ja riigiasutustega (põhiliselt Keskkonnaametiga), arvestades osapoolte huve ja soove.
 • Reeglite määramine muinsuskaitseala hoonete ehitamiseks, korrastamiseks ja restaureerimiseks sõltuvalt hoonetüübist. Selleks jagatakse ehitised väärtusklassidesse, mis võimaldab edaspidi selgitada seatavaid nõudeid ja kitsendusi ning teha sõltuvalt väärtusklassist leevendusi (näiteks muinsuskaitseala seisukohast vähem oluliste hoonete puhul vähem piiranguid, sh kooskõlastamise vajaduse, tööde lubade andmine).
 • Avaliku linnaruumi ilmet kujundavate elementide säilitamise ja rajamise tingimuste välja selgitamine ja määramine. Näiteks teekatendite, piirdeaia tüüpide, haljastuse põhimõtete, reklaamide jm.
 • Vajadusel arheoloogiliselt tundlike alade määratlemine, kus tuleb kaevetööde planeerimise, projekteerimise või tegemise käigus tagada arheoloogilised uuringud.
 • Muinsuskaitseala elanike ja laiema avalikkuse kaasamine kaitsekorra koostamisse:
  •   leppida kokku kultuuripärandi säilimiseks vajalikes muinsuskaitselistes nõuetes ja leevendustes muinsuskaitsealal paikneva korrastamisel, hoidmisel ja hooldamisel;
  •   muinsuskaitsealane selgitustöö ja teadlikkuse kasv.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

 

Alusandmed

Kaitsekorra koostamisele eelneb alusmaterjali kogumine, millega selgitatakse välja ala väärtus muinsuskaitse vaatepunktist.

Paide muinsuskaitseala hoonestus on inventeeritud 2007.–2008. aastal, eraldi hoonete inventeerimist Paides uuesti ei tehta. Siiski on varasema inventuuri andmed vaja üle vaadata ja kaasajastada. Lisaks analüüsitakse Paides ajaloolisi krundipiire (2020. aasta kevadel), et selgitada välja krundistruktuuri kujunemine ja ajaloolise krundistruktuuri säilivus.

Varem Paide muinsuskaitseala kohta tehtud uuringud:

Töögrupp

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet on kokku kutsunud töögrupi, kuhu kuuluvad:

 • Andry Krass, Eesti Omanike Keskliidu esindaja;
 • Eimar Veldre, Paide Linnavalitsus, linnapea;
 • Epi Tohvri, juurde kutsutud ekspert, arhitektuuriajaloolane;
 • Kaarel Truu, Muinsuskaitseamet, vanalinnade nõunik;
 • Karl Jakobson, Paide Linnavalitsus, abilinnapea;
 • Maarja Tomps;
 • Rainer Eidemiller, juurde kutsutud ekspert, pärandikogukonna esindaja.

Meediakajastused 

 

 

 
 
Keidi Saks
Töörühma juhi kohusetäitja
56256850
keidi.saks@muinsuskaitseamet.ee