Sa oled siin

Hooldus- ja remonttööde tegemine mälestisel ja muinsuskaitseala ehitisel

 

Mälestisena kaitse all oleval ehitisel võib hooldus- ja remonttöid teha ilma Muinsuskaitseameti kirjaliku loata ja töö teostajal ei ole nõutav Muinsuskaitseameti tegevusluba.

Sarnaselt teiste hoonetega on ka mälestise ja selle kultuuriväärtusega osade säilimine omaniku ülesanne, kellel tuleb selleks teha selleks vajalikke hooldus- ja remonttöid. Mälestisel või muinsuskaitsealal asuva ehitisel võib hooldus- ja remonttöid teha ilma Muinsuskaitseameti kirjaliku loata, kuid silmas tuleb pidada allolevaid Muinsuskaitseseadusest tulenevaid põhireegleid. 

  • Mälestise remontimisel ei ole lubatud kasutada algupärasest erinevaid või algupäraseid matkivaid ehitusmaterjale.
  • Lubatud ei ole muuta mälestise ilmet, asendada, katta või algselt asukohalt eemaldada mälestise osi.

    Juhul, kui remonti ei ole võimalik teha algupäraseid hooneosi, sh olemasolevaid piirdetarindeid, viimistluskihte või detaile eemaldamata, tuleb kindlasti tööd kooskõlastada Muinsuskaitseametiga ning vajadusel tellida uuringud ja koostada nõuetekohane projektdokumentatsioon.
  • Soovitame koostada tööde kava ja konsulteerida enne tööde alustamist vastava maakonna nõunikuga, et ära hoida hooldus- ja remonttööde tegemisel mälestise rikkumine või kahjustamine. Tööde tegemisel soovitame juhinduda Muinsuskaitseameti poolt koostatud restaureerimise käsiraamatus antud soovitustest.

 

 Vallasmälestiste puhul on alati vajalik Muinsuskaitseameti kirjalik tööde alustamise luba!

 

Hoone hooldus-ja remonttöödeks loetakse:

 
1. Üksikute katkiste katusekivide ja katusekatte amortiseerunud osade asendamine sama materjaliga;
2. Avariiolukorras katuse lappimine ajutise kattega või ajutiste katusekatete paigaldamine  olemasolevat katusekatet eemaldamata;
3. Katuse harjalaudade ja -pleki vahetamine;
4. Mittekandvate katusekatusekonstruktsioonide parandamine, nt kahjustatud roovitise osade asendamine ja vajadusel kandekonstruktsioonide ajutine toestamine. Suuremamahulised parandustööd, nt kahjustatud sarikate proteesimine, eeldavad ehitusinseneri konsultatsiooni ning projekti koostamist.
5. Korstnate ja korstnapitside remont sama tüüpi kiviga, katteplekkide paigaldamine või asendamine olemasoleva originaaldetaili või olemasoleva Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud tööjoonise alusel.
6. Üksikute vundamendi  ja soklikivide asendamine sama tüüpi kiviga ja vuukimine sama tüüpi krohviseguga;
7. Kandekonstruktsioonide toestamine ja avariiolukorra likvideerimiseks vajalike abitarindite paigaldamine;
8. Krohviparanduste tegemine olemasolevaga sama tüüpi krohviga; “Sama tüüpi” tähendab, et lubikrohviga krohvitud vanal majal võib teha krohviparandusi ainult lubikrohviga.  Eelneva kooskõlastuseta on keelatud vana krohvi eemaldamine nii interjööris kui eksterjööris! Kui tundub, et krohv on ohtlikult lahti, tuleb edasise tegevuse osas pidada nõu maakonna muinsuskaitseinspektoriga;
9. Puitdetailide hooldusvärvimine olemasolevaga sama tüüpi värvidega seejuures värvitooni muutmata ja varasemaid värvikihte eemaldamata;
10. Akende kittimine linaõlikitiga ja katkiste aknaklaaside vahetamine;
11. Varem tapetseeritud siseseinte tapetseerimine olemasolevaid viimistluskihte eemaldamata;
12. Siseseinte värvimine olemasolevaga sama tüüpi värvidega varasemaid värvikihte eemaldamata,
13. Põrandate hooldusvärvimine varasemaid värvikihte eemaldamata, lakkimine ja õlitamine;
14. Vihmaveesüsteemide amortiseerunud osade asendamine ning puuduvate osade valmistamine ja paigaldamine olemasoleva originaaldetaili alusel. Enne käsitsi valmistatud dekoreeritud vihmaveelehtrite remonti konsulteerida maakonna muinsuskaitseinspektoriga;
15. Akna veelaua ja veepleki asendamine olemasoleva originaaldetaili alusel;
16. Sokli kattelaua vahetamine olemasoleva originaaldetaili alusel;
17. Ahjude ja pliitide remontimine. Enne ahjude ja pliitide remontimist pidada nõu pottsepa või korstnapühkijaga, Kui osutub vajalikuks küttekoldeid või korstnajalgu tervikuna lahti võtta ja ümber laduda, tuleb alati eelnevalt konsulteerida vastava maakonna muinsuskaitseinspektoriga;
18. Hoonesiseste olemasolevate tehnosüsteemide remont, kui see ei too kaasa ehituslikke muudatusi ega mälestise või ehitise ilmet muutvate seadise osade paigaldamist;
19. Sadevete hoonest eemale juhtimine: veerennide (sadevee rõhtrennide, vihmaveepüüdjate)  paigaldamine vihmaveetorude suudmete alla.
 
 

RESTAUREERIMINE JA KONSERVEERIMINE

Restaureerimis- ja konserveerimistöid (ja suuremaid remonttöid) võivad mälestistel teostaga ainult tegevusloaga ettevõtted Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektdokumentatsiooni alusel.

Töid teostab tegevusloaga ettevõte ja teostatakse järelevalve.

Koostatakse tööde aruanne.

REMONT- JA HOOLDUSTÖÖD

Alates 2011. aastast on ehitismälestise (ja muinsuskaitseala ehitisel) omanikul ka ise võimalik teostada lihtsamaid remont- ja hooldustöid. Tööde nimekiri, mille puhul ei ole nõutav tegevusloaga firma kasutamine või projekti olemasolu või kohustuslik ameti kirjalik luba, on ära toodud üleval. 

Remontimisel ei ole lubatud kasutada algupärasest erinevaid või algupäraseid matkivaid ehitusmaterjale ja ei ole lubatud muuta mälestise ilmet.

Hooldus- ja remonttööde tegemisel mälestise rikkumise ja kahjustamise ärahoidmiseks soovitame koostada tööde kava ja konsulteerida enne tööde alustamist vastava maakonna muinsuskaitseinspketoriga. Igasuguse kahtluse korral võta ühendust Muinsuskaitseametiga!