Sillamäe muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

Hа русском языке

 

Kenast põhjaranniku suvituskohast kujunes peale II maailmasõda suletud linn, kuhu rajati uraani rikastamise tehas, mis rangelt salastatuna töötas aastani 1990. Salajase tööstusharuga kaasnevalt ehitati 1940.-1950. üles uus ja suursugune linnaruum. Toona rajatud detailiderikas hoonestus, stiili järgivad pargid ja puiesteed on säilinud tänaseni. Kavandatava muinsuskaitseala näol on tegu kõige suuremahulisema algupäraselt säilinud linnalise neoklassitsistliku arhitektuuriansambliga lähiregioonis.

 

Muinsuskaitseamet algatas Sillamäe muinsuskaitsealaks tunnistamise menetluse ja kaitsekorra eelnõu avatud menetluse. Eelnõu on avalikul väljapanekul 19. maist - 31. juulini 2022.

Ootame arvamusi ja vastuväiteid kuni 31. juulini 2022.

Kaitsekorra eelnõu avatud arutelu toimub 28. septembril 2022 kell 18.00 Sillamäe kultuurimajas (Kesk tn 24, Sillamäe).

Kaardikihtidega tutvumiseks klõpsa pildil. Hoonele klikates näed kaitsekategooriat ja selle selgitust

 

Avalik väljapanek

Muinsuskaitseamet algatas Sillamäe muinsuskaitsealaks tunnistamise menetluse ja kaitsekorra eelnõu avatud menetluse. Eelnõu on avalikul väljapanekul 19. maist - 31. juulini 2022.

Lisaks käesolevale kodulehele on kaitsekorra eelnõu, selle seletuskiri ja eelnõu lisad kättesaadavad Sillamäe linnavalituses (Kesk 27, Sillamäe) ja Muinsuskaitseameti Jõhvi kontoris (Keskväljak 1, Jõhvi).

Eelnõu avaliku väljapaneku jooksul, kuni 31. juulini 2022 oli kõigil võimalik esitada selle kohta arvamusi ja vastuväiteid kirjalikult Muinsuskaitseameti e-postile info@muinsuskaitseamet.ee või postiaadressil Pikk 2, 10123, Tallinn. 

Kaitsekorra eelnõu avatud arutelu toimub 28. septembril 2022 kell 18.00 Sillamäe kultuurimajas (Kesk tn 24, Sillamäe).

 

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile senisele 12 muinsuskaitsealale. Protsessi käigus lisandub meie muinsuskaitsealadele ka kolmeteistkümnes - Sillamäe muinsuskaitseala. Selle protsessi läbiviimiseks on Muinsuskaitseamet koostanud lähteülesande (PDF).

Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. Sillamäel algasid kaitsekorra koostamist ettevalmistavad tööd 2019. aasta sügisel. 

Sillamäe kaitsekorra koostamise eesmärk on:

 • Muinsuskaitsealaks tunnistamiseks vajaliku õigusakti loomine;
 • Muinsuskaitseala eripära selge defineerimine. Enne kaitsekorra koostamist töötatakse läbi senitehtud alusuuringud (muinsuskaitseala hoonete inventuur ja ajalooliste krundipiiride analüüs), millest lähtuvalt koondatakse teavet seni dokumenteeritud ja sõnastatud väärtuste kohta. Kaitse eesmärk ning kaitstavad väärtused täpsustatakse koostöös kavandataval muinsuskaitsealal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike, elanike, pärandikogukonna linnavalitsuse ja riigiasutustega (põhiliselt Keskkonnaametiga), arvestades võimalusel osapoolte huve ja soove.
 • Reeglite määramine muinsuskaitseala hoonete ehitamiseks, korrastamiseks, restaureerimiseks ja kasutamiseks, sõltuvalt hoonetüübist. Selleks jagatakse ehitised väärtusklassidesse, mis võimaldab edaspidi selgitada seatavaid nõudeid ja kitsendusi ning teha sõltuvalt väärtusklassist leevendusi (näiteks muinsuskaitseala seisukohast vähem oluliste hoonete puhul vähem piiranguid, sh kooskõlastamise vajaduse, tööde lubade andmine).
 • Vajadusel arheoloogiliselt tundlike alade määratlemine, kus tuleb enne ulatuslikke kaevetöid teha eeluuringud.
 • Muinsuskaitseala elanike ja pärandikogukonna kaasamine kaitsekorra koostamisse: leppida kokku kultuuripärandi säilimiseks vajalikes muinsuskaitselistes nõuetes ja leevendustes muinsuskaitsealal paikneva korrastamisel, hoidmisel ja hooldamisel.
 • Riigipoolsete huvide ja eesmärkide väljaselgitamine kultuuriväärtuste hoidmiseks muinsuskaitsealal.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

 

Kaitsekorra koostamine

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet on kokku kutsunud töögrupi, kuhu kuuluvad:

 • Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg
 • Sillamäe linnaarhitekt-planeerija Anatoli Špakovs
 • Narva linna muinsuskaitse vaneminspektor Madis Tuuder
 • Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik Anita Staub
 • Muinsuskaitseameti kaitsekorralduse spetsialist Kersti Siim
 • Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik Kalle Merilai

 

Meediakajastused

 
 

 

 

 

Lisainfo

Anita Staub
Ehituspärandi nõunik
53410266
Anita.Staub@muinsuskaitseamet.ee

Kersti Siim
Kaitsekordade peaspetsialist
53851303
Kersti.Siim@muinsuskaitseamet.ee
 
Kalle Merilai
Ida-Virumaa nõunik
53478582
Kalle.Merilai@muinsuskaitseamet.ee