Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

Tartu vanalinna muinsuskaitseala hõlmab juba muinasajal asustatud ja keskajal linnaks kujunenud ajaloolise keskuse koos seda ümbritsevate uusaegsete muldkindlustuste ala ja hiljem tekkinud linnakvartalitega. Tartu keskaegse pärandi märgilisemad esindajad Jaani kirik ning Toomkiriku varemed on olulised mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa kontekstis. Tartu vanalinna hoonestuse paremiku moodustavad 19. sajandi I poole klassitsistlikud hooned nagu näiteks Tartu Ülikooli peahoone ja Tartu raekoda, koos regulaarsete kvartalitega tänavatevõrguga. Klassitsistlikku linnasüdant ümbritseb väärtuslik kihistus 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse historitsistlikust arhitektuurist.

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile 12 muinsuskaitsealale. Uue kaitsekorra koostamiseks Tartu vanalinna muinsuskaitsealale on Muinsuskaitseamet koostanud lähteülesanne. (PDF)

Praegu reguleerib ehitustegevust muinsuskaitsealadel eraldi iga ala kohta koostatud põhimäärus. Tartu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus kehtib 2006. aastast.  

Tartu muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise eesmärk on:

 • Muinsuskaitseala väärtuste parem esile toomine ja hoidmine ning iga ala eripära senisest selgem ja täpsem defineerimine. Enne kaitsekorra koostamist tehakse või uuendatakse alusuuringuid (muinsuskaitseala hoonete inventuur ja ajalooliste krundipiiride analüüs), millest lähtuvalt vaadatakse üle seni sõnastatud väärtused, nõuded ja leevendused, neid täiendades või parandades. Kaitse eesmärk ning kaitstavad väärtused selgitatakse välja koostöös muinsuskaitsealal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike, elanike, pärandikogukonna, linnavalitsuse ja riigiasutustega (põhiliselt Keskkonnaametiga), arvestades võimalusel osapoolte huve ja soove.
 • Reeglite määramine muinsuskaitseala hoonete ehitamiseks, korrastamiseks ja restaureerimiseks, sõltuvalt hoonetüübist. Selleks jagatakse ehitised väärtusklassidesse, mis võimaldab edaspidi selgitada seatavaid nõudeid ja kitsendusi ning teha sõltuvalt väärtusklassist leevendusi (näiteks muinsuskaitseala seisukohast vähem oluliste hoonete puhul vähem piiranguid, sh kooskõlastusvajadusest ja tööde loast loobumine).
 • Arheoloogiliselt tundlike alade määratlemine, kus tuleb planeerimise, projekteerimise või tööde käigus teha arheoloogilised uuringud või olla tähelepanelik võimalike arheoloogiliste leidude ilmnemisel. Määratletakse ka alad, kus võib leiduda keskaegseid või varauusaegseid kiviehitiste jäänuseid, mille säilitamisega tuleb projekteerimisel arvestada.
 • Muinsuskaitseala elanike ja pärandikogukonna kaasamine kaitsekorra koostamisse: leppida kokku kultuuripärandi säilimiseks vajalikes muinsuskaitselistes nõuetes ja leevendustes muinsuskaitsealal paikneva korrastamisel, hoidmisel ja arendamisel.
 • Riigi huvide ja eesmärkide välja selgitamine: muinsus- ja looduskaitse all olevate alade puhul selguse loomine ning Keskkonnaametiga kokkulepete tegemine reeglite ja juhiste seadmiseks muinsus- ja looduskaitsealuste parkide kaitsekorralduses.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

Sündmused

 

 

 

Alusandmed

 

Uue kaitsekorra koostamiseks tehtud uuringud:

Varem Tartu muinsuskaitseala kohta koostatud materjalid:

Töögrupi koosseis

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet kokku kutsunud töögrupi, kuhu kuuluvad:

 • Tõnis Arjus, Tartu Linnavalitsus, linnaarhitekt

 • Indrek Ranniku, Tartu Linnavalitsus, üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja

 • Egle Tamm, Tartu Linnavalitsus, kultuuriväärtuste vanemspetsialist

 • Leele Välja, arhitektuuriajaloolane

 • Mart Hiob, linnaplaneerija

 • Anni Martin, Muinsuskaitseamet, ehituspärandi valdkonna juht

 

 

 Tööde ajakava on nihkunud. Kaitsekorra avaliku väljapanekuni soovime jõuda 2021. aasta esimeses pooles.

 

Meediakajastused

 

 

 

Lisainfo

Anni Martin
Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht
506 1835
anni.martin@muinsuskaitseamet.ee

Egle Tamm
Tartu linna kultuuriväärtuste vanemspetsialist
580 03749
Egle.Tamm@raad.tartu.ee