Sa oled siin

Teadustööde konkursi Muinsuskaitseameti eripreemia

 

Alates 2019. aastast annab Muinsuskaitseamet välja eripreemiad Eesti Teadusagentuuri korraldatava üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi raames.

Eripreemiate andmise eesmärk on motiveerida üliõpilasi tegelema kultuuripärandi valdkonna teemadega, aidates sellega kaasa Eesti kultuuripärandi säilitamisele ja arendamisele. Konkursile on oodatud kandideerima Eestis tegutsevate kõrgkoolide üliõpilased ning välisriigis õppivad Eesti Vabariigi kodakondsusega üliõpilased.

Lisaks otseselt muuseumide ning mälestiste ja nende restaureerimisega seonduvatele teemadele on konkursile oodatud ka laiemalt kultuuripärandit puudutavad uurimused, mis võivad olla erinevatest valdkondadest, nt majandus, infotehnoloogia, õigusloome, meedia, arheoloogia, folkloristika, antropoloogia, sotsioloogia, arhitektuur jne.

Muinsuskaitseameti tunnustatud teadustööd 2022:

 

 • Marge Laast. „Tallinna Piiskopliku Toomkiriku irdraiddetailide inventeerimine, konserveerimine ja eksponeerimine“
 • Elis Pärn. „Eestimaa puitmõisad aastail 1700-1850: etnoloogilisest pärandist stiiliarhitektuurini“ 
 • Saara Kruus. „Tallinnfilmi 35 mm mustvalgete kroonikafilmide säilitamine ja seisukorra  kaardistamine“ 
 • Margarita Pugri. „Palvemajad. 20. sajandi alguse vabakoguduste palvelate väärtustamine ja säilitamine“ 

Tänavused auhinnad läksid kõik magistritaseme töödele.

Loe lähemalt siit.

 

Kellele konkurss on mõeldud?

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil võivad osaleda kõik konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registris registreeritud õppekavade järgi õppivad üliõpilased või välismaal õppinud Eesti kodakondsed ja ka Eestis sel perioodil õppinud välismaalased, samuti üliõpilaskollektiivid.

Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud kõrgkooli lõputööde vormistamise nõuetele vastavalt vormistatud uurimistöö (esimese või teise aasta üliõpilane võib erandina esitada ka referatiivse töö), publikatsiooni või muu materjali töö kohta.

Konkursi tingimused

Ootame kandideerima kõikide haridustasemete üliõpilasi. Konkursi tasemekategooriad on alljärgnevad:

 1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd;
 2. magistriõppe üliõpilaste teadustööd;
 3. doktoriõppe üliõpilaste teadustööd.

Muinsuskaitseamet annab sel aastal välja kuni kuus eripreemiat kõrgetasemelistele teadustöödele (kokku 3000 eurot).

Preemia saanud magistri- ja doktoritöö uurimustest avaldatakse artikkel "Muinsuskaitse aastaraamatus".
Muinsuskaitseametil on õigus jagada eripreemia teiste kategooriate vahel.

Tööde esitamise valdkonnad

Konkursile on oodatud teadustööd kõikidest uurimisvaldkondadest. Sobita oma töö järgnevate valdkondade alla:

1) loodusteadused;
2) tehnika ja tehnoloogia;
3) arsti- ja terviseteadused;
4) põllumajandusteadused ja veterinaaria;
5) sotsiaalteadused;
6) humanitaarteadused ja kunstid.

Kui kahtled, mis valdkond Sinu töö jaoks kõige paremini sobib, siis otsusta oma äranägemise järgi, sest hindajad saavad selle vajadusel õigesse valdkonda üle tõsta. Abiks võid kasutada ka valdkondade jaotust ETIS-e klassifikaatoris.

Tööde hindamise kriteeriumid

Konkursitööde hindamise kriteeriumid ja kogu info hindamise kohta leiad SIIT!

Nõuded konkursitööle

1) konkursile esitatav teadustöö on valminud konkursi toimumise või sellele eelnenud kalendriaastal; kui töö kaitsmise aeg jääb pärast konkursi tähtaega, võib esitada kaitsmata töö; kaitstud tööd võib vajadusel parandada ja täiendada;
2) teadustöö on vormistatud vastavas ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses kehtivate teadustööle esitatavate nõuete kohaselt;
3) teadustöö on eesti keeles. Erandiks on võõrkeelne publikatsioon, väitekiri või lõputöö, millele on lisatud vähemalt 3-leheküljeline eestikeelne kokkuvõte või referaat;
4) teadustöö ja kõik lisadokumendid esitatakse elektrooniliselt aadressil etag.ee/konkursid;
5) kui konkursitööl on lisaks üliõpilasele teisi kaasautoreid, siis peab olema välja toodud üliõpilase panus töö valmimisse;
6) iga teadustööga, kaasa arvatud kõik selle koosseisu kuuluvad teadusartiklid, saab konkursil osaleda vaid üks kord elus.

Konkursitööde esitamine


Töid saab esitada Eesti Teadusagentuuri konkursside keskkonnas https://konkursid.etag.ee

Konkursile esitatavaid teadustöid ja kõiki nõutud lisadokumente võetakse vastu AINULT elektroonilise osalusvormi kaudu. Juhul, kui töö sisaldab mahukaid lisasid, mida meie keskkonda pole võimalik üles laadida (videod jms), siis palume need meile kättesaadavaks teha YouTube’is või mõnes muus keskkonnas ja saata link sirli.taniloo@etag.ee.

Lisadokumentidena on vaja esitada:

1) töö autori(te) CV (ei vaja allkirja), mis sisaldab infot saadud auhindade ja preemiate (lisada premeeritud töö pealkiri) kohta ning magistri- ja doktoriõppe astmes osalejatel ka publikatsioonide nimekirja. Kui teaduspublikatsioone veel nimetada ei ole, siis piisab tavalisest CV-st, nagu esitaksite tööotsingul. CV palume kindlasti eraldi esitada ka kõigil doktoritasemel kandideerijatel, ehkki see sisaldub enamasti juba ka doktoritöös.

2) ülikooli, rakenduskõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpudiplomi koopia (ei vaja allkirja) või kooli poolt väljastatud tõend töö autori(te) õppekava ja õppeaasta kohta (vajab kooli töötaja allkirja);

3) elektrooniliselt digiallkirjastatult või paberkandjal allkirjastatult juhendaja kirjalik arvamus, milles on ära näidatud üliõpilase panus saadud teadustulemustesse ning juhendaja kontaktandmed; põhjendatud erandjuhul võib juhendaja arvamuse asemel esitada vastava struktuuriüksuse juhataja arvamuse.

Juhendaja arvamuse võib koostada vabas vormis, max 1 A4. See peaks hindajale andma ülevaate nii konkursitööst kui autorist. Töö puhul võiks välja tuua töö olulisuse teadusele või selle rakendustele ning autori puhul tema panuse töösse, sisulise asjatundlikkuse, suhtumise tõsiduse, põhjalikkuse. Allkirjastajaks on juhendaja ning kahe või enama juhendaja korral põhijuhendaja. NB! Juhendaja arvamus on oluline dokument, mida hindajad soovivad alati näha. Kiiruse huvides võib selle algul konkursikeskkonda üles laadida allkirjastamata kujul, saates juhendaja allkirjaga versiooni järele. Juhul, kui ei ei ole digiallkirjastamise võimalust, piisab paberil allkirjastatud ja värviliselt sisseskanneeritud koopiast, laetud üles konkursikeskkonda või saadetud e-posti aadressile katrin.saart@etag.ee ja originaali ei pea postiga järele saatma. Kui juhendaja emakeel on inglise või vene keel, võib arvamuse esitada ka neis keeltes (teiste keelte puhul on vajalik tõlge).

4) koopia töö autori(te) passi või muu isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (ei vaja allkirja);

5) võõrkeelse töö puhul tuleb esitada vähemalt 3 lk pikkune eestikeelne kokkuvõte/ referaat (ei vaja allkirja). Referaat võib olla vabas vormis ja ilma viideteta. See peaks andma laiema ülevaate kogu töö ja eelkõige tema väärtuste kohta, lisaks peamised tulemused ja järeldused ning materjalide ja metoodika valiku põhjendused. Referaat tuleb esitada eraldi failina ka siis, kui eestikeelne kokkuvõte on töös endas juba toodud (töös toodud kokkuvõtet võib vajadusel kohendada/täiendada).

KOKKUVÕTTEKS:
Kõik allkirja vajavad dokumendid palume esitada kas digiallkirjastatuna või kui allkiri on antud paberil, siis piisab värviliselt sisseskanneeritud koopiast (soovitavalt asutuse blanketil), mis on saadetud meilitsi, postiga originaali sel juhul saata ei ole vaja. Kui kiiruse huvides sai elektroonilise osalusvormi kaudu esitatud algul allkirjastamata fail, tuleb allkirjaga versioon saata järele e-posti teel, adressile marion.villemson@etag.ee

Lisainfo:

Marion Villemson
konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
marion.villemson@etag.ee

Loe konkursi kohta lähemalt veebis: www.etag.ee/uliopilasteadustood

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

  Lisainfo

   

  Lisainfo:

  Kätlyn Metsmaa
  Kommunikatsiooniosakonna juhataja
  53936407
  katlyn.metsmaa@muinsuskaitseamet.ee