Sa oled siin

Muinsuskaitseameti toetused

 

Mälestise omanik või valdaja saab mälestise hooldamiseks (sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks) ja mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks taotleda Muinsuskaitseametilt toetust. Toetust saab taotleda elektroonselt sisenedes kodanikuna kultuurimälestiste riikliku registrisse või täites toetuse taotlusvormi paberkandjal.

Info kõigi Muinsuskaitseameti poolt eraldatud toetuste kohta aastate kaupa on meie kodulehel üleval tabelitena. Eraldatud toetustega saab tutvuda ka kultuurimälestiste riiklikus registris, kus otsingu teostamiseks on võimalik kasutada erinevaid kriteeriume. Toetusi puudutavad eelarve ja reservitoetuste käskkirjad on kättesaadavad Muinsuskaitseameti dokumendiregistrist.  

NB! Toetuse kasutamise aruande esitamisel kultuurimälestiste riikliku registri kaudu võib esineda tõrkeid. Sellest tulenevalt palume toetuse kasutamise aruande koos nõutud lisadokumentidega esitada kas:
 • digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel info@muinsuskaitseamet.ee
 • paberkandjal allkirjastatuna aadressil Pikk tn 2, 10123 Tallinn
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.
 
Lisainfo 
 
Aime Lauk
Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist
aime.lauk@muinsuskaitseamet.ee
58864595
 

 

Muinsuskaitseameti 
toetused

Kultuuripärandi arendamine

Toetuse andmise eesmärk on muuseumi- ja muinsuskaitse valdkonna strateegiline arendamine, valdkondade koostöö ja populariseerimine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine.

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab eesmärgi saavutamisse ning mille raames

 • korraldatakse valdkonnasiseseid või valdkondade vahelisi sündmuseid;
 • korraldatakse muuseumide ja kultuurimälestiste ühiseid publikuprogramme;
 • korraldatakse muuseumitöötajate koolitusi;
 • korraldatakse avalikkusele praktilisi mittetulunduslikke restaureerimiskoolitusi;
 • korraldatakse muuseumitöötajate erialaseid õppereise muuseumidesse ja mäluasutustesse väljaspool Eestit;
 • digiteeritakse muuseumikogusid;
 • kaasatakse lapsi, noori ja teisi vähekaasatud gruppe kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja tutvustamisse.

Digiteerimisprojektide puhul peab taotluse juures olema kinnitus digiteeritud materjali juurdepääsupiiranguteta kättesaadavuse kohta kõigile soovijatele olenemata kasutuse eesmärgist, andmed kavandatavate kasutuslitsentside ning faili vormingute ja suuruste kohta;

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri määrus „Kultuuripärandi valdkonna toetamise tingimused ja kord“.

Küsimuste korral loe ka seletuskirja (PDF).

TAOTLEJAKS VÕIB OLLA:

 • Eestis registreeritud juriidiline isik;
 • riigiasutus;
 • kohaliku omavalitsuse üksus;
 • äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

TAOTLEMINE

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlusvoor avatakse 1. aprillil 2019. Taotluse esitamise tähtaeg on 8. aprill 2019.
 
Taotlusvooru eelarve on 150 000 eurot. Toetuse minimaalne summa on 500 eurot. 
 
Täpsed tingimused on kirjas kultuuriministri määruses „Kultuuripärandi valdkonna toetamise tingimused ja kord“.

 

TAOTLUSTE HINDAMINE

 
Taotlusi hinnatakse kuue kriteeriumi alusel. Loe täpsemalt hindamismetoodikast (PDF).
 
Taotlusi hindab hindamiskomisjon koosseisus:
 
 • Mirjam Rääbis - Muinsuskaitseameti muuseumide ja kunstipärandi osakonna nõunik, komisjoni esimees.
 • Anton Pärn - SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide juhatuse liige, Kultuuriministeeriumi muuseuminõukogu esimees.
 • Madle Lippus - Muinsuskaitseameti kommunikatsiooniosakonna juhataja.
 • Mairo Rääsk – muuseumi valdkonna ekspert.
 • Meelis Kompus - Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja.
 • Triin Talk – muinsuskaitse ekspert.

 

ABIKÕLBLIKKUSE PERIOOD

Abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2019. Sealjuures tuleb arvestada, et toetust ei anta projektile, mille tegevused on tehtud enne taotluse esitamist.

 

Taluarhitektuur

 

NB! Esimese taotlusvooru tähtaeg oli 18. veebruar 2019, toetuste vastuvõtmine on lõppenud!

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimisele. Taluelamu peab olema ajaloolisse talukompleksi kuulunud eluhoone ehk üksikelamu, mis on ehitatud enne 1940. aastat.

Taotlusvooru aluseks on määrus „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord“. Küsimuste korral loe ka seletuskirja (PDF).

TAOTLEJAKS VÕIB OLLA:

 • füüsiline isik, kes on taotluse objektiks oleva taluelamu kinnistusraamatusse kantud kinnisasja omanik;
 • ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul kõigi omanike volitatud esindajana üks füüsilisest isikust omanikest;
 • füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus.

TAOTLEJA PEAB VASTAMA JÄRGMISTELE NÕUETELE:

 • tal ei ole maksu- või maksevõlga riigi ees või see on ajatatud;
 • juhul kui toetuse andja on teinud talle varasema toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
 • tal on suutlik käesoleva määruse § 10 lõikes 3 nimetatud omafinantseeringut ja mitteabikõlblikke kulusid tasuma;
 • tal ei ole muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

TOETATAVAD TEGEVUSED

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, sealhulgas kande- ja jäigastavad konstruktsioonid, kui materjalid vahetatakse samaväärsete või algupäraste ehk piirkonnale ja ehitusperioodile iseloomulike vastu.

NB! Toetuse saamiseks tuleb katuse taastamisel või asendamisel kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale ja töövõtteid. Näiteks kui hoonel oli algselt roogkatus, siis toetame rookatuse taastamist, laastukatuse puhul laastukatuse taastamist. Vana eterniidi asendamist uue eterniidiga või muude uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.

TAOTLEMINE

Taotlus tuleb esitada Muinsuskaitseametile elektrooniliselt aadressil info@muinsuskaitseamet.ee selleks ette nähtud vormil (DOC).

NB! Erandkorras ei toimu 2019. aastal taotlemine mitte määruses nimetatud e-keskkonna kaudu, vaid taotlusvorm tuleb saata e-posti teel.

Taotluse esitamise tähtaeg on 18.02.2019.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Toetuse minimaalne summa on 5000 eurot ja maksimaalne summa on 10 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal on 50%, st et omafinantseering peab olema vähemalt 50%.

TULUMAKS
Taotleja taotleb ilma tulumaksuta summat. Muinsuskaitseamet arvestab tulumaksu toetuse summale juurde (mitte maha). Muinsuskaitseamet tasub tulumaksu toetuse saaja eest Maksu- ja Tolliametile igalt toetuse väljamakselt. Toetuselt makstav tulumaks seotakse taotlusesse märgitud arvelduskonto omanikuga. Välja makstud toetus koos tulumaksuga kajastub toetuse väljamaksmisele järgneval aastal nimetatud isiku tuludeklaratsioonis.
Palume seda oma maksuvaba tulu arvestamisel ning asjakohaste avalduste koostamisel arvesse võtta.
 

Näide: Taotleja taotleb 5000 eurot. Toetust eraldatakse 6000 eurot, millest toetuse andja peab kinni tulumaksu 20 % ja maksab taotlejale välja 5000 eurot. Toetuse andja maksab kokku välja 6000 eurot ja see kajastub toetuse saaja tuludeklaratsioonis.

TAOTLUSTE HINDAMINE
Taotlusi hinnatakse viie kriteeriumi alusel. Loe täpsemalt hindamisjuhendist (PDF).
 
Taotlusi hindab hindamiskomisjon (PDF) koosseisus:
 
 • Liina Jänes - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muinsuskaitsenõunik, komisjoni esimees.
 • Kersti Siim - Muinsuskaitseameti nõunik (toetused), komisjoni sekretär.
 • Peeter Nork - Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja.
 • Mari Kirss - Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna nõunik.
 • Elo Lutsepp - Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse juhataja.
 • Kaja Lotman - Keskkonnaameti nõunik.
 • Leele Välja - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna rahvusliku ehituse eriala programmijuht.
 

ABIKÕLBLIKKUSE PERIOOD

Abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2019.

Toetuse saaja esitab aruande toetuse andjale aadressil info@muinsuskaitseamet.ee 30 tööpäeva jooksul peale abikõlblikkuse perioodi (hiljemalt 12. veebruariks 2020).

 

 

  Ehitismälestised

  TOETUSTE MAHT

  Toetuste maht kinnitatakse igal aastal Kultuuriministeeriumi poolt koos Muinsuskaitseameti eelarvega. 2017. aastal eraldati hoonete korrastamise toetusteks 641 197 eurot ning 65 679 eurot väärtuslike detailide uurimiseks ja konserveerimiseks.

  TOETATAVAD TEGEVUSED

  Ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned) ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste puhul toetatakse:
  • konserveerimist, restaureerimist, remont- ja hooldustöid;
  • uuringuid ning eritingimuste ja projektdokumentatsioonide koostamist;
  • valve- ja tulekaitsesignalisatsioonide paigaldamist;
  • väärtuslike detailide uurimist ning restaureerimist ja konserveerimist.

  Lisaks võib mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik või valdaja taotleda Muinsuskaitseametilt muinsuskaitse eritingimuste koostamist.

  TAOTLUSTE ESITAMINE

  Taotlus esitatakse e-teenusena Kultuurimälestiste riikliku registri kaudu (register.muinas.ee) või digitaalselt allkirjastatult e-postiga (aadressile info@muinsuskaitseamet.ee) või paberkandjal Muinsuskaitseametisse. 
  • Taotluste esitamise tähtaeg koos nõutud lisadega on hiljemalt 30. september.

  Taotlus tuleb esitada kirjalikult vastaval taotlusvormil ning taotluse koosseisu kuuluvad järgmised kohustuslikud lisadokumendid:

  • vähemalt kaks võrdlevat hinnapakkumist. Juhul, kui vastavalt seadusele peab antud töid teostama tegevusloaga ettevõte, siis peavad hinnapakkumised olema Muinsuskaitseameti tegevusloaga ettevõtetelt. Ehitiste puhul peab hinnapakkumises olema selgelt väljaloetav ehitise erinevate osade ja /või erinevate tegevuste maksumused. Muinsuskaitseameti otsusel võib põhjendatud juhul erandkorras aktsepteerida ka ühe hinnapakkumisega taotlusi (nt kui tegemist on väga spetsiifiliste töödega).
  • kaasfinantseeringu olemasolul lisada kinnituskiri.
  • juhul, kui taotluse esitab omaniku või valdaja esindaja, siis omaniku või valdaja volitus.
   

  TAOTLUSTE HINDAMINE

  Taoltluste hindamine toimub mitmeetapiliselt. Esimeses etapis esitab iga maakonna vaneminspektor vastava maakonna taotluste alusel hindamiskomisjonile ettepanekud toetuste eraldamise kohta. Seejärel vaatab esitatud taotlused läbi komisjon ja koostab taotluste pingerea, mille alusel kinnitatakse toetuse saajad.
   
  Ehitiste taotluste hindamisel lähtutakse muuhulgas:
  • mälestise seisundist ja kavandatavate tööde vastavusest mälestise säilimise tagamisele (nt ehitise avariilised konstruktsioonid, vajadus katusekatte vahetuseks, tugikonstruktsioonide tugevdamine, vihmaveesüsteemide paigaldamine jms) ja tööde edasilükkamatust  iseloomust;
  • mälestise kultuurilisest, arhitektuursest ja ajaloolisest väärtusest, avalikkusele kättesaadavusest ning funktsioonist;
  • taotluse üldisest kvaliteedist ja rahalisest põhjendatusest, (sh planeeritud tegevuste asjakohasus mälestise ja/või piirkonna üldises kontekstis, taotluse objektiks oleva mälestise kasutuspotentsiaal või selle perspektiiv), taotluse teostatavust ja jätkusuutlikkust, eelarve realistlikkust.

  TAOTLEJA TEAVITAMINE

  Taotlejaid teavitatakse kirjalikult või elektrooniliselt taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest pärast Muinsuskaitseameti eelarve kinnitamist Kultuuriministri poolt, mis tavapäraselt toimub jaanuaris. Muinsuskaitseameti peadirektori käskkiri toetuste eraldamise kohta avalikustatakse ka Muinsuskaitseameti kodulehel.
   

  RESEVIST TOETUSE TAOTLEMINE

  Reserv (5 % toetuste eelarve mahust) on mõeldud ennekõike ettenägematute tööde ja tegevuste toetamiseks (nt tormikahjustused, ootamatud varingud vm avariid, avastatud väärtuslike detailide uurimine ja konserveerimine jne). Reservist toetuse taotlemiseks tuleb esitada Muinsuskaitseametile taotlusvormil nõuetekohane kirjalik taotlus (kehtivad samad nõuded ja vorm nagu tavalisel taotlusel). Taotluse täiendava lisana tuleb esitada KAASKIRI, milles põhjendatakse tööde erakorralisust ja reservist toetuse taotlemise vajadust.

  Reservi taotlusi võetakse vastu ja hinnatakse jooksvalt eelarveaasta jooksul. Reservfondist toetuste väljamaksmine, toetuse kasutamise aruandlus jm toimub samadel alustel põhieelarve toetustega.

   

  NB!

  Täpsemat infot taotlemise tingimuste ja taotluste hindamise kohta leiab "Toetuse taotlemise juhendist".
   
   
   

   Ajaloomälestised 

   TOETATAVAD TEGEVUSED

    
   Ajaloomälestiste (va hooned) puhul toetatakse:
   • hooldamist (sh võsa ja puude eemaldamine);
   • restaureerimist, konserveerimist ja remonttöid (sh hauatähised - ja piirded, piirdemüürid ja väravad, monumendid, dekoratiivskulptuurid);
   • infostendide paigaldamist;
   • uuringute (sh inventeerimise) teostamist.
    

   Taotlusele tuleb lisada vähemalt üks kehtiv hinnapakkumine. Kui hooldustöid teeb õpilaslaager, ei ole hinnapakkumist vaja, vaid tuleb esitada kavandatud tööde kirjeldus (sh maht).


   TAOTLUSTE ESITAMINE

   • Taotlus esitatakse e-teenusena Kultuurimälestiste riikliku registri kaudu (register.muinas.ee) või paberkandjal Muinsuskaitseametisse. 
   • Restaureerimise, konserveerimise, remondi ja uuringute taotlused tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks.
   • Hooldustööde ja infotahvlite paigaldamise toetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt jooksva eelarveaasta 31. märtsiks
    

   Arheoloogiamälestised

   TOETATAVAD TEGEVUSED

    
   Arheoloogiamälestiste puhul toetatakse:
   • hooldamist (sh võsa ja puude eemaldamine);
   • infostendide paigaldamist;
   • uuringute (päästekaevamised) teostamist
    

   Taotlusele tuleb lisada vähemalt üks kehtiv hinnapakkumine. Kui hooldustöid tehakse talgutena või teeb neid omanik ise, ei ole hinnapakkumist vaja, vaid tuleb esitada kavandatud tööde kirjeldus (sh maht).

    

   TAOTLUSTE ESITAMINE

   • Taotlus esitatakse e-teenusena Kultuurimälestiste riikliku registri kaudu (register.muinas.ee) või paberkandjal Muinsuskaitseametisse. 
   • Restaureerimise, konserveerimise, remondi ja uuringute (inventeerimised) ning infotahvlite taotlused tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks.
   • Arheoloogiamälestiste uuringute (päästekaevamised) ja hooldustööde taotluste tähtajad on 2018. aastal: 31. märts, 30. juuni ja 30. september.

   Kunstimälestised

   TOETATAVAD TEGEVUSED

    
   Kunstimälestiste puhul toetatakse eseme konserveerimist ja restaureerimist. 
    
    

    

   TAOTLUSE ESITAMINE

   • Taotlus esitatakse e-teenusena Kultuurimälestiste riikliku registri kaudu (register.muinas.ee) või digitaalselt allkirjastatult e-postiga (aadressile info@muinsuskaitseamet.ee) või paberkandjal Muinsuskaitseametisse.
   • Taotlused (täidetud taotlusvorm koos nõutud lisadega) tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks.

   Taotlusele tuleb lisada vähemalt kaks võrdlevat hinnapakkumist. Muinsuskaitseameti otsusel võib põhjendatud juhul aktsepteerida ka ühe hinnapakkumisega taotlusi (nt väga spetsiifilised tööd jne). Juhul, kui vastavalt seadusele peab antud töid teostama tegevusloaga ettevõte (või isik, kellele on antud tööliigile vastav asjaomane kutse), siis peavad hinnapakkumised olema Muinsuskaitseameti tegevusloaga ettevõtetelt (või vastava kutsetunnistusega isikult). Muinsuskaitseamet jätab endale õiguse võtta täiendavaid hinnapakkumisi ning lähtuda toetuse eraldamisel kõige optimaalsemast pakkumisest.

    

   Täpsemat infot taotlemise tingimuste ja taotluste hindamise kohta leiab "Toetuse taotlemise juhendist".