Tegevusluba

 

Millal on vaja tegevusluba?

 
Ettevõtjal, mittetulundusühingul või sihtasutusel, samuti töid juhtival vastutaval spetsialistil peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:
 
 1. mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise projekti koostamiseks;
 2. uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks;
 3. uuringu, mis toob kaasa mälestise muutmise, ning allveearheoloogilise uuringu teostamiseks;
 4. mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimiseks ja restaureerimiseks;
 5. mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve teostamiseks;
 6. veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamiseks.
Tegevusluba ei vaja riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus ning avalik-õiguslik juriidiline isik, kes teeb nimetatud töid seaduse või põhimääruse alusel, samuti füüsiline isik, kellele on antud töö liigile vastav asjaomane kutse.
 
 • Tegevuslubade andmist, muutmist, peatamist või kehtetuks tunnistamist korraldab Muinsuskaitseamet. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt taotluste või küsimuste hulgale üks kuni kaks korda kuus.
 • Tegevuslubasid, mida Muinsuskaitseamet on väljastanud vastutavatele spetsialistidele ja ettevõtjatele, on võimalik vaadata Kultuurimälestiste riiklikust registrist (märksõna "Tegevusload").
 

Ettevõtja tegevusloa taotlemine
 

Ettevõtja tegevusloa taotlemine toimub majandustegevuse registri kaudu.

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • ettevõtja töid juhtival vastutaval spetsialistil on vastavalt töö liigile nõutav ajaloo-, arheoloogia-, arhitektuuri-, kunsti-, restaureerimis- või tehnikaalane kõrgharidus;
 • ettevõtja töid juhtiv vastutav spetsialist on asjaomasel tegevusalal pidevalt tegutsenud vähemalt neli viimast aastat või läbinud soovitud tegevusalale vastaval erialal täienduskoolituse.

Muinsuskaitseamet võib otsustada, et konserveerimiseks või restaureerimiseks taotletava tegevusloa saamine ei eelda eespool nimetatud kõrgharidust.

 

Vastutava spetsialisti loa taotlemine
 

Vastutava spetsialisti loa taotlus tuleb esitada Muinsukaitseametile.

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:
 • vastavalt töö liigile on nõutav ajaloo-, arheoloogia-, arhitektuuri-, kunsti-, restaureerimis- või tehnikaalane kõrgharidus;
 • asjaomasel tegevusalal pidevalt tegutsenud vähemalt neli viimast aastat või läbinud soovitud tegevusalal täienduskoolituse.

Muinsuskaitseamet võib otsustada, et konserveerimiseks või restaureerimiseks taotletava tegevusloa saamine ei eelda eespool nimetatud  kõrgharidust.

Veealusele mälestisele sukeldumise vastutav spetsialist peab vastama järgmistele nõuetele:
 • omama rahvusvaheliselt tunnustatud sukeldumisinstruktori litsentsi;
 • olema läbinud koolituse, mille käigus omandatakse oskus sukelduda mälestisele seda kahjustamata.

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb vastavalt riigilõivuseadusele (§ 143) tasuda riigilõivu 50 eurot. 

Makse saaja:

Rahandusministeerium
SEB pank
a/a EE891010220034796011
Viitenumber: 2900082359 (riigilõivud)
 

 

 

Kontakt:

 

 

Täienduskoolitused

 
Muinsuskaitsealaseid täienduskoolitusi korraldavad:
 • Eesti Kunstiakadeemia (arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimisalane täienduskoolitus);
 • Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž (muinsuskaitse ja restaureerimisalane täienduskoolitus ehitusinseneridele);
 • Tige Tikker OÜ (mälestisele sukeldumise koolitus, kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise koolitus);
 • Otsingu-koduloo klubi Kamerad (kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise koolitus).