Sa oled siin

Nõuded arhiveeritavale dokumentatsioonile

Pärast kooskõlastamist arhiveerib Muinsuskaitseamet kõik dokumendid, mille juures on märge (ARHIIVI). Arhiveeritavate dokumentide puhul tuleb järgida järgmiseid vormistusnõudeid:

 • Muinsuskaitseametile arhiveerimiseks üle antav pabereksemplar peab olema A4 formaadis.  Köitmisel kasutada kahe paelaga arhiivipüsivast papist kaasi või kartongist paelkinnitusega registraatoreid. Lubatud on kasutada ka tavalisi kartongist või plastist kiirköitjaid ja registraatoreid. Keelatud on kasutada kammköidet, traatköidet, spiraalköidet. Kausta lehed (sealhulgas ka joonised ) tuleb nummerdada. Tiitelleht võetakse numereerimisel arvesse esimese lehena, teisest lehest alustatakse numbriga 2.  Fotod esitada värvilise väljatrükina foto- või koopiapaberile.

  Tee, trassi ja tehnorajatise projekti arhiveerimiseks komplekteerida vähendatud mahus kaust (mälestist või muinsuskaitseala tänavat ja väljakut käsitlev osa)
 •  Arhiveerimiseks üleantavale paberkandjal eksemplarile lisada dokumendi digitaalne koopia vormistatuna üheks allkirjastatud PDF failiks või PDF-failide kaustaks. Digitaalse koopia võib edastada elektrooniliselt või salvestatuna CD-le/ DVD-le. Dokumendi PDF failile võib lisada eraldi suuremahuliste fotode JPG või TIF failid. Uuringu või konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskava võib arhiveerimiseks üle anda ainult digitaalse dokumendina, ilma pabereksemplarita.  
 • Töö tiitellehele tuleb märkida:
  •  andmed töö koostaja kohta: nimi, registrikood, aadress, vajadusel muinsuskaitse tegevusloa number, vastutava spetsialisti nimi ja tema muinsuskaitse tegevusloa number;  
  •  mälestise või muinsuskaitseala ehitise aadress, mälestise nimetus ja registrinumber;
  •  töö pealkiri ja staadium, koostamise aeg.

Vaata lisaks

Lisainfo: