Sa oled siin

Arheoloogiline leiukoht

Arheoloogiline leiukoht on maa- või veeala, kust on leitud arheoloogilisi leide, inimluid, ajalooliste ehituskonstruktsioonide jäänuseid või muid arheoloogilisele kultuurkihile osutavaid elemente ja mis võib neid elemente jätkuvalt sisaldada. 

 

Taotlus tööde alustamiseks

Esimese sammuna tuleks plaanitavad tööd läbi arutada Muinsuskaitseameti maakonnanõunikuga. Tallinnas, Tartus ja Narvas tegelevad muinsuskaitseliste küsimustega halduslepingu alusel kohalikud omavalitsused. Nendes linnades tuleks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Kaevetööde tegemiseks arheoloogilisel leiukohal tuleb esitada Muinsuskaitseametile (info@muinsuskaitseamet.ee) taotlus.

Taotluses palume märkida:

  • Taotluse esitaja nimi, kontaktandmed või esindaja andmed ning teatise esitamise kuupäev.
  • Arheoloogilise leiukoha registri number ja nimi.
  • Tööde tegemise asukoht (aadress).
  • Taotluse esitamise eesmärk, sealhulgas kavandatava töö kirjeldus ja vajaduse korral täpsustavad joonised, ehitusprojekt või muu lisateave (nt viide ehitusregistrisse laetud dokumentidele).
  • Töö eelduslik alustamise kuupäev ja kavandatav lõpetamisaeg.

Taotlus tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne planeeritavate tööde algust. Amet tutvub planeeritavate töödega ja vajadusel määrab kaevetöödele arheoloogilise uuringu. Juhul, kui amet määrab planeeritavate tööde alale uuringu, peab maa-ala omanik leidma pädeva isiku (arheoloogi), kellelt tuleb uuring tellida.

Tööde planeerimisel tuleks arvestada sellega, et arheoloogiliste uuringute läbiviija otsimise ja sobiva aja kokkuleppimisega tuleb alustada aegsasti, kuna vastava pädevusega isikute ja ettevõtjate arv on piiratud.

Samuti tuleb arvestada sellega, et seadusest tulenevalt (MuKS § 47) peab arheoloog Muinsuskaitseametile esitama uuringuteatise vähemalt 10 päeva enne uuringu toimumist ning uuringu lubamise otsuse tähtaeg on kuni 30 päeva alates uuringuteatise esitamisest.

Muinsuskaitseameti määratud uuring hüvitatakse tellijale vastavalt määruses „Uuringu liigid, uuringu tegemise ja sellega seotud kulu hüvitamise kord ning uuringuteatise vorminõuded ja teatise esitamise kord“ ettenähtud määral ja viisil, kui uuring on tehtud nõuetekohaselt ja uuringuaruanne on heaks kiidetud.

 
 Lisainfo:
Greta-Krislin Lutter
Arheoloogia nõunik
tel 53026912
greta-krislin.lutter@muinsuskaitseamet.ee