Sa oled siin

Tööd projekti alusel

Kinnismälestist ja muinsuskaitsealal asuvat ehitist võib konserveerida, restaureerida, ehitada ja teisaldada ehitusprojekti järgi. Ehitusprojekt peab vastama kehtestatud nõuetele ja olema kooskõlas muinsuskaitse eritingimustega.
 

Mälestiste ja muinsuskaitsealade kaitsmisel lähtutakse ettevaatuspõhimõttest, mille kohaselt peavad mälestisele ja muinsuskaitsealale suunatud tegevused vähendama mälestiste ja muinsuskaitsealade hävimise ohtu ning toetama väärtuste säilimist.

Mälestisel ja muinsuskaitsealal töid kavandades ning tehes lähtutakse autentsuse ja terviklikkuse säilitamise põhimõttest, pidades oluliseks eri ajastute väärtuslikke kihistusi, ning tagatakse tegevuse ohutus mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilimisele.

Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise konserveerimise, restaureerimise, ehitamise või teisaldamise ehitusprojekti koostamiseks on vajalik eelnevalt taotleda Muinsuskaitseametilt muinsuskaitse eritingimused, mida projekti koostamisel on kohustuslik järgida.

 

Näiteid muinsuskaitseseaduse kohaselt projekti vajavatest töödest (nimekiri ei ole ammendav):

 • hoone terviklik restaureerimisprojekt;
 • hooneosa restaureerimisprojekt;
 • hoone ümberehitusprojekt;
 • katusekatte vahetus koos konstruktsioonide muutusega;
 • katusekatte vahetus kui kate muutub;
 • terviklik fassaadiprojekt;
 • arhitektuurne osa;
 • konstruktiivne osa;
 • eriosad (küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon, elektripaigaldis, nõrkvool jms);
 • vertikaalplaneerimine;
 • sisekujundusprojekt;
 • haljastusprojekt;
 • pargi rekonstrueerimisprojekt;
 • teedeprojekt;
 • suurem avatäidete vahetus (võib olla ka osana fassaadi projektist). 

 

Ehitusprojekti koostamine

Ehitusprojekti kinnismälestise restaureerimiseks, ehitamiseks ja teisaldamiseks saab koostada ettevõte, kellel on esitatud majandustegevuse registris teade muinsuskaitse valdkonna vastaval tegevusalal tegutsemiseks. Teate tegemise eelduseks on pädeva isiku ja ettevõtja vahel sõlmitud leping. Muinsuskaitseala hoone puhul pole ehitusprojekti koostamisel ameti pädevustunnistus nõutav, välja arvatud maailmapärandi objektil Tallinna vanalinnas.

Ehitusprojekt tuleb kooskõlastamiseks esitada vastava maakonna nõunikule. Halduslepingutega hõlmatud Tallinnas, Tartus, Narvas ja Viljandis tuleb dokumendid esitada vastava linna muinsuskaitseametnikule. Lihtsamatel puhkudel kooskõlastab projekti maakonnanõunik ise, konsulteerides vajadusel kolleegidega. Keerulisemate teemade arutamiseks koguneb kaks korda kuus kooskõlastamise komisjon, kuhu kuuluvad kõigi mälestiste liikide valdkonna juhid ja nõunikud. Tavapäraselt koguneb komisjon igal teisel teisipäeval Taotleja saab soovi korral komisjonis osaleda, olles eelnevalt kellaaja ehituspärandi nõunik Merle Kinksiga kokku leppinud (merle.kinks@muinsuskaitseamet.ee, 53454015).

Kooskõlastatud projekti alusel konserveerimiseks, restaureerimiseks ja ehitamiseks ning mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ilme muutmiseks on vaja ametilt taotleda tööde tegemise luba.

Muinsuskaitseameti poolt heakskiidetava projekti projektistaadium (eelprojekt, põhiprojekt, tööjoonised) määratakse muinsuskaitse eritingimustes.

  Kui tegemist on olukorraga, kus tööd ei ole ehitusprojekti mahuga, siis võib kinnismälestist ja muinsuskaitsealal asuvat ehitist konserveerida, restaureerida, ehitada või teisaldada, mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise ilmet muuta ka tegevuskava alusel juhul, kui seda võimaldab kavandatud töö iseloom, keerukus ja ulatus ning kui ehitusseadustiku kohaselt ei ole ehitusprojekti esitamine nõutav.

  Hooldus- ja remonttöid võib mälestisel teha ilma Muinsuskaitseameti kirjaliku loata ja töö teostajal ei ole nõutav Muinsuskaitseameti pädevustunnistus.

   

  Ehitusprojekt ehitusseadustikust lähtuvalt

  Ehitusprojekti koostamise kohustus võib tuleneda nii ehitusseadustikust kui muinsuskaitseseadusest. Kõigil ehitusloa ja –teatisekohustusega puhkudel (Ehitusseadustiku Lisas 1 (PDF)ette nähtud puhkudel) tuleb taotleda muinsuskaitseameti kooskõlastus. EHS Lisas 1 on loetletud ehitusloa ja –teatise kohustuslikud projektid, mille hulka kuulub näiteks soojuspumba paigaldamine. Sellisel juhul tuleb projekt esitada menetlemiseks kohalikule omavalitsusele, kes selle ise Muinsuskaitsemetiga kooskõlastab.

  Mälestist ja muinsuskaitsealal asuvat ehitist konserveerides, restaureerides ning ehitades järgitakse ameti kooskõlastatud ehitusprojekti või tegevuskava ja tööde tegemise loaga sätestatud tingimusi.