Sa oled siin

Tööd tegevuskava alusel

Tegevuskava on lihtsam variant ehitusprojektist ja lihtsaim dokument, mille alusel saab Muinsuskaitseamet anda tööde tegemise loa. Tegevuskava alusel tehakse töid mälestisel juhul, kui kavandatav tegevus ei vasta hooldus- ja remonttööde mõistele, kuid tööde iseloomust ja keerukusastmest lähtuvalt ehitusprojekti koostada pole vaja. Tegevuskava tuleb Muinsuskaitseametiga kooskõlastada ning tööde alustamisel tuleb ametilt taotleda tööde tegemise luba.

 

Tegevuskava alusel võib kinnismälestist ja muinsuskaitsealal asuvat ehitist konserveerida, restaureerida, ehitada või teisaldada, mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise ilmet muuta juhul, kui seda võimaldab kavandatud töö iseloom, keerukus ja ulatus ning kui ehitusseadustiku kohaselt ei ole ehitusprojekti esitamine nõutav.

Erinevalt ehitusprojektist pole tegevuskava koostamiseks vaja eelnevalt taotleda muinsuskaitse eritingimusi ja nendeks töödeks ei määrata muinsuskaitselist järelevalvet. Siiski pea tegevuskava koostamisele eelnevalt kindlasti nõu ameti maakonnanõunikuga, et kavandatav parimal võimalikul viisil läbi mõelda.

Mälestiste ja muinsuskaitsealade kaitsmisel lähtutakse ettevaatuspõhimõttest, mille kohaselt peavad mälestisele ja muinsuskaitsealale suunatud tegevused vähendama mälestiste ja muinsuskaitsealade hävimise ohtu ning toetama väärtuste säilimist.

Mälestisel ja muinsuskaitsealal töid kavandades ning tehes lähtutakse autentsuse ja terviklikkuse säilitamise põhimõttest, pidades oluliseks eri ajastute väärtuslikke kihistusi, ning tagatakse tegevuse ohutus mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilimisele.

Mälestist ja muinsuskaitsealal asuvat ehitist konserveerides, restaureerides ning ehitades järgitakse ameti kooskõlastatud ehitusprojekti või tegevuskava ja tööde tegemise loaga sätestatud tingimusi.

Näiteid tegevuskava alusel tehtavatest töödest:

 • Katusekatte vahetus (kui on vajadus suures osas konstruktsioone tugevdada, on tegemist juba ehitusprojekti koostamisega);
 • Ahjude vahetus, korstnate ladumine;
 • Avariitoestus ja -tellingud;
 • Avariikatustamine;
 • Üksikud avatäited (uute paigaldamine või olemasolevate restaureerimine;
 • Mittekandvate vaheseinte eemaldamine ja ehitus;
 • Detailide restaureerimine ja konserveerimine;
 • Ilme muutmine (kui muutub fassaadi värvus, värvi/krohvi tüüp vmt.).

 

Vallasmälestise tegevuskava ja aruande juhend on leitav siit (53.5 KB, DOC).

 

Tegevuskava koostamine
 

Tegevuskava koostab üldjuhul tööde teostaja ja see peab sisaldama:

 • töö eesmärki;
 • teostamise ajakava;
 • töö metoodikat ja ulatust;
 • kasutatavate materjalide kirjeldust, tehnilisi jooniseid ja illustreerivat materjali;
 • võimaluse korral mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise seisundi kirjeldust, tehtud uuringute järeldusi ja andmeid varasemate konserveerimis-, restaureerimis- või remonttööde kohta.

Oluline teada


Vajadusel võib tööde teostaja kaasata tegevuskava koostamisse teisi pädevaid isikuid (arhitekti, projekteerijat, inseneri).

Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostaja peab olema pädevustunnistusega isik.

Tööde teostaja peab ametile kolme kuu jooksul pärast tööde lõppu esitama tööde aruande, mis vastab määruses "Muinsuskaitselise järelevalve dokumenteerimise ja läbiviimisega seotud kulu hüvitamise ning kinnismälestisel ja vallasmälestisel tehtud tööde dokumenteerimise kord" välja toodud nõuetele. 

 

 

Tegevuskava kooskõlastamine 

Tegevuskava tuleb esitada kooskõlastamiseks vastava maakonna nõunikule, halduslepingutega hõlmatud Tallinnas, Tartus, Narvas ja Viljandis tuleb dokumendid esitada vastava linna muinsuskaitseametnikule. Lihtsamatel puhkudel kooskõlastab nõunik tegevuskava ise, vajadusel kolleegidega konsulteerides. Keerulisemate teemade arutamiseks koguneb kaks korda kuus kooskõlastamise komisjon, kuhu kuuluvad kõigi mälestiste liikide peainspektorid ja nõunikud. Tavapäraselt koguneb komisjon igal teisel teisipäeval. Taotleja saab soovi korral komisjonis osaleda, olles eelnevalt kellaaja kokku leppinud ehituspärandi nõunik Anita Staubiga (anita.staub@muinsuskaitseamet.ee). 

Kooskõlastatud tegevuskava alusel konserveerimiseks, restaureerimiseks ja ehitamiseks ning mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ilme muutmiseks on vaja ametilt taotleda tööde tegemise luba.

Tegevuskava alusel saab töid teha ettevõte, kellel on majandustegevuse registris esitatud teade muinsuskaitse valdkonna vastaval tegevusalal tegutsemiseks. Teate tegemise eelduseks on pädeva isiku ja ettevõtja vahel sõlmitud leping.