Sa oled siin

17. jaanuarist muutub Muinsuskaitseameti struktuur

Jaanuari keskpaigast jõustub Muinsuskaitseameti uus struktuur, mille eesmärk on tõhustada tööprotsesse, korrastada töökorraldust ja parandada palgafondi eelarvet ning tagada Muinsuskaitseameti põhiülesande täitmine – riikliku kultuuripärandi kaitse korraldamine.

Struktuurimuudatuse eesmärgiks on muuta Muinsuskaitseameti tööd tõhusamaks. Hetkel kehtiv, 2019. aastal kehtestatud, struktuur ei toeta MKA põhiülesannete täitmist ja vajab seetõttu korrastamist. 17. jaanuarist 2022 kehtima hakkava struktuuri järgi on Muinsuskaitseametis:

  • nõustamisosakond;
  • muuseumide- ja kunstipärandi osakond;
  • ehituspärandi osakond;
  • arheoloogiapärandi osakond;
  • pärandihalduse osakond;
  • õigusosakond;
  • kommunikatsiooniosakond;
  • tugiteenuste osakond.

Uues struktuuris on lahutatud seni koos olnud ehitiste ja arheoloogia osakond, mis väga mahukate sisuvaldkondadena vajavad töö optimaalsemat korraldamist ja efektiivsemat juhtimist. Uue tugiosakonnana luuakse õigusalase toe suurendamiseks õigusosakond, eesmärgiga tuua MKA õigusalane teenindamine ühte osakonda seni kehtinud killustatud lahenduse asemel. Senise järelevalve osakonna ülesanded jagatakse uue õigusosakonna ja sisuosakondade vahel, kuna eraldiseisev osakond ei ole ennast õigustanud.

Muudatustega struktuuris kaasneb ka isikkoosseisu vähenemine. MKA on viimastel aastatel oma isikkoosseisus märkimisväärselt kasvatanud, kuid koosseisu kasv ei ole andnud soovitud tulemust MKA-le pandud eesmärkide ja kohustuste täitmisel. Protsesside tõhusamaks muutmise vajadusega kaasneb ka isikkoosseisu vähendamine. Muinsuskaitseamet vajab muutusi, et kohaneda muutunud oludega nii ühiskonnas, õigusruumis kui ka pärandimaastikul. Eesmärk on pärandi kaitsmine inimeste jaoks, mitte inimeste eest.

Struktuurimuudatuste ja isikkoosseisu vähendamise eesmärgiks on leevendada ka MKA palgafondi olukorda. MKA töötajate arv ja sellega käsikäes suurenenud palgafondi eelarve on kasvanud eeskätt organisatsioonisiseste ressursside ümberjagamise tulemusel. Kui varasemalt leiti võimalusi puudujääki katta, siis enam ei ole see võimalik, sest jäägid on tänaseks ammendunud. Kuna baasrahastuse suurendamine praegustes oludes ei ole võimalik ning püsikulude pidev kasv ei näi pidurduvat, on olukorra leevendamiseks ainus võimalus tööprotsesside ülevaatamine ja organisatsiooni ümberstruktureerimine, millega kaasneb ka osade ametikohtade koondamine.

Muinsuskaitseameti ülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve teostamine, muuseumipoliitika rakendamine ja valdkonna arendamine, kultuurimälestiste registri ja muuseumide infosüsteemi pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja pädevustunnistuste väljastamine.

Veel uudiseid samal teemal

Pärnu linnakindlustused 17. sajandi lõpul – 18. sajandi alguses
25.11.2022

Toimub Pärnu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamine

Muinsuskaitseamet algatas Pärnu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamise menetluse.

Ootame eelnõule tagasisidet kuni 30. detsembrini 2022.

15.11.2022

Konkurss õigusosakonna juhataja ametikohale

Muinsuskaitseamet on riigiamet, mis esindab parimal võimalikul viisil avalikku huvi Eesti kultuuripärandi hoidmisel, arendamisel ja kaitsel. Meie missioon on hoolitseda Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest, inspireerida inimesi osa saama mitmekesisest ja rikkalikust kultuuripärandist.