Sa oled siin

Uuringud

Mälestisel tehtavate tööde jaoks olulise teabe väljaselgitamiseks saab Muinsuskaitseamet määrata uuringud. Uuringute läbiviimise korraldab mälestise omanik. Uuringutega seotud kulud on riigi poolt hüvitatavad.  

Uuringuid võib määrata näiteks hoone konstruktsioonide tehnilise seisukorra, kultuuriväärtuslike detailide kaardistamiseks,  erinevate viimistluskihtide või arheoloogilise kultuurkihi kindlakstegemiseks ja uurimiseks. Uuringu vajaduse ja ulatuse määrab amet lähtuvalt kavandatud tööde iseloomust ning mahust ning võib seda teha enne muinsuskaitse eritingimuste andmist, muinsuskaitse eritingimustes, kooskõlastuse andmisel teisele haldusorganile või tööde tegemise loas.

Uuringuid võib määrata:  

 • mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ehitamiseks, konserveerimiseks või restaureerimiseks;
 • ehitusprojekti või vallasmälestisel tegevuskava koostamiseks;
 • arheoloogiamälestisel kaeve- ja muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud töödeks olulise teabe väljaselgitamiseks.

Uuringuliigid olulise teabe välja selgitamiseks: 

 • arhiivi- ja bibliograafiauuring – uuritava objekti kujunemise kohta leiduvate kirjalike materjalide väljaselgitamiseks;

 • ehitusuuring – ehitusetappide ning väärtuslike detailide ja tarindite välja selgitamiseks ja nende seisukorra hindamiseks;

 • viimistluskihtide uuring – sondaažid varasemate viimistluskihtide, sh maalingute ja tapeetide, dokumenteerimiseks;

 • mõõdistamine – uuritava objekti skemaatiline, detailne arhitektuuriline või ehitusarheoloogiline mõõdistamine;

 • ehitise tarindite uuring – objekti kahjustuste või seisukorra hindamine;

 • pargi või kalmistu uuring ja puistu dendroloogiline inventeerimine – väärtuslike maastikuelementide välja selgitamiseks ja puittaimestiku seisukorra hindamiseks;

 • arheoloogiline, sealhulgas allveearheoloogiline uuring – kultuuriväärtusega asjade ja kultuurkihi välja selgitamiseks;

 • materjaliuuring ja loodusteaduslik analüüs – materjali seisukorra, omaduste, päritolu ja vanuse määramiseks

 • ekspertiis – uuritava objekti või selle osa seisukorra, põhjuse ja säilivuse väljaselgitamiseks;

 

Kes võib uuringu läbi viia

Sekkuva uuringu võib läbi viia ainult pädev isik uuringukava alusel. Sekkuvaks loetakse sellist uuringut, millega füüsiliselt muudetakse mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise materjali või mis võib kaasa tuua mälestise või ehitise muutmise. Näiteks ehitise tarindite uuring, mille käigus avatakse konstruktsioone, et selgitada välja kahjustuste ulatus. Arheoloogilised uuringud – nii leired ja eeluuringud, arheoloogiline jälgimine ning kaevamine - on kõik sekkuvad uuringud.

Mittesekkuva uuringu läbiviimiseks pädevustunnistust vaja ei ole. Mittesekkuvad on arhiivi- ja bibliograafiauuring, ning mõõdistamine, mõnel juhul ka ehitusuuring.  

Uuringut kavandades ja tehes tuleb lähtuda minimaalse sekkumise põhimõttest. Uuringu läbiviimise järgselt tuleb koostada uuringuaruanne järgides ainevaldkonnas levinud sõnastustava, allikmaterjalide viitamise põhimõtteid, ühtset kirjutamisviisi ja keelelist korrektsust.

Mittesekkuvaid uuringuid on võimalik läbi viia igaühel, kuid kui kahtled enda pädevuses, siis soovitame alati kasutada professionaali abi. Kultuurimälestiste registrist leiab ülevaate kõigist majandustegevusteadetest ja pädevustunnistusega spetsialistidest. 

 

Uuringukava, uuringuteatis ja uuringute hüvitamine

Sekkuva uuringu jaoks tuleb pädeva isiku poolt koostada uuringukava. Uuringukava koostamise käigus tuleks võimalusel muinsuskaitseametiga nõu pidada, hiljemalt tuleb see ametile kooskõlastamiseks esitada koos uuringuteatisega hiljemalt 10 päeva enne uuringuga alustamist. Loe rohkem teatise esitamise kohta. 

Uuringukavas tuleb kirjeldada kavandatavad uuringu liigid, nende eesmärk ning tegemise meetodid ja ajakava, vajaduse korral joonised uuringu teostamise kohtade ning ulatuse kohta ja muud olulised andmed sõltuvalt uuringu liigist. Uuringukava koostamine ei ole nõutav vallasmälestise uuringu puhul, kui see on konserveerimise või restaureerimise osa ning sisaldub konserveerimise või restaureerimise tegevuskavas.

Uuring tuleb dokumenteerida ja tehtud tööde kohta esitada ametile uuringuaruanne kolme kuu jooksul pärast uuringu lõppemist. Uuringu tellijale hüvitatakse ameti määratud uuringu tegemise kulu 50% ulatuses uuringu tegemise kulust, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot. Loe rohkem uuringute hüvitamise kohta. 

 

Lisainfo:  
 

Reelika Niit 
Eritingimuste peaspetsialist
733 7630
reelika.niit@muinsuskaitseamet.ee