Sa oled siin

Uuringute hüvitamine

 

 

Muinsuskaitseameti poolt määratud uuringu puhul on võimalik ametilt taotleda uuringu tegemise kulude osalist hüvitamist tingimustel, et uuring on tehtud nõuetekohaselt ning amet on uuringu heaks kiitnud.

 

Uuringu tegemise kulu hüvitatakse:

 • 100% ulatuses kaevetööde arheoloogilise jälgimise kulust, juhul kui uuringuobjekti omanik on füüsiline isik, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot.
 • 50% ulatuses uuringu tegemise kulust, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot.
Ühe haldusaktiga määratud uuringud hüvitatakse ühe uuringuna, sõltumata eri liiki uuringute arvust. Uute uuringute määramisel tekib õigus uuele hüvitisele. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Uuringute läbiviimise kulu hüvitamist saab taotleda 6 kuu jooksul pärast muinsuskaitselise uuringuaruande heakskiitmist.
 
Hüvitamise tingimused ja kord kehtestatud kultuuriministri määrusega „Uuringu liigid, uuringu tegemise ja sellega seotud kulu hüvitamise kord ning uuringuteatiste vorminõuded ja teatise esitamise kord“ ja täpsemalt lahti kirjutatud määruse seletuskirjas (454.9 KB, PDF).
 

Uuringute hüvitamine

Mis tingimustel hüvitatakse uuringute kulu?

Uuringu tegemise kulud hüvitatakse määruses sätestatud määras ja korras, kui:
 • uuring on määratud ameti poolt (uue muinsuskaitseseaduse alusel);
 • uuring on tehtud nõuetekohaselt;
 • amet on uuringuaruande heakskiitnud.

Ühe haldusaktiga määratud uuringud hüvitatakse ühe uuringuna, sõltumata eri liiki uuringute arvust. Uute uuringute määramisel tekib õigus uuele hüvitisele.

Arheoloogiline uuring hüvitatakse vahearuande alusel, kui uuringute määruse § 16 lõike 8 alusel on koostatud vahearuanne.

 
Mis on nõuetekohane uuring?
Mälestisel tööde tegemiseks tehakse vajadusel olulise teabe väljaselgitamiseks eelnevalt uuring(ud). Uuringu vajaduse ja ulatuse määrab amet lähtuvalt kavandatud tööde iseloomust ja mahust enne muinsuskaitse eritingimuste andmist  või muinsuskaitse eritingimustes või tööde tegemise loas. Kui uuring sekkub füüsiliselt mälestise või muinsuskaitseala asuva ehitise materjali või võib kaasa tuua mälestise või ehitise muutmise, siis tuleb pädeva isiku poolt koostada uuringukava ja esitada vähemalt 10 päeva enne uuringu alustamist uuringuteatis. Uuring vastab nõetele siis, kui uuringukava on heaks kiidetud (kui vajalik), kui on õigeaegselt esitatud uuringuteatis (kui vajalik), kui uuringu on teostanud pädev isik ja kui uuring on läbi viidud pädeva isiku poolt vastavat uuringukavale (kui see olemas), uuring on korrektselt dokumenteeritud ning kui uuringu kohta on õigeaegselt esitatud nõuetekohane aruanne. Täpsemad tingimused on kirjeldatud uuringute määruses vastavalt uuringu liigile.
 
Uuringut võib teha ka teaduslikul eesmärgil. Teadusuuringu tegemise kulu katab uuringu tellija ja selle kulu ei kuulu hüvitamisele.

Millised on uuringute liigid?

Uuringute liigid:
 1. arhiivi- ja bibliograafiauuring;
 2. ehitusuuring;
 3. viimistluskihtide uuring;
 4. mõõdistamine;
 5. ehitise tarindite uuring;
 6. pargi või kalmistu uuring ja puistu dendroloogiline inventeerimine;
 7. arheoloogiline uuring;
 8. allveearheoloogiline uuring;
 9. materjaliuuring ja loodusteaduslik analüüs;
 10. ekspertiis.

Uuringute liikide täpsem kirjeldus on lahti kirjutatud uuringute määruses.

Kes ja millal saab hüvitist taotleda?

Uuringu hüvitamist saab taotleda uuringu tellija (ehk kes kannab uuringu kulud). Üldjuhul on uuringute tellijateks mälestiste omanikud või valdajad.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Uuringute läbiviimise kulu hüvitamist saab taotleda 6 kuu jooksul pärast muinsuskaitselise uuringuaruande heakskiitmist.

Uuringute aruanne peab olema esitatud 3 kuu jooksul pärast uuringu lõppemist.

Kuidas hüvitist taotleda?

Hüvitise saamiseks tuleb Muinsuskaitseametile esitada allkirjastatud taotlus koos kulu tegemist tõendavate dokumentidega.  Hüvitise taotlus tuleb esitada läbi kultuurimälestiste registri. Selleks tuleb registris ID-kaardi või Mobiil-ID abil sisse logida kodaniku keskkonda. Seejärel tuleb vasakul menüüst valida "Toetuste taotlused" ja seal valida "Kulude hüvitamise taotlus" ning seejärel vajutada nupule "Alustage uue taotluse sisestamist".

Uuringute kulude hüvitamise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) taotleja isikukood;
3) taotleja kontaktandmed;
4) uuringu andmed;
5) uuringu tegija andmed;
6) pangakonto, millele taotletav hüvitis üle kanda;
7) taotluse esitamise kuupäev;
8) taotleja allkiri.

Taotlusele lisatakse taotlejale osutatud teenuse maksmist tõendavad kuludokumendid.

Milline on hüvitise määr?

Uuringu tegemise kulu hüvitatakse:
1) 100% ulatuses kaevetööde arheoloogilise jälgimise kulust, juhul kui uuringuobjekti omanik on füüsiline isik, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot;
2) 50% ulatuses uuringu tegemise kulust, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot.
Ühe haldusaktiga määratud uuringud hüvitatakse ühe uuringuna, sõltumata eri liiki uuringute arvust. Uute uuringute määramisel tekib õigus uuele hüvitisele. Näiteks kui hoone põranda restaureerimiseks koostatud muinsuskaitse eritingimused näevad ette nii ehitise tarindite uuringu kui ka arheoloogilise uuringu, siis hüvitatakse need ühe uuringuna, kuigi uuringute tegijaks on tõenäoliselt erinevad ettevõtted ja koostatakse kaks uuringuaruannet. Kui pärast põranda restaureerimist koostatakse uued muinsuskaitse eritingimused sama hoone siseviimistluse restaureerimiseks ning need näevad ette viimistluskihtide uuringu, siis selle uuringu puhul võib uuesti taotleda uuringu hüvitamist. Samas kui omanik taotleb muinsuskaitse eritingimused terve hoone restaureerimiseks, siis tõenäoliselt määratakse nende eritingimustega korraga mitu erinevat uuringut ning see tähendab seda, et sõltumata uuringute arvust on hüvitamise ülempiir 1500 eurot.
Hüvitise piirmäärad on kujundatud võttes arvesse vastavate tööde keskmisi turuhindu.

Kuidas toimub hüvitise maksmine?

Amet vaatab taotluse läbi 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Amet võib kulutuste põhjendatuse kontrollimiseks nõuda täiendavaid dokumente. Amet võib taotluse menetlemise tähtaega taotlusega seotud asjaolude väljaselgitamiseks pikendada kuni 15 tööpäeva, teavitades sellest taotlejat.

Kui esitatud taotluste summa ületab ametile eelarveaastaks eraldatud riigieelarvelisi vahendeid, otsustab amet hüvitamise järgmisel eelarveaastal sama taotluse alusel, teavitades sellest taotlejat.
 
Amet kannab hüvitise taotluses näidatud pangakontole 20 tööpäeva jooksul hüvitise maksmise otsuse tegemisest arvates.

Millal hüvitist ei maksta?

Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
 • uuring ei ole tehtud nõuetekohaselt;
 • uuringut ei teinud pädev isik ja uuringu tegija kvalifikatsioon peab olema tõendatud muinsuskaitseseaduse alusel;
 • amet ei ole uuringuaruannet heaks kiitnud;
 • taotleja on esitanud valeandmeid.

Millised on uuringuaruande nõuded?

Uuring dokumenteeritakse ja nõetekohane uuringuaruanne esitatakse ametile kolme kuu jooksul pärast uuringu lõppemist. Uuringu aruanne peab vastama uuringu eesmärgile ja uuringukavale, kui uuringukava oli nõutav.
Uuringuaruanne esitatakse ametile digitaalsel kujul PDF-vormingus digitaalselt allkirjastatuna. Kui aruannet või selle lisasid ei ole võimalik digitaalselt esitada või on põhjendatud esitada paberil, võib aruande esitada A4-formaadis paberile köidetuna. Amet kiidab esitatud uuringuaruande heaks 30 päeva jooksul selle esitamisest arvates. Kui esitatud uuringuaruandes on puudusi, tagastab amet aruande taotlejale puuduste kõrvaldamiseks ja annab nende kõrvaldamiseks tähtaja.
Uuringuaruande teised vormi- ja sisunõuded on ära toodud määruses (§ 16) uuringu liikide kaupa.
 

 Lisainfo:

 
Kadri Schmidt
Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist
kadri.schmidt@muinsuskaitseamet.ee
5886 4595