Sa oled siin

Taluarhitektuuri säilitamise toetus

 

Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimise toetamiseks on loodud taluarhitektuuri säilitamise toetus. Voorust toetuse saamiseks peab taluelamu olema ajaloolisse talukompleksi kuulunud eluhoone ehk üksikelamu, mis on ehitatud enne 1940. aastat. Hoone ei pea olema muinsuskaitse all.


Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, sealhulgas kande- ja jäigastavad konstruktsioonid, kui materjalid vahetatakse samaväärsete või algupäraste ehk piirkonnale ja ehitusperioodile iseloomulike vastu. Toetust ei anta juba tehtud töödele.
 
Taotlusvooru tingimused on täpsemalt lahti kirjutatud määruses „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord“. Enne taotluse esitamist loe kindlasti läbi ka määruse seletuskiri (628.8 KB, PDF).
 
Järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja 2019. aasta teises pooles.

Toetuse taotlemine

Kes saavad toetust taotleda?

TAOTLEJAKS VÕIB OLLA:

 • füüsiline isik, kes on taotluse objektiks oleva taluelamu kinnistusraamatusse kantud kinnisasja omanik;
 • ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul kõigi omanike volitatud esindajana üks füüsilisest isikust omanikest;
 • füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus.

 

TAOTLEJA PEAB VASTAMA JÄRGMISTELE NÕUETELE:

 • tal ei ole maksu- või maksevõlga riigi ees või see on ajatatud;
 • juhul kui toetuse andja on teinud talle varasema toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
 • tal on suutlik käesoleva määruse § 10 lõikes 3 nimetatud omafinantseeringut ja mitteabikõlblikke kulusid tasuma;
 • tal ei ole muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

Millisteks tegevusteks saab toetust küsida?

TOETATAVAD TEGEVUSED

 

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, sealhulgas kande- ja jäigastavad konstruktsioonid, kui materjalid vahetatakse samaväärsete või algupäraste ehk piirkonnale ja ehitusperioodile iseloomulike vastu.

NB! Toetuse saamiseks tuleb katuse taastamisel või asendamisel kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale ja töövõtteid. Näiteks kui hoonel oli algselt roogkatus, siis toetame rookatuse taastamist, laastukatuse puhul laastukatuse taastamist. Vana eterniidi asendamist uue eterniidiga või muude uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.

Taotluses nimetatud tegevused ei tohi olla tehtud enne taotluse esitamist (st juba tehtud töödele toetust ei anta ja tööd tuleb teha pärast toetuse otsust).

Kuidas ja millal taotlus esitada?

TAOTLUSE ESITAMINE


Taotlus tuleb esitada Muinsuskaitseametile elektrooniliselt aadressil info@muinsuskaitseamet.ee selleks ette nähtud vormil (DOC).

Järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja sügisel 2019. Esimese taotlusvooru tähtaeg oli 18.02.2019 ning toetuste vastuvõtmine on lõppenud.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot (esimeses taotlusvoorus oli 200 000 eurot). Toetuse minimaalne summa on 5000 eurot ja maksimaalne summa on 10 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal on 50%, st et omafinantseering peab olema vähemalt 50%.

Toetus ja tulumaks

TOETUS JA TULUMAKS

 

Taluarhitektuuri taotlusvooru toetused kuuluvad tulumaksustamisele. Taotleja taotleb ilma tulumaksuta summat. Muinsuskaitseamet arvestab tulumaksu toetuse summale juurde (mitte maha). Muinsuskaitseamet tasub tulumaksu toetuse saaja eest Maksu- ja Tolliametile igalt toetuse väljamakselt. Toetuselt makstav tulumaks seotakse taotlusesse märgitud arvelduskonto omanikuga. Välja makstud toetus koos tulumaksuga kajastub toetuse väljamaksmisele järgneval aastal nimetatud isiku tuludeklaratsioonis.

Palume seda oma maksuvaba tulu arvestamisel ning asjakohaste avalduste koostamisel arvesse võtta.

Näide: Taotleja taotleb 5000 eurot. Toetust eraldatakse 6000 eurot, millest toetuse andja peab kinni tulumaksu 20 % ja maksab taotlejale välja 5000 eurot. Toetuse andja maksab kokku välja 6000 eurot ja see kajastub toetuse saaja tuludeklaratsioonis.

Kuidas taotlusi hinnatakse?

TAOTLUSTE HINDAMINE

 

Taotlusi hinnatakse viie kriteeriumi alusel, mis on kirjeldatud hindamisjuhendis (PDF).

 

Taotlusi hindab hindamiskomisjon (403.65 KB, PDF) koosseisus:

 • Liina Jänes - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muinsuskaitsenõunik, komisjoni esimees.
 • Kersti Siim - Muinsuskaitseameti nõunik (toetused), komisjoni sekretär.
 • Peeter Nork - Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja.
 • Mari Kirss - Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna nõunik.
 • Elo Lutsepp - Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse juhataja.
 • Kaja Lotman - Keskkonnaameti nõunik.
 • Leele Välja - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna rahvusliku ehituse eriala programmijuht.

Mis ajaperioodil saab toetust kasutada?

ABIKÕLBULIKKUSE PERIOOD

 

Esimese taotlusvooru (kevad 2019) abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2019.

Toetuse saaja peab esitama aruande toetuse andjale aadressil info@muinsuskaitseamet.ee  30 tööpäeva jooksul peale abikõlblikkuse perioodi (hiljemalt 12. veebruariks 2020). Taluarhitektuuri toetuse kasutamise aruande vorm asub siin (118.84 KB, RTF).

 
Lisainfo:
Aime Lauk
Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist
aime.lauk@muinsuskaitseamet.ee
5886 4595