Sa oled siin

Taluarhitektuuri säilitamise toetus

Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimise toetamiseks on loodud taluarhitektuuri säilitamise toetus. Voorust toetuse saamiseks peab taluelamu olema ajaloolisse talukompleksi kuulunud eluhoone ehk üksikelamu, mis on ehitatud enne 1940. aastat. Hoone ei pea olema muinsuskaitse all.

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale. Toetust ei anta juba tehtud töödele. Taotlusvooru tingimused on täpsemalt lahti kirjutatud määruses „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord“ ja määruse "Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord" muutmises. Enne taotluse esitamist loe kindlasti läbi ka määruse seletuskiri (628.8 KB, PDF) ja määruse muutmise seletuskiri (219.3 KB, PDF).

2023. aasta taotlusvoor oli avatud 13. veebruarist 10. märtsini 2023.

NB! MIDA SAAKS TEHA ENNE TAOTLUSE ESITAMIST:

 • Ära jäta taotluse esitamist viimasele päevale. Sageli on vaja täpsustada hinnapakkumisi, teha juurde fotosid jne. Kui esitate taotluse kohe peale taotlusvooru avamist, jääb piisavalt aega täpsustuste tegemiseks.
 • Veendu, et valitud katusekatte materjal kuulub toetatavate materjalide hulka. Toetatavad katusekattematerjalid on: puit (laast, kimm, pilbas, sindel), roog, õlg, käsitsi valtsitud tsingitud terasplekk või kivi (valtskivi, betoonkivi, s-kivi). Valida tuleb algupärane või piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulik katusekattematerjal.
 • Toetuse andmise eesmärk on maamaastiku ilme parandamine, eterniitkatuse või profiilplekist (näit „Klassik“ profiil) katuse paigaldamine ei kanna traditsioonilise maastikupildi säilitamise eesmärki, seetõttu need materjalid ei kuulu toetatavate materjalide hulka. Sel juhul võiks kasutada algupärast ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikku katusekattematerjali.
 • Selgita välja, kas plaanitavad katusetööd nõuavad ka projekti ja ehitusteatist. Projekt peab olema valmis taotluse esitamise ajaks ning ehitusteatis esitatud.
 • Kui esitad taotluse mitme omaniku nimel või hoone omaniku eest, tuleb esitada vastav volitus.
 • Kontrolli üle, et hinnapakkumised (139.85 KB, PDF) oleksid omavahel võrreldavad, st võetud samade tööde teostamiseks. Kehtivaid ja võrreldavaid hinnapakkumisi peab olema vähemalt kaks. Näiteks kui üks pakkuja ei teosta katuse lammutamist, tuleb selle etapi kohta võtta lisapakkumine.
 • Tee taluhoonest, katusekonstruktsioonidest, katusekahjustustest ja talukompleksist piisavalt palju kvaliteetsed fotosid, et hiljem oleks, mille hulgast valida: kuni neli fotot taluelamu ja selle katuse kohta ning kuni neli fotot katusekonstruktsioonide ja kahjustuste kohta. Ühe foto suurus kuni üks megabait.
 • Taotlus tuleb esitada toetuse andja määratud aja jooksul  Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu https://toetused.kul.ee/et/login  Taotluse esitamiseks tuleb sisse logida  ID-kaardiga või mobiili ID-ga.
 • Juhul kui taluhoonest on säilinud mõni ajalooline foto, on ka see oodatud.

Vaata lisaks 1.02.2020 Vana maamaja päeval toimunud ettekannet "Vastused korduma kippuvatele küsimustele taluarhitektuuri toetuse kohta".

Toetuse taotlemine

Kes saavad toetust taotleda?

TAOTLEJAKS VÕIB OLLA:

 • füüsiline isik, kes on taotluse objektiks oleva taluelamu kinnistusraamatusse kantud kinnisasja omanik;
 • ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul kõigi omanike volitatud esindajana üks füüsilisest isikust omanikest;
 • füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus.

 

TAOTLEJA PEAB VASTAMA JÄRGMISTELE NÕUETELE:

 • tal ei ole maksu- või maksevõlga riigi ees või see on ajatatud;
 • juhul kui toetuse andja on teinud talle varasema toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
 • tal on suutlik käesoleva määruse § 10 lõikes 3 nimetatud omafinantseeringut ja mitteabikõlblikke kulusid tasuma;
 • tal ei ole muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

Millisteks tegevusteks saab toetust küsida?

TOETATAVAD TEGEVUSED

 

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale.

Toetatavad katusekattematerjalid on:

 • puit:  laast, pilbas, kimm, sindel;
 • roog või õlg;
 • käsitsi valtsitud tsingitud terasplekk;
 • kivi: valtskivi, betoonkivi või s-kivi.
 • Toetatavad katusekattematerjalid  sõltuvalt sellest, mis on olnud konkreetse taluelamu algne katusekattematerjal.
 • Juhul kui ei ole teada hoone algne katusekattematerjal, võib taotleda piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikku katusekattematerjali.

Katusekonstruktsiooni hulka kuuluvad:

 • murispuud,
 • murispuid ühendavad laetalad või -palgid,
 • vahe- ja otsaseinte ülemine raiekord.

NB! Toetuse saamiseks tuleb katuse taastamisel või asendamisel kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale ja töövõtteid. Näiteks kui hoonel oli algselt roogkatus, siis toetame rookatuse taastamist, laastukatuse puhul laastukatuse taastamist. Vana eterniidi asendamist uue eterniidiga või muude uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.

Abikõlblikud kulud on:

1) ehitustöö ja selle teostamiseks vajaliku ehitustoote ja -materjali kulu;
2) ehitusprojekti koostamise kulu juhul kui ehitusprojekt on nõutav (kulu on abikõlblik ka juhul kui see on tehtud taotlusvooru toimumise aastale eelneval kalendriaastal);
3) kulu, mis on tasutud toetuse saaja arvelduskontolt;
4) kulu, mis on tõendatud algdokumendiga;
5) tekkepõhine kulu, mis tehakse abikõlblikkuse perioodil;
6) mitterahaline panus;
7) käibemaks.

Taotluses nimetatud tegevused ei tohi olla tehtud enne taotluse esitamist (st juba tehtud töödele toetust ei anta ja tööd tuleb teha pärast toetuse otsust).

Millised on nõuded taotlusele?

TAOTLUSE VORM JA KOHUSTUSLIKUD LISAD

 

Taotlus tuleb esitada taotlusvooru väljakuulutamisel näidatud perioodi jooksul Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • andmed taotleja kohta, sealhulgas nimi, isikukood, kontaktandmed, arveldusarve number;
 • andmed taluelamu kohta, sealhulgas aadress, ehitisregistri kood või kultuurimälestiste registri number, katastriüksuse tunnus, ehitusaasta;
 • tööde loetelu, milleks toetust taotletakse ning eelarve – kulude osas tuleb eraldi välja tuua kõik erinevad kululiigid (näiteks ehitusmaterjalid, ehitustöö jm),  rahaline panus ja mitterahaline panus. Samuti tuleb eraldi välja tuua toetuse eest tehtavad tööd ja omafinantseeringust tehtavad tööd. Mitterahalise panuse korral peavad hinnapakkumised olema võetud koos selle töö osaga, mida kavatsetakse ise teha;
 • tegevuste eesmärgi kirjeldus – kuidas tegevused on seotud taotlusvooru eesmärgiga; kas hoone on kasutuses; kuidas aitab tegevus kaasa hoone järjepidevale kasutamisele; hoone asukoht ja nähtavus maastikul (kuni 2000 tähemärki);
 • tegevuste asjakohasuse ja mõju kirjeldus – hoone seisund ja kavandatavad tööd ning kuidas kavandatavad tööd aitavad kaasa hoone säilimisele (kuni 2000 tähemärki);
 • ajakava ja teostajad – töö teostamise ajakava ja töö planeeritavad teostajad;
 • kaks võrreldavat hinnapakkumist, võetud samade tööde teostamiseks. Näiteks kui üks pakkuja ei teosta katuse lammutamist, tuleb selle etapi kohta võtta lisapakkumine;
 • fotod – kuni kolm fotot taluelamust, sh taluelamu terviklikust esi- ja tagaküljest ning foto katusest, katusekonstruktsioonidest ja katuse kahjustustest (ühe pildi suurus kuni üks megabait);
 • ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt ja ehitusteatis või muinsuskaitseseaduse kohane projekt juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku või muinsuskaitseseaduse kohaselt. Kui vastav informatsioon on kantud ehitisregistrisse või kultuurimälestiste registrisse, siis vastav viide;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna kaudu.

Kuidas ja millal taotlus esitada?

TAOTLUSE ESITAMINE

 
Taotlus tuleb esitada toetuse andja määratud aja jooksul  Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu https://toetused.kul.ee/et/login
Taotluse esitamiseks tuleb sisse logida  ID-kaardiga või mobiili ID-ga.
 

2023. aasta taotlusvoor oli avatud 13. veebruarist kuni 10. märtsini 2023.

Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot. Toetuse minimaalne summa on 5000 eurot ja maksimaalne summa on 10 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal on 50%, st et omafinantseering peab olema vähemalt 50% taotluse eelarves toodud abikõlblikest kuludest.

Toetus ja tulumaks

TOETUS JA TULUMAKS

 

Taluarhitektuuri taotlusvooru toetused kuuluvad tulumaksustamisele, vt tulumaksuseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/117032023077.  Taotleja taotleb ilma tulumaksuta summat. Muinsuskaitseamet arvestab tulumaksu toetuse summale juurde (mitte maha). Muinsuskaitseamet tasub tulumaksu toetuse saaja eest Maksu- ja Tolliametile igalt toetuse väljamakselt. Toetuselt makstav tulumaks seotakse taotlusesse märgitud arvelduskonto omanikuga. Välja makstud toetus koos tulumaksuga kajastub toetuse väljamaksmisele järgneval aastal nimetatud isiku tuludeklaratsioonis.

Palume seda oma maksuvaba tulu arvestamisel ning asjakohaste avalduste koostamisel arvesse võtta.

Näide: Taotleja taotleb 5000 eurot. Toetust eraldatakse 6250 eurot, millest toetuse andja peab kinni tulumaksu 20% ja maksab taotlejale välja 5000 eurot. Toetuse andja maksab kokku välja 6250 eurot ja see kajastub toetuse saaja tuludeklaratsioonis.

Kuidas taotlusi hinnatakse?

TAOTLUSTE HINDAMINE

 
Taotlusi hinnatakse viie kriteeriumi alusel:
1. tegevuste vastavus taotlusvooru eesmärgile;
2. tegevuste kvaliteet;
3. eelarve kvaliteet;
4. omafinantseeringu määr;
5. hoone kultuuriväärtus, sealhulgas hoone arhitektuuri- ja ajalooväärtus, autentsus, haruldus ja säilivus.
 

Hindamiskriteeriumid ja neile vastavad hindepunktid leiate hindamisjuhendist (425.21 KB, PDF).

 

Taotlusi hindab hindamiskomisjon koosseisus:

 • Peeter Nork - Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja asetäitja, komisjoni esimees.
 • Kadri Schmidt - Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist, komisjoni sekretär.
 • Dan Lukas - Muinsuskaitseameti restaureerimisnõunik.
 • Taavi Kurvits - Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna nõunik.
 • Elo Lutsepp - Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse projektide peaspetsialist.
 • Kaja Lotman - Keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõunik.
 • Tarmo Tammekivi - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pädandehituse lektor.

Mis ajaperioodil saab toetust kasutada?

ABIKÕLBULIKKUSE PERIOOD

 

Abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuse tegemise kalendriaasta 1. jaanuarist  31. detsembrini. 2023. aastal eraldatavate toetuste abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2023.

Toetuse saaja peab esitama aruande e-keskkonna kaudu https://toetused.kul.ee/et/login  30 tööpäeva jooksul peale abikõlblikkuse perioodi.

 

2020. aasta toetuste abil restaureeritud katused:

 

 

 

2019. aasta toetuste abil restaureeritud katused:

 

Hoone Lääne-Virumaal

 
Lisainfo:
Kadri Schmidt
Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist
kadri.schmidt@muinsuskaitseamet.ee
5886 4595